28 آبان 1397
ناصر يوسفي

ناصر یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 09183763989
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مشاوره گرایش خانواده درمانی (1386 - 1389)
  عنوان رساله: اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر طرح واره درمانی و بوون درمانی بر طرح واره های ناسازگار و تفکیک خویشتن و میل به طلاق
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مشاوره و روان درمانی با گرایش های ازدواج- زناشویی- طلاق
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
ناصر یوسفی، بنت الهدی کریمی (1397) مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی بر راهبردهای مقابله ای و کنترل رفتار زوجین پژوهشنامه روانشناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد: سال 8، شماره 1; 52-72
2
عبدالباسط محمودپور، ابوالفضل برزگر دهج، حسین سلیمی بجستانی، ناصر یوسفی (1397) پیش بینی استرس ادراک شده براساس تنظیم هیجان، اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی افراد وابسته به مواد مطالعات روانشناسی بالینی-دانشگاه علامه طباطبایی: دوره 8، شماره 30، بهار 97; 189-206
3
ناصر یوسفی، احمد امانی، رسول عسکری، مجید سلیمانی (1396) پیش بینی ضربة عشق و افسردگی بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان دارای شکست عاطفی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی: سال هیجدهم، شماره ی 2; 1-9
4
ناصر یوسفی، بنت الهدی کریمی، آرمان عزیزی (1396) مقایسه اثربخشی دو رویکرد مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده های در آستانه طلاق مطالعات روان شناختی: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 48; 95-110
5
احمد امانی، ناصر یوسفی، الهام فنایی (1395) اثربخشی درمان وجودی به شیوه ی گروهی بر تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی دانشجویان دختر مرحله عقد پژوهشنامه روانشناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد: سال. 6, شماره. 2: پاییز و زمستان 1395; 16-31
6
ناصر یوسفی، غفار نصیری هانیس (1395) بررسی و داوری نسخۀ فارسی کتاب «خانواده درمانی» گلدن برگ و گلدن برگ ترجمۀ حسین شاهی برواتی، نقش بندی و ارجمند پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی: شماره 39; 96-118
7
ناصر یوسفی، احمد امانی، صالح حسینی (1395) ررسی رابطه بین عملکرد خانواده و اضطراب امتحان، با نقش واسطه ای تمایز یافتگی در دانش آموزان روانشناسی مدرسه - دانشگاه محقق اردبیلی - با همکاری دانشگاه های دیگر: دوره 5، شماره 4; 52-74
8
ناصر یوسفی، بنت الهدی کریمی، احمد امانی (1395) بررسی مدل باورهای مذهبی، سبک های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی دو فصلنامه مشاوره کاربردی: 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396،; 47-64
9
ناصر یوسفی (1395) اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی و امیدواری زوجین روانشناسی خانواده: دوره 3، شماره 1; 59-71
10
11
مهدی زمستانی، ناصر یوسفی، سارا کشاورزی (1394) ثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی همراه با آموزش خانواده بر مؤلفه های مرتبط با خودکشی در دختران اقدام کننده به خودکشی مشاوره و روان درمانی خانواده: دوره 5، شماره 3; 107-120
12
جمال سلیمی، ناصر یوسفی، حمزه سعیدزاده (1394) بررسی رابطه بین جو عاطفی خانواده و علایق حرفه گرایی دانش آموزان ؛ نقش واسطه ای خودکارآمدی روانشناسی مدرسه - دانشگاه محقق اردبیلی - با همکاری دانشگاه های دیگر: 3; 47-66
13
