26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر سبک های مدیریت خشم، مکانیسم های دفاعی و تعیین طرح واره های غالب زنان در آستانه ی طلاق
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
طرح واره درمانی؛ سبک های مدیریت خشم، مکانیسم های دفاعی؛ طرح واره های ناسازگار اولیه
پژوهشگران مریم دهش (دانشجو)، احمد امانی(استاد راهنما) ، ناصر یوسفی(استاد مشاور)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر سبک های مدیریت خشم، مکانیسم های دفاعی و تعیین طرح واره های غالب زنان در آستانه ش طلاق بود. بدین منظور نمونه ای شامل 5 نفر ازمراجعان زن در آستانه ی طلاق مرکز مداخله در بحران شهرستان پارسیان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها پرسشنامه های خشم اشپیلبرگر، مکانیسم های دفاعی اندروز و همکاران (1993) و طرح واره های یانگ فرم کوتاه (1993) توسط مراجعین تکمیل شد. همچنین جلسات آموزش طرح واره درمانی یانگ در 10 جلسه ی 40 دقیقه ای اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار شاخص تعیین پایا و نمودارهای چشمی تحلیل شدند. نتایج نشان داد طرح واره-درمانی منجر به بهبود سبک های مدیریت خشم و مکانیسم های دفاعی زنان در آستانه ی طلاق می-شود به طوری که طرح واره درمانی منجر به کاهش چشمگیری در نمرات خشم درونی و افزایش نمرات کنترل خشم درونی و بیرونی شده و مکانیسم دفاعی رشدیافته را بهبود و مکانیسم های دفاعی رشدنایافته و روان آزرده را کاهش می دهد.