26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان فراری از خدمت وسربازان عادی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
طرحواره، سبک دلبستگی، سربازان فراری ، سربازان عادی، فرار از خدمت
پژوهشگران احمد امانی ، حجت اسفندیاری ، داوود بهزاد ، سجاد پناهی فر

چکیده

مقدمه: خدمت سربازی به عنوان وظیفه ای اجتناب ناپذیر در زندگی هر فرد محسوب می گردد که گریز از آن با انطباق پذیری روانی اجتماعی مرتبط است. پژوهش حاضر با تکیه بر بعد روانشناختی فرار از خدمت سربازان به بررسی این موضوع در قالب دو فرضیه اصلی پرداخته است: میان انواع سبک دلبستگی دو گروه سربازان دارای سابقه فرار از خدمت و سربازان عادی تفاوت وجود دارد، میان طرحواره های ناسازگار اولیه سربازان با سابقه فرار از خدمت و سربازان عادی تفاوت وجود دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بوده، جامعه آماری شامل کلیه سربازانی است که در سال 1390 در یکی از پادگان های کشور مشغول خدمت سربازی بوده که از میان آنان بصورت نمونه گیری در دسترس تعداد 70 سرباز دارای تجربه فرار خدمتی و 70 سرباز منظم انتخاب شدند. روش و ابزار گردآوری اطلاعات استفاده از دو پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ(1995) و پرسشنامه ی سبک دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور(1987) بود. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آماری spss ورژن 17صورت گرفت که در آن به مقایسه ی بین میانگین متغیرها و همچنین آزمون تحلیل ورایانس چند متغیری پرداخته شد. یافته ها: نتایج مقایسه متغیرهای وابسته در بین دو گروه سربازان منظم و فراری نشان داد که در سبک دلبستگی بین دو گروه سربازان عادی و فراری تفاوت معناداری وجود ندارد. اما نتایج بیانگر تفاوت معناداری در متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه بوده است به طوری که در گروه سربازان فراری از میان 5 حوزه طرحوارهای ناسازگار در دو حوزه؛ بریدگی/ طرد که خود شامل پنج طرحواره رهاشدگی و بی ثباتی، بی اعتمادی و بدرفتاری،نقص و شرم، انزوای اجتماعی و بیگانگی است و همچنین در حوزه وابستگی/عملکرد مختل که شامل طرحواره های وابستگی و بی کفایتی،آسیب پذیری، خودتحول نیافته و گرفتار و شکست می باشد نسبت به سربازان عادی این طرحواره ها فعال تر بوده است. نتیجه گیری: در میان عوامل مختلف تأثیرگذار بر پدیده فرار از خدمت مطالعه پیشینه روانشناختی از جمله سنجش و شناخت طرحواره های ناسازگار سربازان فراری با فراهم ساختن زمینه مداخلات پیشگیرانه و درمانی امکان مواجهه مناسب را برای دست اندرکاران فراهم می آورد.