Ali Navidian, Ebrahim Ebrahimitabas, Ghasem Esmaili, Naser Yoosefi, Azizollah Arbabisarjou (2015) Comparison of the Effectiveness of Two Family Therapy Approaches Based on Mindfulness therapy and Metacognitive therapy on Marital Intimacy among Divorce Applicant Clients INTERNATIONAL ARCHIVES OF MEDICINE: Vol. 8 No. 174; 1-17
14
جمیله نبوی حصار، مختار عارفی، ناصر یوسفی (1394) اثربخشی خانواده درمانی با تأکید بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در زنان دو فصلنامه مشاوره کاربردی: جلد 2، شماره 4، 93; 83-98
15
یحیی یار احمدی، ناصر یوسفی (1394) مقایسة تاثیر خانواده درمانی مبتنی بر درمان نظام عاطفی بوون و معنا درمانی درکاهش میل به خودکشی در میان مراجعان به مراکز مشاوره پژوهشهای مشاوره (تازه ها و پژوهشهای مشاوره سابق) (انجمن مشاوره ایران): جلد14، شماره 54، تابستان، 94; 111-126
16
ناصر یوسفی، احمد امانی، مسعود بابایی (1394) پیش بینی گرایش به بزهکاری بر اساس سبکهای هویت، فرزندپروری و دلبستگی به والدین و همسالان فصلنامه ی علمی-تخصصی پژوهشهای علوم انسانی: سال 8، شماره 27، تابستان 94; 57-82
17
18
زهرا جهانبخشی، ناصر یوسفی، حسین کشاورز افشار (1393) بررسی کیفی چالشها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در گذر به والدینی پژوهشهای مشاوره (تازه ها و پژوهشهای مشاوره سابق) (انجمن مشاوره ایران): جلد13، شماره 51، پاییز 93; 78-64
19
Sajad Panahifar, Naser Yoosefi, Ahmad amani (2014) THE EFFECTIVENESS OF SCHEMA-BASED COUPLE THERAPY ON EARLY MALADAPTIVE SCHEMATA ADJUSTMENT AND THE INCREASE OF DIVORCE APPLICANTS ADAPTABILITY Journal of Business and Management Review: vol:3, no: 9; 339-346
20
ناصر یوسفی (1393) عوامل موثر بر اختلافات زناشویی و خانواده خط زندگی: 21; 39-42
21
احمد امانی، ناصر یوسفی، سرور احمدی (1393) اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و احساس تنهایی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربۀ عشق پژوهشهای مشاوره (تازه ها و پژوهشهای مشاوره سابق) (انجمن مشاوره ایران): جلد13، شماره 49، بهار 93; 81-103
22
Naser Yoosefi, Mohammad ali Kyani (2014) The Study of Two Psychotherapy Approaches (Rogers Self Theory and Ellis Rational Theory) in Improvement of Bowen Self-differentiation and Intimacy iranian journal of psychiatry and behavioral sciences: 8(1); 32-41
23
ناصر یوسفی، حبیب الله قادرمرزی، محمد نظری پور (1392) پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس میزان معنویت طب و تزکیه: دوره 22، شماره 4; 59-66
24
ناصر یوسفی (1392) مقایسة تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان پژوهشنامه روانشناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد: شماره 2; 115-142
25
ناصر یوسفی، ذبیح الله کاوه فارسانی، عباس شکیبا، سجاد همتی، جمیله نبوی حصار (1392) اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار سابق): سال بیستم-دوره جدید-شماره 9- پاییز و زمستان 92; 107-118
26
ناصر یوسفی، قادر نعیمی، علی قائدنیای جهرمی، حاتم محمدی، شیوا فرمانی شهرضا (1392) مقایسه ی اختلال های نقص توجه/بیش فعالی، رفتار مقابل های و سلوک در دانش آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری و عادی ناتوانی های یادگیری دانشگاه محقق اردبیلی: دوره 3، شماره 1، پاییز 1392; 129-147
27
عباس امان الهی، ناصر یوسفی، معصومه ایزدی، شیوا شاهوری (1392) بررسی رابطه بین انگیزههای ارتباط بین فردی دختران با رضایت از ارتباط با پدر فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده-دانشگاه امام حسین (ع): سال هفتم، شماره23، تابستان 92; 133-148
28
امید مرادی، ناصر یوسفی (1392) بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیتی و کیفیت زندگی در زوج های در آستانه طلاق شخصیت و تفاوت های فردی: دوره 1، شماره 3، بهار 1392; 145-164
