26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
رضایت زناشویی و انصاف: واکنش به بی انصافی در بازی التیماتوم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بازی التیماتوم، انصاف، همکاری، رضایت زناشویی، زوجین
پژوهشگران احمد سهرابی ، احمد امانی

چکیده

هدف: رضایت زناشویی نقش بسیار مهمی در زندگی خانوادگی دارد. عوامل بسیار زیادی در رضایت زناشویی تاثیر دارند که با تئجه به حساسیت زندگی خانوادگی توجه به این مقوله وبررسی عوامل موثر بر آن حائز اهمیت اس. روش: در این مطالعه واکنش افراد به سهم غیر منصفانه در دو گروه دارای رضایت زناشویی کم و زیاد بررسی شد. برای سنجس واکنش به سهم غیر منصفانه از نسخه کامپیوتری یک بازی موسوم به التیماتوم و برای سنجش رضایت زناشویی از مقیاس انریچ 47 سوالی استفاده شد. بازی کامپیوتری شامل 45 تلاش بود که واکنش افراد نسبت به سهم غیر منصفانه را میسنجید. نحوه شروع بازی به این صورت بود که به شرکت کننده در هر تلاش از پول مشخصی (20هزار تومان) مقدار متغیرری (1 تا 10 هزار تومان یعنی 5 تا 50 درصد) ارایه میشد و او آن سهم را قبول یا رد می کرد. در ابتدا به شرکت کننده گفته میشد که از قبل مبلغ هر تلاش را یک نفر پیشنهاد کرده است که اگر قبول کنید سهم شما و شخص تقسیم کننده داده میشود در غیر اینصورت به هیچ کدام از شما سهمی نمیرسد. بعد از قبول یا رد مبلغ پیشنهاد شده فرد همچنین میزان رضایت خود از سهم را از یا تا 9 درجه بندی میکرد. یافته ها: نتایج زبه دست آمده از دو آزمون نشان داد که افراد دارای نمرات بالاتر در رضایت زناشویی در مقایسه با افراد دارای نمره کم نسبت به سهم غیر منصفانه پذیرش بیشتری نشان دادند به این معنا که سهم های غیر منصفانه را بیشتر از گروه دیگر قبول کردند. نتیجه گیری: بنابراین به نظر میرسد روشهای مداخله ای روانشناختی مبتنی بر حضور ذهن که نشان داده شده پذیرش افراد را در برابر تقسیم غیر منصفانه بالا میبرند بتواند رضایت زناشویی افراد را نیز افزایش دهند.