26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه تصویرسازی ارتباطی بر انتظار از ازدواج و نگرش به ازدواج دانشجویان دختر در آستانه ازدواج دانشگاه کردستان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نگرش به ازدواج، انتظار از ازدواج، آموزش پیش از ازدواج، تصویرسازی ارتباطی
پژوهشگران شیدا گشکی (دانشجو)، ناصر یوسفی(استاد راهنما) ، احمد امانی(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: رویکرد تصویرسازی ارتباطی بر همکاری زخم های دوران کودکی که هر زوج با خود دارند تاکید دارد. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه ایماگوتراپی(تصویسازی ارتباطی) بر انتظار از ازدواج و نگرش به ازدواج دانشجویان دختر در آستانه ازدواج دانشگاه کردستان صورت گرفت. مواد و روش ها: روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دختر در استانه ازدواج دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 94-95 می باشند. نمونه مورد مطالعه 30 نفر بود که از بین افراد شرکت کننده به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل(15نفر) به طور تصادفی جایگزین شدند. متغیر مستقل آموزش پیش از ازدواج به شیوه ایماگوتراپی بود که در 6 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای انجام نشد. ابزار پژوهش پرسشنامه نگرش به ازدواج براتن و روزن(MAS) و پرسشنامه انتظار از ازدواج جونز و نلسون(MES) بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها: یافته های پزوهش نشان داد که آموزش پیش از ازدواج به شیوه ایماگو تراپی(تصویرسازی ارتباطی) بر انتظار از ازدواج(P< 0/05) و نگرش به ازدواج(P< 0/05) موثر بوده است. نتایج پیگیری بعد از دو ماه نیز نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در انتظار از ازدواج و نگرش به ازدواج در سطح(P< 0/05 ) تفاوت معنی داری وجود دارد. و اثربخشی آموزش پیش از ازدواج بعد از دو ماه همچنان باقی مانده است . نتیجه گیری: نتایج پزوهش نشان داد که آموزش پیش از ازدواج به شیوه ایماگوتراپی موجب بهبود انتظار از ازدواج و نگرش به ازدواج دختران در آستانه ازدواج شده است که با یافته های قبلی همسو است. نتایج این پژوهش می تواند اطلاعات مفیدی را برای پژوهشگران، مشاوران و روان درمانگران در زمینه آشنایی با ایماگو تراپی(تصویرسازی ارتباطی) و پیامدهای آموزش پیش از ازدواج فراهم نماید.