29
ناصر یوسفی، محمد علی کیانی (1391) تأثیرگشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری برکاهش میل به طلاق مردان متقاضی مشاوره مشاوره و روان درمانی خانواده: جلد، شماره 1; 150-159
30
ناصر یوسفی، محمد خالدیان (1391) بررسی عوامل فردی، خانوادگی و محیطی گرایش افراد به مواد مخدر واعتیاد مطالعات پیشگیری از جرم: سال 7- شماره 25; 77-94
31
ناصر یوسفی، هوشنگ جدیدی، ناصر شیربگی (1391) بررسی بهداشت روانی در بین دانشجویان به عنوان پیش بینی کنندة عملکرد تحصیلی دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1391; 59-69
32
ناصر یوسفی، محمد علی کیانی (1391) بررسی شاخص های روانسنجی مقیاس نگرش نسبت به عشق(LAS) پژوهشهای مشاوره (تازه ها و پژوهشهای مشاوره سابق) (انجمن مشاوره ایران): جلد11-شماره 43-1391; 55-77
33
ناصر یوسفی، ناصر شیربگی، صالح صالحی (1391) بررسی تحلیل عاملی و ساختاری "نگرش به پژوهش" و رابطه آن با خود ناتوان سازی و خوداثربخشی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد فصلنامه اندازه گیری تربیتی: شماره، 9، سال سوم، پاییز 91; 19-42
34
یحیی یار احمدی، ناصر یوسفی، ناصر شیربگی (1391) تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش بینی تصمیم دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج به ادامه یا ترک تحصیل در دوره ی دبیرستان دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز: دوره چهارم- سال 19-3 شماره 1; 1-18
35
ناصر یوسفی، ناصر شیربگی (1391) ناامیدی وخود ناتوان سازی به عنوان پیش گویی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد آموزش عالی ایران: دوره چهارم- شماره 2; 157-179
36
ناصر یوسفی (1391) تأثیر شناخت درمانی مذهب محور و معنا‎درمانگری برکاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری دانشجویان فرهنگ مشاوره و روان درمانی: سال سوم، شماره 10، تابستان 91; 137-158
37
کیومرث بشلیده، ناصر یوسفی، جمال حقیقی، ناصر بهروزی (1391) بررسی ساختار عاملی مقیاس عزت نفس روزنبرگ با سه شکل واژه پردازی مثبت، منفی و نیمی از ماده ها مثبت و نیم دیگر منفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز مطالعات روانشناسی تربیتی: سال 9، شمار 15، بهار و تابستان 91; 41-66
38
ناصر یوسفی (1391) بررسی شاخص های روان سنجی مقیاسهای شیوه ی سنجش خانوادگی مک مستر(FAD) فصلنامه اندازه گیری تربیتی: شماره 7، سال سوم، بهار 91; 86-114
39
ناصر یوسفی، کیومرث بشلیده (1391) خوش بینی ـ بدبینی و باورهای مذهبی به عنوان پیش گویی طلاق دو فصلنامه مشاوره کاربردی: پاییز و زمستان 1390; 73-96
40
پریسا یاسمی نژاد، محسن گل محمدی، ناصر یوسفی (1391) رابطۀ سلامت عمومی و استفادۀ مفرط از تلفن همراه در دانشجویان دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی: سال سیزدهم-شماره 1- بهار 91 پیاپی 47; 61-73
41
ناصر شیربگی، ناصر یوسفی (1391) هنجاریابی مقیاس «نگرش به تحقیق» در نمونه ای از دانشجویان ایرانی پژوهشهای روانشناسی اجتماعی: سال دوم، شماره پنجم، بهار 91; 26- 40
42
ناصر یوسفی، زهرا جهانبخشی، خالد اصلانی (1391) آموزش اثربخشی تاثیر گشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری برکاهش نشانگان وسواس مراجعان در آستانه ی ازدواج مطالعات روانشناسی بالینی-دانشگاه علامه طباطبایی: سال دوم، شماره 6; 1-26
43
ناصر یوسفی (1390) بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده(RDAS) پژوهشنامه روانشناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد: سال 1، شماره 2; 183-200
44
ناصر یوسفی، مهرنوش باقریان (1390) بررسی ملاکهای همسرگزینی و فرسودگی زناشویی به عنوان متغیّرهای پیش بین زوجین متقاضی طلاق و مایل به ادامه ی زندگی مشترک مشاوره و روان درمانی خانواده: دوره 1، شماره 3; 284-301
