26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
علل روانشناختی قانون گریزی (مقررات داخل زندان) در بین زندانیان استان کردستان
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
قانون گریزی، زندان، زندانیان، طرحواره های ناسازگار اولیه، عوامل شخصیت
پژوهشگران احمد امانی ، حجت اسفندیاری

چکیده

مقدمه: رفتار قانون گریزانه یک کنش ارادی انسانی است که از شخصی سر می زند، زیرا او در موقعیتی قرار گرفته که با درک آن، خود را مجاز به ارتکاب فعل مجرمانه می داند، این درحالی است که کنش او در تضاد با هنجارها و ارزش های متداول در جامعه است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی علل قانون گریزی (مقررات داخل زندان) در بین زندانیان استان کردستان می باشد. روش: تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و همچنین علی مقایسه ای می باشد . جهت بررسی تعداد 380 نفر (337 مرد و 43 زن) به دو روش گلوله برفی جهت شناسایی قانون گریزان پنهان و دردسترس برای انتخاب نمونه قانون گریزان آشکار گزینش و توسط پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده از طریق برنامه رو همبستگی و رگرسیون گام به گام و همچنین تی تک نمونه ای مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد افراد قانون گریز از قوانین زندان در مقایسه با افراد عادی در طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت دارای تفاوت های معنی داری می باشند به صورتی که افراد قانون گریز در پنج حوزه طرحواره ها به طور قابل توجهی دارای طرحواره های پررنگ تر نسبت جامعه بهنجار بوده و همچنین افراد گروه قانون گریز نمرات کمتری در گشودگی نسبت به تجربه، موافق بودن و وجدان گرایی کسب کرده اند همچنین نمره افراد قانون گریز در رگه روان آزردگی نیز به طور معنی داری بیشتر از افراد عادی بوده و تفاوت در رگه برونگرایی معنی دار به دست نیامد.می باشد. از طرف دیگر بین عوامل پنجگانه شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه در میان زندانیان قاون گریز رابطه چندگانه وجود دارد. به صورتی که حوزه های پنج گانه طرحواره های ناسازگار اولیه در مدل های متفاوت در پیش بینی رگه های پنج گانه شخصیت موفق می باشند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر و با استفاده از طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت می توان یک رویکرد پیش بینی قانون گریزی را در افراد زندانی به وجود آورده و اقدامات پیشگیرانه را به عمل آورد.