28 آبان 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، اتاق شماره 313
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره
تلفن: 08733624005
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مشاوره (1385 - 1389)
  عنوان رساله: اثربخشی و مقایسه دو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر طرحواره های ناسازگار و سبک های دلبستگی.
 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده (1380 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری (CBT) بر رضامندی زناشویی در زنان.
 • کارشناسی روانشناسی بالینی (1374 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی رابطه افسردگی با کندی فکر در دانشجویان
بیشتر

علایق پژوهشی

 • خانواده - ازدواج -طرحواره درمانی - دلبستگی درمانی و درمان تعهد و پذیرشو متافور درمانی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
ناصر یوسفی، احمد امانی، رسول عسکری، مجید سلیمانی (1396) پیش بینی ضربة عشق و افسردگی بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان دارای شکست عاطفی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی: سال هیجدهم، شماره ی 2; 1-9
2
آرمان عزیزی، احمد امانی، آزاد قربانی، فاروق محمدی، فاطمه شجاعی واژنانی (1396) مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان راه حل مدار بر رضایت زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق): 47; 61-77
3
احمد امانی، احمد سهرابی، لیلا باقری، غفار نصیری هانیس (1396) اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر بی آلایشی و بخشایشگری میان فردی زوجین مشاوره و روان درمانی خانواده: 23; 45-64
4
احمد امانی، احمد سهرابی، لیلا باقری، غفار نصیری هانیس (1396) اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر بیآلایشی و بخشایشگری میان فردی زوجین مشاوره و روان درمانی خانواده: 23; 45-64
5
احمد امانی، ناصر یوسفی، الهام فنایی (1395) اثربخشی درمان وجودی به شیوه ی گروهی بر تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی دانشجویان دختر مرحله عقد پژوهشنامه روانشناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد: سال. 6, شماره. 2: پاییز و زمستان 1395; 16-31
6
ناصر یوسفی، احمد امانی، صالح حسینی (1395) ررسی رابطه بین عملکرد خانواده و اضطراب امتحان، با نقش واسطه ای تمایز یافتگی در دانش آموزان روانشناسی مدرسه - دانشگاه محقق اردبیلی - با همکاری دانشگاه های دیگر: دوره 5، شماره 4; 52-74
7
ناصر یوسفی، بنت الهدی کریمی، احمد امانی (1395) بررسی مدل باورهای مذهبی، سبک های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی دو فصلنامه مشاوره کاربردی: 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396،; 47-64
8
9
Omid Isanejad, Ahmad amani, Arman Azizi, Shirin Azimifar (2016) The relationship between personality factors, self-control and marital coping strategies with marital conflict International Journal of Behavioral Sciences(IJBS): 10(1); 19-25
10
11
احمد امانی، امید عیسی نژاد، آرمان عزیزی (1394) بررسی روابط ساختاری طرحواره های ناسازگار اولیه و عامل های شخصیتی با سازگاری زناشویی پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق): 37; 45-70
12
ناصر یوسفی، احمد امانی، مسعود بابایی (1394) پیش بینی گرایش به بزهکاری بر اساس سبکهای هویت، فرزندپروری و دلبستگی به والدین و همسالان فصلنامه ی علمی-تخصصی پژوهشهای علوم انسانی: سال 8، شماره 27، تابستان 94; 57-82
13
احمد امانی (1394) اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر عزت نفس و تعهد زناشویی زوجین مشاوره و روان درمانی خانواده: 16; 1-19
14
آزاد قربانی، احمد امانی (1394) تبیین مدل نظری برای سبک های فرزند پروری، سبک های دلبستگی و خودمتمایزسازی زوجین فرهنگ مشاوره و روان درمانی: 21; 67-86
15
احمد امانی، محسن بابایی گرمخانی (1393) بررسی رابطه همبستگی خانواده و الگوی انضباطی والدین با بحران هویت و عشق پرشوربه جنس مخالف درپسران نوجوان مشاوره و روان درمانی خانواده: 3; 529-550
16
احمد امانی، حجت اسفندیاری، مهنا غلامی (1393) نقش راهبردهای حل مساله در همدلی با بیماران در پرستاران شهرستان سنندج روانشناسی و روان پزشکی شناخت: اول; 39-49
17
Sajad Panahifar, Naser Yoosefi, Ahmad amani (2014) THE EFFECTIVENESS OF SCHEMA-BASED COUPLE THERAPY ON EARLY MALADAPTIVE SCHEMATA ADJUSTMENT AND THE INCREASE OF DIVORCE APPLICANTS ADAPTABILITY Journal of Business and Management Review: vol:3, no: 9; 339-346
18