45
46
47
48
پریسا یاسمی نژاد، محسن گل محمدی، ناصر یوسفی (1390) رابطه سلامت معنوی با درگیری شغلی در اعضای هیات علمی فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی: دوره 3، شماره 8; 110-125
49
50
Fateme Bahrami, Naser Yoosefi (2011) Females are More Anxious Than Males: A Metacognitive Perspective iranian journal of psychiatry and behavioral sciences: Vol. 5, No. 2; 83-90
51
ناصر یوسفی (1390) بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس خانوادگی خود متمایز سازی(DSI-2) مشاوره و روان درمانی خانواده: دوره 1، شماره 1; 19-39
52
ناصر یوسفی، ناصر شیربگی (1390) رابطه رضایت زناشویی و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی نقش جهان: شماره 24; 1-12
53
ناصر یوسفی، کیومرث بشلیده، امید عیسی نژاد، عذرا اعتمادی، ناصر شیربگی (1390) روابط ساختاری میان سبک های عشق ورزی و کیفیت زناشویی دو فصلنامه مشاوره کاربردی: دوره اول، شماره1، بهار و تابستان 1390; 21-36
54
ناصر یوسفی، عذرا اعتمادی، فاطمه بهرامی، مریم السادات فاتح زاده، سید احمد احمدی، کیومرث بشلیده، امید عیسی نژاد (1389) رابطة سبک دلبستگی با کیفیت روابط زناشویی پژوهشهای مشاوره (تازه ها و پژوهشهای مشاوره سابق) (انجمن مشاوره ایران): 9; 55-75
55
Naser Yoosefi, Ozar Eghtemadi, Fateme Bahrami, Maryamalsadat Fatehzadeh, Seyyed Ahmad Ahmadi (2011) An investigation on early maladaptive schema in marital relationship as predicators of divorce Journal of Divorce & Remarriage (American): 51(5); 269-293
56
ناصر یوسفی، عذرا اعتمادی، فاطمه بهرامی، کیومرث بشلیده، ناصر شیربگی (1389) بررسی روابط آسیب شناسی خود تمایزی در خانواده درمانی بوونی با بهزیستی ذهنی، سلامت روانی و بهداشت کیفیت زناشویی مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: 12; 65-73
57
Naser Yoosefi, Naser Shirbagi (2010) Validating the Young Early Maladaptive Schema Questionnaire (YEMSQ) among Students iranian journal of psychiatry and behavioral sciences: 4; 38-46
58
ناصر یوسفی، عذرا اعتمادی، فاطمه بهرامی، مریم السادات فاتح زاده، سید احمد احمدی (1389) بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامة طرح واره های ناسازگار اولیه (EMSs) فصلنامه انجمن ایرانی روانشناسی: 54; 182-204
59
ناصر یوسفی، عذرا اعتمادی، فاطمه بهرامی، سید احمد احمدی، مریم السادات فاتح زاده (1389) مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه در زوجین مطلقه و عادی به عنوان پیش گویی طلاق روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار): شماره 1، پیاپی(60); 21-34
60
Naser Yoosefi, Ozar Eghtemadi, Fateme Bahrami, Maryamalsadat Fatehzadeh, Seyyed Ahmad Ahmadi, Kiumars Beshlide (2009) Structural Relationships between Self - Differentiation and Subjective Well Being, Mental Health and Marital Quality "Fitting Bowen's Theory" iranian journal of psychiatry and behavioral sciences: Vol. 3, No. 2; 4-14
61
ناصر یوسفی، عذرا اعتمادی، فاطمه بهرامی، مریم السادات فاتح زاده، سید احمد احمدی (1388) بررسی رابطه دو زبانه و یک زبانه با یادگیری زبان انگلیسی در میان دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع راهنمایی با کنترل سه متغیر فردی(هوش)، خانوادگی وآموزشگاهی دو فصلنامه آموزش زبان و ادبیات: 25; 1-29
62
ناصر یوسفی، عذرا اعتمادی، فاطمه بهرامی، مریم السادات فاتح زاده، سید احمد احمدی، امید عیسی نژاد، عبدالعزیز ماورانی، سعیده بطلانی (1388) تأثیرگشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری برکاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری دانشجویان روانشناسان ایرانی: سال 5، شماره 19; 251-260
