26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر بخشی خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر مهارت های ارتباطی و تعهد زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خانواده درمانی بوون،مهارت های ارتباطی، تعهد زناشویی، تعارض زناشویی
پژوهشگران ترانه یعقوبی (دانشجو)، ناصر یوسفی(استاد راهنما) ، احمد امانی(استاد مشاور)

چکیده

خانواده یک نهاد اجتماعی اولیه و حیاتی است که تثبیت و تضمین سلامت فرد و بقای جامعه در این کانون شکل می گیرد. فرد نه تنها از نظر جسمی و زیستی بلکه از نظر عاطفی- روانی و شخصیتی نیز تحت تأثیر خانواده قرار دارد چرا که خانواده جایگاهی است که فرد می تواند با تکمیل شخصیت خویش اماده ی پذیرش نقش های اجتماعی گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی خانواده درمانی مبتنی بر رویکرد بوون بر مهارت های ارتباطی و تعهد زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی شهرستان مریوان در سال 1392 بود. طرحاینپژوهشازنوع نیمهآزمایشیبهشیوهپیشآزمون -پسآزمونباگروهکنترلبود.جامعه تحقیق، شامل 50 زن مراجعه کننده به شورای حل اختلاف بوداز این جامعه تعداد 24مراجع که نمره تعارض زناشویی بیشتری داشتند، انتخابگردیده و بهشیوهجایگزینیتصادفی،افراددردوگروه آزمایشی و کنترل، گماشته شدند. ابزارهای پژوهش حاضر شامل آزمون های مهارت های ارتباطی کویین-دام و تعهد زناشویی آدامز و جونز بوده و مداخله براساسرویکردخانواده درمانی بوونبه صورت پروتکل 8جلسه ای 90 دقیقه ای وهفتهای یک باربهشیوهمشاوره گروهیاجرا گردید. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری (مانکوا) و تحلیل کواریانس تفاوت معناداری را در نتایج حاصل از پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل، نشان داد. پس می توان نتیجه گیری نمود که خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر مهارت های ارتباطی و تعهد زناشویی در زنان دارای تعارض تاثیر گذار بوده است.