26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه سبک های زندگی و بنیان های اخلاقی در افراد اقدام کننده به ترک وابستگی به مواد مخدر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
سبک های زندگی، بنیان های اخلاقی، ترک مواد مخدر
پژوهشگران احمد امانی ، حجت اسفندیاری

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های زندگی با بنیان های اخلاقی در افراد در حین رهایی از مواد مخدر شهرستان سنندج در سال 1393 انجام گردید. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جهت بررسی تعداد 100 نفر از افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد سنندج به صورت دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های سبک های زندگی و پرسشنامه بنیان های اخلاقی پاسخ دادند. داده های بدست آمده از طریق روش همبستگی و رگرسیون چند متغره مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین مولفه های سبک زندگی و ابعاد بنیان های اخلاقی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین یافته های رگرسیون چند متغیری بیانگر این نکته هستند که تغییرات در سطح هر پنج بعد بنیان های اخلاقی به صورت موفقی توسط سبک های زندگی قابل تبیین می باشد. نتیجه گیری: تحقیق حاضر لزوم تغییر سبک های زندگی را در جهت ارتقای بنیان های اخلاقی در فرایند رهایی از مواد مخدر را نشان داد.