26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر بخشی خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر دلزدگی زناشویی و عملکرد خانواده در مردان متأهل
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خانواده درمانی بوون، دلزدگی زناشویی و عملکرد خانواده
پژوهشگران سیروان بافکار (دانشجو)، ناصر یوسفی(استاد راهنما) ، احمد امانی(استاد مشاور)

چکیده

خانواده پایه ای ترین تشکل اجتماعی و اصلی ترین جز اجتماع است. دستیابی به جامعه ای سالم در گرو سلامت خانواده و خانواده سالم در گرو برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن ارتباط مطلوب با یکدیگر است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی خانواده درمانی مبتنی بر رویکرد بوون بر دلزدگی زناشویی و عملکرد خانواده مردان متأهل شهر مریوان در سال 1393 بود. طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به شیوه پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه تحقیق، کلیه مردان متأهل شهر مریوان که به مراکز مشاوره ای مراجعه کرده بودند را شامل می شد. از این جامعه تعداد 20 مراجع به شیوه تصادفی هدفمند، انتخاب گردیده و به شیوه جایگزینی تصادفی، افراد در دو گروه آزمایشی و کنترل، گماشته شدند. ابزارهای پژوهش حاضر شامل آزمون های دلزدگی زناشویی پاینز و عملکرد خانواده شده و مداخله براساس رویکرد خانواده درمانی بوون به صورت پروتکل 8 جلسه ای 1 ساعته و هفته ای یک بار به شیوه مشاوره گروهی اجرا گردید. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) و تحلیل کواریانس تفاوت معناداری را در نتایج حاصل از پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل، نشان داد. پس می توان نتیجه گیری نمود که خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش عملکرد خانواده مردان متأهل تاثیر گذار بوده است.