26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اعتیاد به اینترنت‏ ، افسردگی ، سازگاری اجتماعی ، عزت نفس
پژوهشگران فاطمه بیدی ، مهدی نامداری پژمان ، احمد امانی ، سیروس قنبری ، حسین کارشکی

چکیده

مقدمه و هد ف : اینترنت به سرعت در جهان فراگیر شده ، مرزها را درنوردیده و فرصت های خوبی برای هم گرایی جهانیان فراهم کرده است . با وجود این نباید از پیامدهای مخرب آن به ویژه در زمین ههای روانی و اجتماعی غافل ماند . یکی از موارد زیان آور این فناوری، اعتیاد به اینترنت است. هدف مطالعه حاضر، بررسی و تحلیل ارتباط اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس است. روش کار: در این مطالعه توصیفی-همبستگی با روش نمونهگیری تصادفی، نمونهای شامل120 نفر از کاربران کافینتهای دوبی، از ملیتهای مختلف، شامل مرد و ز ن، حداقل 18 سال سن و مسلط به زبان انگلیسی، انتخاب شد ند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اعتیاد به اینترنت LAT)) کیمبرلی یانگ، افسردگی بک(BDI) ، سازگاری اجتماعی و عزت نفس آیزنک بودند که با روش تحلیل مسیر داده ها تحلیل شدند. نتایج: نتایج حاصل از اجرای تحلیل نشان داد که داده ها برازش خوبی با مدل ارائه شده دارند. (P=0/36 ،df=3 ،χ2=3/17 RMSEA=0/02 , NFI=0/97 ,CFI=1/00 ،AGFI=0/096 ، GFI=0/99) میانگین مقیاس ها به ترتیب در اعتیاد به اینترنت75/17±69/47، افسردگی 12/11±29/21 سازگاری اجتماعی 91/7±75/19 و عزت نفس 53/4±16/15 به دست آمد. ضرایب مسیر نشان دادند افسردگی (61/7 t= و 57/0=β)، سازگاری اجتماعی (1/13 t= و 55/0=β) و عزت نفس (8/14 t= و32/0-=β) به طور معناداری، اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می کنند. نتیجه نهایی : اگر چه در حال حاضر اینترنت ابزاری مهم به شمار می آید اما باید از مخاطرات آن آگاه بود و در این زمینه فرهنگ سازی گسترده به صورت ملی و فراملی انجام داد. مطالعه حاضر با رویکردی بین فرهنگی این نتایج را تأیید نموده است