1403/01/27
ناصر شیربگی

ناصر شیربگی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0001-8770-4227
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36188986600
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: کردستان، سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم تربیتی، کدپستی 6617715175
تلفن: 087-33622709

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1377 - 1379)
  عنوان رساله: بررسی نیازهای خودبهسازی مدیران مدارس
 • دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ، دانشگاه پنجاب-چندیگر ، هند (1382 - 1385)
  عنوان رساله: A Study of Organizational Commitment of Faculty Members in Relation to Organizational Culture and Leadership Frames
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
A Systematic literature Review of ICT in Educational Administration in Iran Somayeh Ahmadi, S. Mahdi Hosseini, Naser Shirbagi (2023)
آسیب شناسی فرایند اجرای طرح درس پژوهی در مدارس ابتدایی: ارائه چارچوبی برای غلبه بر چالش های آن محسن ایزان، افسانه احمدی علی آبادی، مصطفی قادری، ناصر شیربگی (1401)
Leadership Creativity Scale for School Principals: Development and Application Naser Shirbagi, S. Mahdi Hosseini, Amjad Kazemi (2022)
مسئولیت پذیری اجتماعی در تلقی معلمان و مدیران سیدجمال بارخدا، پرستو احمد حیدری، ناصر شیربگی (1401)
کیفیت آمار ثبتی دانشجو یان : مطالعۀ موردی دانشگاه کردستان سواره رشیدی، بختیار جواهری، ناصر شیربگی (1401)
اتنوگرافی انتقادی کالایی شدن آموزش (مورد مطالعه؛ مناطق حاشیه نشین شهر سنندج) نسیم عبدالله زاده، کیوان بلند همتان، ناصر شیربگی (1400)
بازتولید نابرابری آموزشی در دوران شیوع کرونا نسیم عبدالله زاده، کیوان بلند همتان، ناصر شیربگی (1400)
آزادی آکادمیک: تحلیلی کیفی بر بازنمایی تجارب ذی نفعان نهاد علم در ایران منیژه محمد زاده، ناصر شیربگی، کیوان بلند همتان (1400)
ارزیابی راهبردهای توسعۀ منابع انسانی در فضای معماری تغییرات ناصر شیربگی، سمیرا نظری، شراره صادقی، شهاب نصیری نیا (1400)
Analyze the competencies of smart school principals based on data foundation theory Nasrin Cheraghi, Fardin Batmani, Naser Shirbagi (2020)
بازنمایی هویت رشتۀ مدیریت آموزشی در ایران با تأکید بر مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی سمیه نعمتی، ناصر شیربگی، نعمت اله عزیزی، عبدالرحیم نوه ابراهیم (1399)
مطالعۀ کیفی تجارب اعضای هیئت علمی از مفهوم «گرانباری نقش» ناصر شیربگی، عبدالقادر کهنه پوشی (1399)
ارائه الگوی بومی رهبری مراقبتی مدیران مدارس علی نظری، رفیق حسنی، ناصر شیربگی (1399)
درک اعضای جامعۀ مدرسه از مفهوم معلّم فراخوانی سیده زهرا حسینی، ناصر شیربگی (1398)
تحلیل رابطه ی ساختاری بین تعهد سازمانی با یادگیری سازمانی کارکنان ناصر شیربگی، سیدجمال بارخدا، گلاویژ فاتحی پور (1398)
ارائه الگوی بومی نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی محسن ایزان، مصطفی قادری، ناصر شیربگی (1398)
تأملی بر شاخصهای پایداری دانشگاهی: واکاوی دیدگاه سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش عالی سلمان دارابی، نعمت اله عزیزی، جمال سلیمی، ناصر شیربگی (1398)
فرهنگ خواندن مدارس ابتدایی سنندج: پژوهشی آمیخته سید مهدی حسینی، ساهره طاهری، ناصر شیربگی (1398)