احمد امانی، حجت اسفندیاری، مهدی نامداری پژمان، عدنان غفاری (1393) بررسی رابطه سواد آکادمیک و سواد هیجانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان راهبردهای آموزش - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله: 7; 135-139
19
احمد امانی، ناصر یوسفی، سرور احمدی (1393) اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و احساس تنهایی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربۀ عشق پژوهشهای مشاوره (تازه ها و پژوهشهای مشاوره سابق) (انجمن مشاوره ایران): جلد13، شماره 49، بهار 93; 81-103
20
احمد امانی، حجت اسفندیاری، داوود بهزاد، سجاد پناهی فر (1392) مقایسه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان فراری از خدمت وسربازان عادی روانشناسی نظامی - دانشگاه امام حسین (ع ) - باهمکاری انجمن روانشناسی نظامی: 15; 39-49
21
احمد امانی، رامین لطافتی بریس (1392) اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی، بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین دو فصلنامه مشاوره کاربردی: 3; 37-17
22
احمد امانی، حسین کشاورز افشار، حجت اسفندیاری، فاطمه بازوند، نرمین عبدالهی (1392) تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با سبک های هویت در دانش آموزان International Journal of Behavioral Sciences(IJBS): 7(1); 85-94
23
احمد سهرابی، احمد امانی (1391) رضایت زناشویی و انصاف: واکنش به بی انصافی در بازی التیماتوم مشاوره و روان درمانی خانواده: 1; 53-63
24
احمد امانی، زهرا جهانبخشی، مهدی نامداری پژمان، حجت اسفندیاری، سیروس قنبری (1391) نقش رگه های شخصیت در تکوین تضاد شغلی کارمندان اداری اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی: (13); 9-26
25
احمد امانی، داوود بهزاد (1391) بررسی انگیزه ی ازدواج در بین دختران و پسران نامزد مشاوره و روان درمانی خانواده: 3; 358-372
26
فاطمه بیدی، مهدی نامداری پژمان، احمد امانی، سیروس قنبری، حسین کارشکی (1391) تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان: (65); 41-48
27
احمد امانی، داوود بهزاد (1391) بررسی انگیزه ی ازدواج در بین دختران و پسران نامزد مشاوره و روان درمانی خانواده: 3; 358-372
28
احمد امانی، داوود بهزاد (1391) اثر بخشی طرحواره درمانی در ارتقاء تعهد زناشویی و عزت نفس زوج ها پژوهشهای مشاوره (تازه ها و پژوهشهای مشاوره سابق) (انجمن مشاوره ایران): 11; 133-117
29
احمد امانی، باقر ثنایی ذاکر، علی محمد نظری، مهدی نامداری پژمان (1390) اثربخشی دو رویکرد طرح واره درمانی و دلبستگی درمانی بر سبک های دلبستگی دانشجویان مرحله عقد مشاوره و روان درمانی خانواده: 1 (2); 171-191
30
مهدی نامداری پژمان، محسن ذوالقدر نسب، سیروس قنبری، احمد امانی (1390) تاثیر آموزش به شیوه حلقههای پژوهشی بر بهبود مهارتهای ارتباطی، نگرشی و عملکردی دانشجویان راهبردهای آموزش - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله: 3; 119-113
31
احمد امانی (1385) ضرب المثل درمانی و درمان شناختی رفتاری فصلنامه تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم): 41; 94-117
32
احمد امانی (1384) رقص کردی و رواندرمانی فصلنامه تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم): 39; 73-89
مقاله ارائه‌شده
1
احمد امانی (1391) اثر بخشی آموزش روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی به شیوه گروهی بر غنی سازی صمیمیت در روابط زناشویی کاربرد مشاوره در ارتقای کیفیت زندگی، ایران، کرمانشاه
2
احمد امانی، حجت اسفندیاری، مهنا غلامی (1391) نقش سبک های فرزند پروری در تکوین سبک های هویت و تعهد هویت اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده، ایران، سنندج
3
parastoo s esmaili, Ahmad amani, Fateme Bazvand, Hojat Esfandyari (2012) A Comparison between Students with Learning Disorder and Normal Students with Respect to Reaction Time, Attention Problem, and Short-Term Memory Measures 5th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry, Iran, Tehran
4
احمد امانی، مهنا غلامی، حجت اسفندیاری (1391) نقش سبک های فرزند پروری در تکوین سبک های هویت افراد دارای سوءمصرف مواد مخدر شهر سنندج اولین کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد، ایران، ارومیه
5
احمد امانی (1391) کار ایی طرح واره درمانی در دانشجویان دختر دارای شکست عشقی ششمین همایش سراسری بهداشت روانی دانشجویان، ایران، گیلان
6
احمد امانی، حجت اسفندیاری (1391) طرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان عوامل پیشگویی بلوغ عاطفی دانشجویان پسر دارای تجربه شکست عشقی ششمین همایش سراسری بهداشت روانی دانشجویان، ایران، گیلان
7
