26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش رگه های شخصیت در پیش بینی میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارمندان: مطالعه موردی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رگه های شخصیت،تعهد سازمانی، رضایت شغلی، کارمندان آموزش و پرورش
پژوهشگران احمد امانی ، مهدی نامداری پژمان

چکیده

ین تحقیق، با هدف تعیین نقش رگه های پنج گانه شخصیت در پیش بینی تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان در سال 1390 انجام شد. روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. به روش تصادفی ساده نمونه ای به حجم 132 نفر از جامعه آماری 200 نفری استخراج و انتخاب گردید. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه رگه های شخصیت فرم کوتاه 60 سئوالی با پایایی 0.83، پرسش نامه کوتاه شده رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین با پایایی 0.87 و پرسشنامه تعهد سازمانی مادوی، پورتر و استیرز با پایایی 0.92 بود. به روش تحلیل رگرسیون پیش رونده داده های به دست آمده تحلیل شدند. نتایج نشان داد متغیرهای روان رنجوری (t=3.17 و b=-0.28) و برون گرایی (t=2.02 و b=0.18) ارتباط معناداری با رضایت شغلی داشتند (p<0.05). رگه های موافق بودن (t=2.65 و b=0.24) و باوجدان بودن (t=2.14 و b=0.20) ارتباط معناداری با تعهد سازمانی داشتند (p<0.05).