Luxury Expenses of Shadow Education: A Comparative Study of Iranian Students, Parents and Teachers’ Views Naser Shirbagi, Jafar Afshinfar, Rozhin Ghaslani, Sharareh Sadeghi, Shahab Nasiriniya (2019)
رهبری مراقبتی مدیران مدارس: پژوهشی کیفی علی نظری، رفیق حسنی، ناصر شیربگی (1397)
غیرحرفه ای گرایی معلمان: تجارب تدریس خارج از تخصص ناصر شیربگی، فرهاد سعیدی، سمیه نعمتی (1397)
بررسی فرصت های برابر شغلی در آموزش و پرورش سیدجمال بارخدا، ناصر شیربگی، جمال سلیمی (1397)
بررسی و مقایسه ی سطح استقلال کاری درک شده ی معلمان در مدارس ناصر شیربگی، کیوان بلند همتان، پروین تدین سنگانی (1396)
تأثیر جذبه شخصیتی استادان بر درک دانشجویان از اثربخشی تدریس ناصر شیربگی، آزاد همتی، سمیه نعمتی (1396)
Qualitative Analysis of Teaching Candidates’ Experiences of Internship in Primary Schools Naser Shirbagi, Sharareh Sadeghi, Shahab Nasiriniya (2018)
ایدئولوژی معلمان درباره کنترل دانش آموزان و رابطه آن با میزان حرفه گرایی ناصر شیربگی، هانا ملکی، محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-مدیریت آموزشی) (1396)
بازنمایی معنایی تجارب معلمان از مسیر شغلی ناصر شیربگی، مریم آریا منش (1396)
هنجاریابی مقیاس ارزیابی خلاقیت مدیریتی مدیران مدارس ناصر شیربگی، امجد کاظمی، سید مهدی حسینی (1395)
ارزشیابی اثربخشی عملکرد آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی: مطالعه ای کیفی ناصر شیربگی، محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی) (1395)
الگوهای نظارت آموزشی ناصر شیربگی (1393)
بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه احسان پروین، شراره محمدی، ناصر شیربگی، طاهره لطفی نژاد (1393)
سبک رهبری خدمت گزار در میان مدیران مدارس: مطالعه موردی شهر سنندج خلیل غلامی، ناصر شیربگی، سارا حاجی زاده (1393)
درک و شناخت گونه های «سؤ رفتار سازمانی» از دیدگاه کارکنان دانشگاه کردستان ناصر شیربگی، خلیل غلامی، فخرالدین معروفی نقدهی، سمیه نوری (1392)
بررسی رابطه بین خود-کارآمدی با اثربخشی رهبری در میان مدیران دبیرستان های استان گیلان ناصر شیربگی، نعمت اله عزیزی، محمد امجد زبردست، رقیه نصرتی سرایدشتی (1391)
بررسی میزان استرس شغلی و بهره وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان حبیب اله حسن زاده، ناصر شیربگی، هوشنگ اولی زاده (1390)
روابط ساختاری میان سبک های عشق ورزی و کیفیت زناشویی ناصر یوسفی، کیومرث بشلیده، امید عیسی نژاد، عذرا اعتمادی، ناصر شیربگی (1390)
بررسی نیازهای خودبالندگی مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی ناصر شیربگی، قربانعلی سلیمی، سعید رجایی پور (1381)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
درک اعضای جامعۀ مدرسه از مفهوم معلم فراخوانی سیده زهرا حسینی، ناصر شیربگی (1399)
ماهیت برون سپاری و شاخص های مؤثر بر آن ناصر شیربگی، شهاب نصیری نیا، شراره صادقی (1399)
تحلیلی بر مدیریت فرصت های برابر شغلی در سازمان ها ناصر شیربگی، سیدجمال بارخدا (1395)
بررسی سبک رهبری خدمت گزار در میان مدیران دبیرستان های شهر مهاباد خلیل غلامی، ناصر شیربگی، سارا حاجی زاده (1390)
طرحواره های شناختی به عنوان پیشگویی طلاق زوجین ناصر یوسفی، احمد سهرابی، ناصر شیربگی (1389)
تدریس در کارگاه
کتاب
پایان نامه
بررسی تجارب بدو خدمت مدیرآموزگاران شهرستان دیواندره سید احسان اتابک، مهدی صالحی، ناصر شیربگی (1402)
