26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تربیت جنسی مبتنی بر رویکرد قرآنی در میزان تمایل به انحرافات جنسی دانش آموزان پسر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تربیت جنسی، رویکرد قرآنی، تربیت قرآنی ، انحرافات جنسی
پژوهشگران فاطمه بیدی ، مهدی نامداری پژمان ، سیروس قنبری ، احمد امانی

چکیده

مقدمه و هدف: انحرافات جنسی از کهن ترین کج روی های بشری است و آثار زیانبار فراوانی در تاریخ بشری بر جای گذاشته است. در این مقاله با الهام از آیات قرآنی، به بررسی تاپیر تربیت جنسی بر کاهش خطر انحراف جنسی پرداخته شده است. روش تحقیق: روش تحقیق، نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل کلیه پسران سال سوم متوسطه شهرستان قروه کردستان به تعداد 320 نفر بود که 40 نفر (دو کلاس) به طور تصادفی انتخاب و و در دو گروه کنترل و آزمابش جای گذاری شدند.تربیت جنسی مبتنی بر الگوی قرآنی و با الهام از آیات و روایات مشتمل بر چهار مرحله ارضای میل جنسی، پیشگیری و کنترل و اصلاح رفتار بود. ابزار مورد استفاده تمایل به انحراف جنسی واصفیان بود و داده های بدست آمده با آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: پس از بررسی مفروضات F=8/53 به دست آمد که حاکی از معنادار بودن تاثیر تربیت جنسی بود (P=0/006) . مجذور اتای تفکیکی (ŋ2=0/19) نیز نشان دهنده اندازه اثر بزرگ برای میزان تاثیر بود. بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که تربیت جنسی دانش آموزان با استفاده از آموزه های قرآنی نتیجه موثری بر کاهش انحرافات جنسی آنها داشته است. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده خانواده ها ، مربیان پرورشی و درمانگران باشد. پیشنهاد می شود در مباحث مربوط به آموزش دانش آموزان در زمینه تربیت جنسی از رویکرد بومی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی – ایرانی استفاده شود.