فاطمه بیدی، مهدی نامداری پژمان، سیروس قنبری، احمد امانی (1391) بررسی تاثیر تربیت جنسی مبتنی بر رویکرد قرآنی در میزان تمایل به انحرافات جنسی دانش آموزان پسر همایش ملی معنویت و سلامت، ایران، گناباد
8
احمد امانی، حجت اسفندیاری، مهدی نامداری پژمان (1391) بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد بلوغ عاطفی دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عشقی اولین کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده، ایران، تهران
9
سیروس قنبری، محسن ذوالقدر نسب، احمد امانی، مهدی نامداری پژمان، فاطمه بیدی (1391) رابطه باورهای معرفت شناختی و سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی همایش ملی چالش های روانشناختی-تربیتی نظام های آموزشی عصر حاضر، ایران، ملایر ‏‏
10
احمد امانی، فرشاد محسن زاده (1390) سواد هیجانی مفهومی زیر ساختی و فراموش شده در آموزش دومین کنگره ملی علوم انسانی، ایران، تهران
11
احمد امانی، مهدی نامداری پژمان (1390) آسیب شناسی تحلیل ارتباط محاوره ای پلیس و مردم براساس نظریه اریک برن اولین همایش ملی پلیس، فرهنگ، نظم و امنیت، ایران، همدان
12
احمد امانی، شیدا فتحی (1390) تبیین مفهوم عشق براساس نظریه مثلثی عشق استرنبرگ در دیوان مستوره اردلان همایش ملی اردلان شناسی، ایران، سنندج
13
احمد امانی، ناصر یوسفی (1390) تبیین نقش اخلاق حرفه ای در رابطه درمانی بر اساس نظریه طرح واره درمانی یازدهمین سمینار ملی انجمن مشاوره ایران، چالش های فرهنگی و اخلاقی مشاوره، ایران، سنندج
14
15
احمد امانی، شیدا فتحی (1390) نقش اسطوره در ادبیات کردی از دیدگاه روان شناسی نخستین همایش بین المللی ادبیات کردی، ایران، سنندج
16
احمد امانی (1389) بررسی سبک های دلبستگی در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر دومین همایش ملی آسیب های پنهان، ایران، سنندج
17
احمد امانی (1388) بررسی اثر بخشی درمان رویکرد تحلیل تبادلی بر کاهش تعارضات زوجین اولین همایش سراسری روان شناسی پویایی در ایران، ایران، تهران
18
احمد امانی، محمد باقر دانشجو، محمود گودرزی (1386) ضرب المثل درمانی و تغییر باورها در درمان اختلالات جنسی به شیوه CBT سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، ایران، تهران (دانشگاه شاهد)
19
احمد امانی، حسین کشاورز افشار (1386) اثربخشی درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی بر افزایش کیفیت رابطه جنسی و عاطفی در زنان (رضایتمندی) سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، ایران، تهران (دانشگاه شاهد)
20
محمد باقر دانشجو، محمود گودرزی، احمد امانی (1386) بررسی تاثیر اینترنت بر زندگی زناشویی خانواده های ایرانی سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، ایران، تهران (دانشگاه شاهد)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
احمد امانی، حجت اسفندیاری (1392) علل روانشناختی قانون گریزی (مقررات داخل زندان) در بین زندانیان استان کردستان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
3
احمد امانی، مهدی نامداری پژمان، فرشاد محسن زاده (1392) بررسی رابطه سواد آکادمیک و سواد هیجانی اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان دانشگاه کردستان
پایان‌نامه
1
2
3
4
رسول عسکری، ناصر یوسفی، احمد امانی (1395) پیش بینی سندرم ضربه عشق و افسردگی بر اساس سبک های دلبستگی
5
6
7
8
9
10
11
12
13
علی عزیزی، سالم افسری، احمد امانی (1393) دیدگاه شریعت اسلامی درباره ی شادی و احکام آن
14
15
16
17
18
19
20
21
22
رضا مبارکی، فاتح رحمانی، احمد امانی (1391) اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر تغییر سبک های مدیریت خشم
23
کتاب
1
احمد امانی (1388) کتاب درمانی در فرایند خودشناسی و ازدواج شابک:978-5964-04-6076-4

سوابق اجرایی

 • عضو کارگروه توانایی علمی رشته مشاوره (1393 - ادامه دارد)
 • عضو کمیته پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر (1393 - ادامه دارد)
 • عضو کمیته سرمایه اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر (1393 - ادامه دارد)
 • دبیر شورای استانی (1392 - 1393)
 • عضو شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی (1392 - ادامه دارد)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1391 - ادامه دارد)
 • عضو شورای بررسی موارد خاص استانی دانشگاه ها (1391 - ادامه دارد)
 • دبیر منطقه دو مراکز مشاوره ای کشور (1390 - 1391)
 • رییس مرکز بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویی (1390 - ادامه دارد)
 • عضو هیات علمی صاحب نظر در امور فرهنگی- تربیتی (1389 - 1390)
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی روان درمانی و مشاوره خانواده (1389 - ادامه دارد)
بیشتر