«انتخاب مدرسه»: روایت‌های اپیزودیک از تجارب والدین و دانش‌آموزان افسانه رستمی، ناصر شیربگی، عبدالله امینی (1402)
اخلاق حرفه ای در مدیریت مدارس: مطالعۀ تطبیقی دیدگاه های مدیران در عراق و ایران اسماعیل عمر اسماعیل الحیدری، ناصر شیربگی، کیوان بلند همتان (1401)
مسئولیت پذیری زیست محیطی: واکاوی اقدامات ابتکاری مدارس رقیه حیدری، کیوان بلند همتان، ناصر شیربگی (1401)
کالایی شدن آموزش و بازتولید نابرابری در ایران: برساخت تجارب مدیران مدارس متوسطه نسیم عبدالله زاده، کیوان بلند همتان، ناصر شیربگی (1400)
پنداشته های مفهوم آزادی علمی و برساخت آن در جامعه دانشگاهی ایران منیژه محمد زاده، کیوان بلند همتان، ناصر شیربگی (1400)
پیشینه ها و پیامدهای هویت برند دانشگاه (موردمطالعه: دانشگاه کردستان) زینب ویسی سرچمی، پرویز کفچه، ناصر شیربگی (1400)
ادراک مدیران و معلمان از مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی پرستو احمد حیدری، سیدجمال بارخدا، ناصر شیربگی (1400)
شناسایی و تبیین فرصت های برابر شغلی در سازمان آموزش و پرورش سیدجمال بارخدا، ناصر شیربگی، جمال سلیمی (1397)
بررسی وضعیت مدیریت فرهنگ خواندن در مدارس ابتدایی شهر سنندج ساهره طاهری، سید مهدی حسینی، ناصر شیربگی (1396)
بازنمایی تجربه های معلمان از مسیر ترقی حرفه ای لیلا ابراهیمی، ناصر شیربگی (1395)
بازنمایی تجربه های معلمان از مفهوم کارراهه شغلی مریم آریا منش، ناصر شیربگی (1395)
بررسی رفتار رهبری (مدیران) از نظر خود مدیران و معلمان مدارس ابتدایی حبیب الله زند کریمی، محمد امجد زبردست، ناصر شیربگی (1395)
بررسی وضعیت آموزش مهارتهای پایه در هنرستانهای فنی و حرفه ای شهر سنندج سمیرا کریمی، نعمت اله عزیزی، ناصر شیربگی (1394)
برداشت و تجربه معلمان شهر سنندج از مصاحبه های اسنخدامی هایده احمدی، ناصر شیربگی، خلیل غلامی (1394)
بررسی میزان استقلال کاری درک شده معلمان شهر سنندج پروین تدین سنگانی، ناصر شیربگی، کیوان بلند همتان (1394)
درک مدیران زن درباره ماهیت و برابری قدرت آنان در نهادهای آموزشی دلسوز حسینی، ناصر شیربگی، خلیل غلامی (1393)
بررسی درک و نگرش کارکنان دانشگاه کردستان از پدیده ناهنجاری سازمانی سمیه نوری، ناصر شیربگی، خلیل غلامی، فخرالدین معروفی نقدهی (1390)
اخلاق حرفه ی استادی: تأملی بر دیدگاه ها و نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه کردستان گه شین اله ویسی، کیوان بلند همتان، خلیل غلامی، ناصر شیربگی (1389)
بررسی رویکرد های راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از نظر استادان و دانشجویان صدیقه کاوه ای، ناصر شیربگی، خلیل غلامی، کیوان بلند همتان (1389)
نقش رهبری خدمتگزار در توانمند سازی دبیران از دید دبیران شهر مهاباد سارا حاجی زاده، خلیل غلامی، ناصر شیربگی (1389)
نگرش و خودکارآمدی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تحقیق صالح صالحی، ناصر شیربگی، مصطفی قادری (1389)
آسیب شناسی یادگیری زبان عربی در دبیرستان های شهر سنندج یسرا شکرالهی، محسن پیشوایی علوی، ناصر شیربگی (1389)
راهکارهای نهادینه کردن ارزشیابی توصیفی ازدیدگاه دبیران سنندج عبداله فیضی، ناصر شیربگی، عیسی ابراهیم زاده (1388)
بررسی خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه استان گیلان و ارتباط آن با اثربخشی رهبری رقیه نصرتی سرایدشتی، ناصر شیربگی، نعمت اله عزیزی، محمد امجد زبردست (1388)
