26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
ررسی رابطه بین عملکرد خانواده و اضطراب امتحان، با نقش واسطه ای تمایز یافتگی در دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اضطراب امتحان؛ عملکرد خانواده؛ دانش آموزان
پژوهشگران ناصر یوسفی ، احمد امانی ، صالح حسینی

چکیده

ضطراب امتحان دانش­آموزان از جمله مهمترین مسائلی است که نوجوانان را درگیر خود می ­کند. عوامل متعددی در شکل­گیری و تقویت اضطراب امتحان نقش دارند که از آن جمله می ­توان به عملکرد خانواده و سطح تمایزیافتگی افراد اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و اضطراب امتحان با توجه به نقش واسطه­ای تمایز یافتگی در بین دانش­آموزان پسر است. پژوهش حاضر با روش کمی ، توصیفی و از نوع همبستگی به روش تحلیل مسیر انجام شد بدین منظور نمونه ای مشتمل بر140 دانش­آموز به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای از میا ن دانش­آموزان پسر دبیرستانی شهرستان ملایر انتخاب شدند و به ابزار پژوهش یعنی پرسشنامه­های عملکرد خانواده (FAD)، سطح تمایز یافتگی (DSI) و اضطراب امتحان (TAQ) پاسخ دادند. داده­های پژوهش که با استفاده از روش­های همبستگی و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم­افزار­های SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، نشان دادند که عملکرد خانواده به صورت مستقیم (298/0-) و غیر مستقیم یعنی از طریق تمایز­یافتگی (037/0-) بر اضطراب امتحان تاثیرگذار است و هر کدام از متغیر­های عملکرد خانواده و تمایز یافتگی رابطه منفی معناداری با اضطراب امتحان دارند.