26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین مدلی برای تعهد زناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگاراولیه و الگوهای ارتباطی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوی ارتباطی سازنده متقابل، الگوی ارتباطی اجتناب متقابل، الگوی ارتباطی توقع کناره گیر، تعهد زناشویی
پژوهشگران زهرالسادات حسینی (دانشجو)، احمد امانی(استاد راهنما) ، ناصر یوسفی(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به منظور تبیین مدلی برای تعهد زناشویی با استفاده از طرحواره های ناسازگار اولیه و الگوهای ارتباطی انجام شده است. مواد و روش: در این پژوهش روش و طرح تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی و ارائه معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارمندان متاهل دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل می دهند. از جامعه مذکور تعداد 500 کارمند متاهل به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل: فرم کوتاه پرسش نامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-SF)، پرسش نامه الگوهای ارتباطی (CPQ) و پرسش نامه تعهد زناشویی (DCI) بود. نتایج به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شد.. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی و طرحواره های ناسازگار اولیه و الگوی ارتباطی سازنده متقابل رابطه ی منفی و معنادار و بین طرحواره های ناسازگار اولیه و الگوی ارتباطی اجتناب متقابل و طرجواره های ناسازگار اولیه و الگوی ارتباطی توقع/کناره گیر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل نشان داد که بین الگوی ارتباطی سازنده متقابل و تعهد زناشویی رابطه ی مثبت و معنادار و بین الگوی ارتباطی اجتناب متقابل و تعهد زناشویی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر فرضیه ی رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه به واسطه ی الگوهای ارتباطی (سازنده متقابل، اجتناب متقابل و توقع/کناره گیر) با تعهد زناشویی را تایید کرد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بین تعهد زناشویی با طرحواره های ناسازگار اولیه به صورت مستقیم و همچنین به واسطه الگوهای ارتباطی رابطه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی معنی داری وجود دارد.