بررسی اثربخشی ارزشیابی از تدریس اساتید از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاههای غرب کشور پرگل محمودی فر، ناصر شیربگی، محمد امجد زبردست، نعمت اله عزیزی (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تدوین برنامۀ توسعۀ حرفه ای وکلای دادگستری استان کردستان ناصر شیربگی، مرتضی جوانمردی صاحب (1398)
برنامه استراتزیک پنج سالۀ دانشگاه کردستان قاسم سلیمی، ناصر شیربگی (1396)

علایق پژوهشی

 • مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش
 • یاددهی- یادگیری در مدرسه و دانشگاه
 • رفتارسازمانی در آموزش و پرورش
 • رهبری و مدیریت آموزشی
بیشتر

دانشجویان

 • منیژه محمدزاده
  نام: منیژه محمدزاده
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مدیریت آموزشی
  رساله:
 • سمیه نعمتی
  نام: سمیه نعمتی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مدیریت آموزشی
  رساله:
 • آذر شهری
  نام: آذر شهری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مدیریت آموزشی
  رساله: تحلیل مداخلۀ خانواده ها و اجتماعات محلی در فرایندهای آموزشی و مدیریتی مدارس با استفاده از مدل نظری «هم پوشانی حوزه های تأثیر»
 • امجد کاظمی
  نام: امجد کاظمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مدیریت آموزشی
  رساله: مطالعۀ اکتشافی راهبردهای نوین و طراحی الگو برای جذب و ماندگاری منابع انسانی در آموزش و پرورش مناطق کم برخوردار (مطالعۀ موردی استان کردستان)
 • جمال بارخدا
  نام: جمال بارخدا
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مدیریت آموزشی
  رساله:
 • هادی فریاد رس
  نام: هادی فریاد رس
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت آموزشی
  پایان نامه:
 • بیتا رفیعی زاد
  نام: بیتا رفیعی زاد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت آموزشی
  پایان نامه:
 • مریم تمسکی
  نام: مریم تمسکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیرت آموزشی
  پایان نامه:
 • سمیرا نظری
  نام: سمیرا نظری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت آموزشی
  پایان نامه:
 • فاطمه توانا
  نام: فاطمه توانا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت آموزشی
  پایان نامه:
 • نسرین آزادبخت
  نام: نسرین آزادبخت
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت آموزشی
  پایان نامه:
 • سعادت امانی
  نام: سعادت امانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت آموزشی
  پایان نامه:
 • شهین فتحی
  نام: شهین فتحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت آموزشی
  پایان نامه:
 • مختار بساطی
  نام: مختار بساطی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت آموزشی
  پایان نامه:
 • پروین تدین
  نام: پروین تدین
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت آموزشی
  پایان نامه:
 • هایده احمدی
  نام: هایده احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت آموزشی
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1400 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه علوم تربیتی (1397 - 1401)
 • مدیر گروه علوم تربیتی- دانشگاه کردستان (1386 - 1387)
 • مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه کردستان (1386 - 1389)
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه کردستان (1389 - 1391)
 • رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه کردستان (1391 - 1394)
بیشتر