63
ناصر یوسفی، احمد سهرابی، عذرا اعتمادی، سید احمد احمدی (1388) مقایسه ی یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه با دانش آموزان یک زبانه فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی آزاد رودهن: 2; 147-165
64
Naser Yoosefi, Maryamalsadat Fatehzadeh, Ozar Eghtemadi, Seyyed Ahmad Ahmadi, Omid Isanejad (2008) COMPARING THE EFFECTIVENESS OF TWO COUNSELING APPROACHES (R.E.B.T AND P.C.T) IN THE SYMPTOM IMPROVEMENT OF AGGRESSION, DEPRESSION AND ANXIETY AMONG STUDENTS OF SAGHEZ CITY اندیشه و رفتار آزاد رودهن: Vol. 3(9); 86-101
65
ناصر یوسفی (1387) ساختار حرفه ای امروز و فردا کارمایه اصفهان: 6; 12-18
66
67
ناصر یوسفی (1384) رابطه جایگاه مهار و عملکرد دانش آموزان گاهنامه آموزشی اداره آموزش پرورش سقز: 2; 10-15
68
یوسفعلی عطاری، عبدالکاظم نیسی، ناصر یوسفی، جمیله نبوی حصار (1383) پمقایسه سرسختی روان شناختی ، هیجان خواهی و تیپ شخصیتی – رفتاری الف مقایسه سرسختی روان شناختی ، هیجان خواهی و تیپ شخصیتی – رفتاری الف در میان افراد مبتلا به سرطان و عادی (40-20) سال مراجعه به مرکز مشاوره و روان درمانی دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز: دوره 3، شماره 1و 2; 101-120
مقاله ارائه‌شده
1
ناصر یوسفی، آرمان عزیزی، فاروق محمدی، ناصر حیدری (1394) تبیین مدل نظری برای پیش بینی تعارض زناشویی براساس تمایزیافتگی و تیپ های شخصیتی اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، ایران، شیراز
2
بهمن کرد، ناصر یوسفی، ناصر صدقی بوکانی (1393) نقش هوش معنوی در تبیین سازگاری زناشویی: با میانجی شادکامی زوجین اولین کنگره ملی انجمن روان شناسی خانواده، ایران، اهواز
3
طاهره مرادی، حسن زارعی محمود آبادی، ناصر یوسفی (1393) اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر طرحواره بر کارآمدی مدیریت طلاق زوجین متقاضی طلاق شهرستان کنگاور اولین کنگره ملی انجمن روان شناسی خانواده، ایران، اهواز
4
پروانه محمدی، مهناز رحیمی، ناصر یوسفی (1393) بررسی عوامل مرتبط با طلاق در شهر سقز از دیدگاه مشاوران خانواده همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده طلاق، ایران، سقز
5
سودا کرمکار، مصطفی قادری، ناصر یوسفی (1392) یادگیری مفاهیم سنتی و علمی در کتاب های درسی علوم بر اساس مدل تغییر مفهومی هنسی پنجمین همایش ملی آموزش، ایران، تهران
6
ناصر یوسفی (1391) اعتیاد به SMS و اینترنت زوجین به عنوان پیش گویی طلاق کاربرد مشاوره در ارتقای کیفیت زندگی، ایران، کرمانشاه
7
ناصر یوسفی (1391) مواجهه زناشویی: یک برنامه فرهنگی غنی سازی پیشگیرانه روابط زوجین(ME) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده، ایران، سنندج
8
Naser Yoosefi (2012) Comparing the Effectiveness of Attachment therapy in the Symptom Improvement of Aggression, Depression and Anxiety of children (Age: 10-12) 5th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry, Iran, Tehran
9
ناصر یوسفی (1391) بررسی رابطه بین طلاق والدین با مشروط شدن دانشجویان همایش ملی روان شناسی و خانواده، ایران، کرمانشاه
10
ناصر یوسفی (1391) مقایسه تیپ شخصیتی  رفتاری الف در میان مردان طلاقی و عادی نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، ایران، سنندج
11
فرهاد اصغری، ناصر یوسفی (1391) بررسی میزان مصرف و آشنایی با قرصهای اکستازی در بین دانشجویان دانشگاهی ششمین همایش سراسری بهداشت روانی دانشجویان، ایران، گیلان
12
