26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه سواد آکادمیک و سواد هیجانی اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
سوادآکادمیک،سوادهیجانی،آموزشعالی
پژوهشگران احمد امانی ، فرشاد محسن زاده ، مهدی نامداری پژمان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سواد آکادمیک و سواد هیجانی اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان در سال 1391 بود. در این پژوهش سواد آکادمیک به عنوان متغیر پیش بین و سواد هیجانیبه عنوان متغیر ملاک تعیین شدند. روش پژوهش حاضر توصیفی و همبستگی بود. به منظو آزمون فرضیه های پژوهشی،تعداد 100 نفر از استادان برجسته پژوهشی دانشگاه به شیوه تصادفیانتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها،پرسشنامه ی سواد هیجانی بار-آن با پایایی 81/0 در مقیاس آلفای کرونباخ و نیز فرم بررسی سوابق پژوهشی بود.یافته هانشان داد بین هیچ یک از حوزه های سواد هیجانی و سواد آکادمیک رابطه معناداری وجود ندارد؛ همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر عدم موفقیت مدل سواد آکادمیک در پیش بینی سواد هیجانی اساتید دانشگاه می باشد. با توجه به نتایج، داشتن سواد آکادمیک بالا لزوماًبه سواد هیجانی بالا به معنای عوامل تعیین کننده توانایی یک شخص برای اثربخش بودننیست. این نتایج بیانگر لزوم تجدید نظر در نظام ارزیابی سواد اکادمیک در سیستم آموزش عالی است.