26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین مدل معادله ساختاری بر اساس باورهای مذهبی، سبک های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش به خیانت زناشویی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
باورهای مذهبی، تعارض زناشویی، تعهد زناشویی، خیانت زناشویی
پژوهشگران بنت الهدی کریمی (دانشجو)، ناصر یوسفی(استاد راهنما) ، احمد امانی(استاد مشاور)

چکیده

پیمان شکنی به عنوان یک رویداد آسیب زا، قادر است زندگی زناشویی یک زوج را به مخاطره اندازد. به بیان دیگر، این رفتار یکی از دلایل اصلی جدایی در خانواده های ایرانی محسوب می شود. علت های زیادی را برای پیمان شکنی یک زوج می توان برشمرد که مهم ترین آن ها به مشکلات شخصیتی، کم رنگ شدن آموزه های دینی، عدم تعهد و نبود نگرش پایبندی به خانواده ، باز می گردد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین باورهای مذهبی، سبک های حل تعارض زناشویی و نگرش به خیانت زناشویی با بررسی نقش واسطه ای تعهد زناشویی پرداخته است. روش این پژوهش توصیفی – همبستگی ( از نوع معادلات ساختاری ) می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه والدین دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی شهرستان پلدختر در سال 94-95 بودند. به منظور جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین والدین دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی شهرستان پلدختر نمونه ای به حجم 279 نفر گردآوری شد. داده های مورد نیاز برای تحلیل با استفاده از پرسشنامه های جهت گیری مذهبی آذربایجانی، سبک های حل تعارض رحیم ، تعهد زناشویی آدامز و جونز و پرسشنامه نگرش به خیانت زناشویی واتلی جمع آوری گردید. برای انجام تحلیل داده ها از دو نرم افزار آماری SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که بین باورهای مذهبی و سبک های حل تعارض زناشویی با تعهد زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین باورهای مذهبی زوجین با نگرش آن ها به خیانت زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بین ابعاد تعهد زناشویی و نگرش زوجین به خیانت زناشویی نیز رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد. اما رابطه بین سبک های حل تعارض و نگرش به خیانت زناشویی معنادار نبود.