Naser Yoosefi (2012) Foreign Conversation of Young people as a Predicting tend to Iranian Marriage The 5 Congerss on Family Psychology, International Congrsess on Family and Globalization
13
ناصر یوسفی (1391) بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد کلی خانوادگی (مبتی بر مقیاس مک مستر)مراجعان در آستانه طلاق همایش ملی خانواده و مهارت های زندگی، ایران، کرمانشاه
14
15
ناصر یوسفی (1390) کاربرد مقیاس بالینی مک مستر برای سنجش عملکرد زوجین در آستانه ازدواج دومین همایش روانشناسی-روانشناسی خانواده مرودشت، ایران، مرودشت
16
ناصر یوسفی (1390) مقایسة اثربخشی دو رویکرد تأثیرگشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری بر صمیمیت زناشویی مراجعان در آستانه طلاق سومین کنگره سراسری پژوهشهای روانشناسی بالینی، ایران، تهران
17
ناصر یوسفی (1390) ارتباط احساسی دوستانه قبل از ازدواج به عنوان پیش گویی طلاق اولین کنگره ملی واکاوی بسترهای دینی و زمینه های بومی، ایران، تهران
18
ناصر یوسفی (1390) آسیب شناسی هیجان روابط دختر و پسر مدیریت ارتباط عاطفی با جنس مخالف، ایران، سنندج
19
احمد امانی، ناصر یوسفی (1390) تبیین نقش اخلاق حرفه ای در رابطه درمانی بر اساس نظریه طرح واره درمانی یازدهمین سمینار ملی انجمن مشاوره ایران، چالش های فرهنگی و اخلاقی مشاوره، ایران، سنندج
20
ناصر یوسفی (1390) اختلال جنسی سرد مزاجی به عنوان پیش بینی کننده طلاق پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی، ایران، تهران
21
Saed Jalil Hosaine, Ahmad Sohrabi, Farzin Rez'ei, Naser Yoosefi, Farideh Faraji (2011) Early Maladaptive Schemas (EMSs) in addicts and non-addicts 26th annual meeting of canadian society for brain behaviour and cognitive science
22
23
24
25
ناصر یوسفی، احمد سهرابی، مهشید مجتهدی، مریم السادات فاتح زاده (1389) بررسی متغییر روان شناختی خودناتوان سازی و اثر آن بر بر تعاملات اجتماعی همایش منطقه ای آسیب شناسی روابط انسانی، ایران، سقز
26
ناصر یوسفی، احمد سهرابی، ناصر شیربگی (1389) طرحواره های شناختی به عنوان پیشگویی طلاق زوجین دومین همایش ملی آسیب های پنهان، ایران، سنندج
27
عبدالعزیز ماورانی، ناصر یوسفی (1389) تأثیرگشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری برکاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری چهارمین همایش روان درمانی و جامعه، ایران، رودهن
28
حسن غریبی، زلیخا قلی زاده، جلال غریبی، محمد باغبانی، ناصر یوسفی (1389) پیش بینی سرمایه اجتماعی دانشجویان بر اساس هوش هیجانی آنها پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، ، تهران
29
ناصر یوسفی، عذرا اعتمادی، فاطمه بهرامی (1389) تفکیک خویشتن در روابط زناشویی به عنوان پیش بینی کنندة طلاق چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، ایران، تهران
30
ناصر یوسفی، احمد سهرابی، کیومرث بشلیده (1389) بررسی ساختاری آسیب شناسی خود تمایزی در خانواده درمانی بوونی در ارتباط با بهزیستی ذهنی، سلامت روانی و بهداشت کیفیت زناشویی چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، ایران، تهران
31
Naser Yoosefi, Naser Shirbagi (2010) An investigation on Aggression in marital relationships as a predicator of Divorce International Conference on Forensic Psychology
32
33
ناصر یوسفی، حسن غریبی (1388) بحث های اساسی وانواع طلاق در میانسالی همایش طلاق و پیامدهای آن، ایران، سقز
34
ناصر یوسفی (1387) مشاوره قبل از ازدواج دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی
35
ناصر یوسفی، فاطمه بهرامی، جمیله نبوی حصار (1387) بررسی رابطه رضایت زناشویی با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان سقز در سال 86-85 سومین گنگره سراسری آسیب شناسی خانواده، ایران، تهران
