26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین مدل نظری برای سبک های فرزند پروری، سبک های دلبستگی و خودمتمایزسازی زوجین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خودمتمایزسازی، سبک های دلبستگی، سبک های فرزندپروری.
پژوهشگران آزاد قربانی ، احمد امانی

چکیده

سبک های فرزندپروریمی تواند پیش بینی کنندهطرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی باشد. شناخت متغیرهایی که بر سبک فرزندپروری والدین تاثیر می گذارد، بسیار مهماست.هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل نظری سبک های فرزندپروری، سبک های دلبستگی و خودمتمایزسازی می باشد.پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی است.جامعه پژوهش همه معلمان دارای فرزند مدارس شهر کامیاران و همسرانشان بودند که در سال تحصیلی 93-94 مشغول به تدریس بودند و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 250 زوج (500 نفر) انتخاب شدند. هر نفر پرسشنامه هایتمایزیافتگی، سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری را پاسخ دادند. تحلیل داده ها با دو نرم افزارSPSS و AMOSانجام شد.نتایج بیانگر همبستگی مثبت و معنی دار بین فرزندپروری اقتدار منطقی با دلبستگی ایمن و با جایگاه من و واکنش عاطفی، وفرزندپروریآزادگذار با دلبستگی اضطرابیاست. همچنین همبستگی منفی و معنی دار بینفرزندپروریاقتدار منطقی با گریز عاطفی مشاهده شد. از طرفی بین مؤلفه های دلبستگی و خودمتمایزسازیهمبستگی وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که سطح خود متمایزسازیزوجین و سبک های دلبستگی آنها می تواند پیش بین خوبی برای سبک های فرزندپروری باشد.با بهبود این دو متغیر می توانسبکفرزندپروری اقتدار منطقی را در والدین ایجاد کرد.