26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
کار ایی طرح واره درمانی در دانشجویان دختر دارای شکست عشقی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
طرح واره درمانی، عزت نفس، شکست عشقی، نگرش های نا کارآمد
پژوهشگران احمد امانی

چکیده

مقدمه:یادگیری و تجربیات نخستین در انسان همواره بستر ساز چالش های هیجانی، شناختی و رفتاری در روابط بین فردی اش می باشد.هدف از این پژوهش بررسی کارآیی طرح واره درمانی بر بلوغ عاطفی، عزت نفس و نگرش های نا کارآمد دانشجویان دارای شکست عشقی می باشد.روش: از میان مراجعه کنندگان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه کردستان 3نفر از دانشجویان دختر که دارای تجربه شکست عشقی بوده اند به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و پس از احراز شرایط درمان وارد فرایند درمان گردید.در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه استفاده شد.طرح واره درمانی به مدت 12 جلسه هفتگی به کار گرفته شد و مرحله پیگیری نیز سه ماه پس از پایان درمان دنبال شد.ابزارهای پژوهش مقیاس بلوغ عاطفی (EMS)، عزت نفس (SEI) و مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS)برای مراجعه کنندگان بکار گرفته شد. نتایج یافنه های نشان داد که اثر طرح واره درمانی بر آماج های درمان معنا دار است.نتیجه گیری: طرح واره درمانی از کارآیی لازم بر روی بلوغ عاطفی، عزت نفس ونگرش های ناکارآمد برخوردار است و درمان اثر بخش در پیامدهای شناختی‏ٌٌٌ ‏‏‎ هیجانی ورفتاری ناشی از تجربه ی شکست های عشقی است.