36
ناصر یوسفی، فاطمه بهرامی، رزیتا امانی (1387) خلق و ترمیم دلبستگی در خانواده های قیم، فرزند خوانده واصلی سومین گنگره سراسری آسیب شناسی خانواده، ایران، تهران
37
ناصر یوسفی، مریم السادات فاتح زاده، جمیله نبوی حصار (1387) مقایسه خصوصیات سه نسلی خانواده های چینی وایرانی سومین گنگره سراسری آسیب شناسی خانواده، ایران، تهران
38
ناصر یوسفی، فاطمه بهرامی، ایران باغبان (1387) ساختار حرفه ای امروز و فردا اولین کنگره دو سالانه ی روانشناسی صنعتی و سازمانی، ایران، اصفهان
39
ناصر یوسفی (1386) ملاک های ازدواج نشست تخصصی سازمان ملی جوانان شهر کرد، ایران، شهرکرد
40
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
3
4
5
ناصر یوسفی (1390) بررسی عوامل خانوادگی موثر بر اعتیاد جوانان و نوجوانان شهرستان سنندج شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان
6
7
ناصر یوسفی (1390) شاخص های روانسنجی مقیاس سنجش بالینی مک مستر دانشگاه کردستان
8
9
10
11
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
رسول عسکری، ناصر یوسفی، احمد امانی (1395) پیش بینی سندرم ضربه عشق و افسردگی بر اساس سبک های دلبستگی
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
شریفه زارعی، محمد حسین قلی زاده، بختیار محمدی، ناصر یوسفی (1393) تحلیل میزان پرخاشگری بالقوه در نواحی اقلیمی استان کردستان
21
22
23
24
25
26
27
زهرا جهان بخشی، معصومه اسمعیلی، ناصر یوسفی (1392) بررسی چالش ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی
28
29
30
کتاب
1
غفار نصیری هانیس، ناصر یوسفی (1396) مشاوره و روان درمانگری گروهی با تمرکز بر روی آورد وجودی شابک:978-600-6217-45-1
2
ناصر یوسفی، خدیجه قبادی (1396) نظریه خانواده بوون و کاربست شابک:9786004493659
3
ناصر یوسفی (1391) مشاوره نوتوانی(توانبخشی) شابک:964-5984-24-x
4
5
ناصر یوسفی، مریم السادات فاتح زاده، مهناز جوکار، مسعود دیاریان، روناک عشقی (1391) مشاورة طلاق در میانسالی شابک:6-7794-04-964-978
6
7
ناصر یوسفی، مهشید مجتهدی، خدیجه سید قراعینی (1391) نقش معنویت در ازدواج و مشاوره خانواده شابک:978-964-5948-65-6
8
فاطمه بهرامی، روناک عشقی، مجید غفاری، مهناز جوکار، مسعود دیاریان، ناصر یوسفی (1391) ارزیابی و درمان خانواده ها(رویکرد مک مستر) شابک:978-600-200-217-4
9
10
ناصر یوسفی، رسول مردای جز، بهنام خورشیدی مهر (1390) فرهنگ اصلاحات مشاوره و روان درمانی شابک:978-964-151-492-3
11
ناصر یوسفی، ناصر شیربگی (1390) مهارت های مشاوره ای برای معلمان شابک:987-964-2797-32-5
12
ایران باغبان، ناصر یوسفی (1389) خود رابیازمائید. Test Yourself شابک:978-600-91520-2-5
13
فاطمه بهرامی، ناصر یوسفی، مهناز جوکار، روناک عشقی، مسعود دیاریان (1388) فرآیندهای دلبستگی درمانی در زوج درمانی و خانواده درمانی شابک:978-600-5070-31-6
سخنرانی
1
ناصر یوسفی (1393) طلاق: گونه شناسی انواع طلاق دانشگاه آزاد واحد سقز
2
ناصر یوسفی (1392) خانواده در مانی و مشاوره خانواده چیست؟ دانشگاه کردستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
3
ناصر یوسفی (1391) مهارت فرزندپروری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
4
ناصر یوسفی (1390) خوابگاه و ابعاد روانی دانشگاه کردستان هفته خوابگاهها- تالار مولوی
5
ناصر یوسفی (1384) جایگاه و اهمیت مشاوره دانشگاه آزاد مهاباد
6
ناصر یوسفی (1380) اهمیت مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشجویان

 • شيدا گشكي
  نام و نام خانوادگی: شیدا گشکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مشاوره گرایش خانواده
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1395 - 1394)
 • مدیرگروه مشاوره (1390 - 1394)
بیشتر