26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی درمان- شناختی ـ رفتاری بر طرحواره-های ناسازگار اولیه و سبک-های دلبستگی ناایمن و میل به مواد در معتادان تحت درمان نگهدارنده با شربت متادون
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
درمان -شناختی رفتاری، طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی ناایمن، میل به مواد، معتادان تحت درمان نگهدارنده با شربت متادون
پژوهشگران مژگان دهقانی (دانشجو)، ناصر یوسفی(استاد راهنما) ، احمد امانی(استاد مشاور)

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر درمان شناختی رفتاری بر طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی ناایمن و میل به مواد در معتادان تحت درمان نگهدارنده با شربت متادون بود. این پژوهش نیمه آزمایشی، شامل یک پیش تست و پس تست با گروه های کنترل وآزمایش بود. جامعه ی آماری معتادان تحت درمان نگهدارنده با شربت متادون بودند و نمونه، شامل 22 معتاد است که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش وگوا قرار گرفتند. متغیرهای وابسته شامل طرحواره-های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی ناایمن و میل به مواد بود که توسط پرسشنامه های برنن وکلارک و شیور و پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه و مقیاس پیش بینی بازگشت اندازه گرفته می شدند. متغیر مستقل درمان شناختی رفتاری بود. معتادان در گروه آزمایش تحت10جلسه ی درمان شناختی رفتاری قرار گرفتند. داده های پرسشنامه های پژوهش با استفاده از نرم افزار 19 spss و روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های این پژوهش به این صورت بود که درمان شناختی رفتاری بر بهبود طرحواره های ناسازگاراولیه و سبک های دلبستگی ناایمن و کاهش میل به مواد در معتادان تحت درمان نگهدارنده با شربت متادون مؤثر است.