26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی سندرم ضربه عشق و افسردگی بر اساس سبک های دلبستگی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سندرم ضربه عشق، افسردگی، سبک های دلبستگی، دانشجویان
پژوهشگران رسول عسکری (دانشجو)، ناصر یوسفی(استاد راهنما) ، احمد امانی(استاد مشاور)

چکیده

میزان شیوع افسردگی به قدری زیاد است که آن را سرماخوردگی روانی می دانند. بررسی آن در دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته و تاثیر گذار در جامعه مهم است. از سوی دیگر قرار گرفتن دانشجویان در فضا و سن همسر گزینی ممکن است آنها را با شکست های عاطفی رو به رو سازد، که این نیز به نوبه خود در پیشرفت قشر دانشجو تاثیر گذار خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی سندرم ضربه عشق و افسردگی بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان شکست عشقی خورد دانشگاه قم است. این پژوهش توصیفی و از نوع دلبستگی است که طی آن 200 نفر از دانشجویان دانشگاه قم به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای پاسخ به فرضیات پژوهش از نرم افزار spss استفاده شد که طی آن مشخص شد بین ضربه عشق و سبک دلبستگی ایمن رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین ضربه عشق و سبک دلبستگی اضطرابی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. اما بین ضربه عشق و سبک دلبستگی اجتنابی رابطه وجود ندارد. یافته دیگر پژوهش نشان داد بین افسردگی و سبک دلبستگی ایمن رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین افسردگی و سبک دلبستگی اضطرابی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، و بین افسردگی و سبک دلبستگی اجتنابی رابطه وجود ندارد. اما سبک دلبستگی اجتنابی قادر به پیش بینی ضربه عشق و افسردگی می باشد. سبک دلبستگی به عنوان پایه روابط بعدی فرد در نظر گرفته می شود، فردی که در دوران کودکی سبک دلبستگی ایمن داشته باشد در روابط خود بصورت تعقلی پیش می رود، و جدایی ها و ناراحتی ها را بصورت منطقی برای خود حل می کند اما فردی که سبک دلبستگی ناایمن دارد با کوچکترین اضطراب در روابط خود به هم می ریزد و در کارکردش اختلال ایجاد می شود، چرا که وی در دوران کودکی با مادر، روابط پایدار و مطلوبی نداشته است و مدام مورد اضطراب قرار می گرفته است.