26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین مدلی برای رابطه ی دختر و پدر با استفاده از سبکهای دلبستگی و عشق آتشین
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رابطه ی دختر و پدر، سبکهای دلبستگی و عشق آتشین
پژوهشگران فرشید ویسی (دانشجو)، احمد امانی(استاد راهنما) ، ناصر یوسفی(استاد مشاور)

چکیده

ژوهش حاضر به منظور تبیین مدلی برای رابطه ی دختر و پدر با استفاده از سبک دلبستگی و عشق آتشین انجام شده است نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین رابطه ی دختر و پدر با عشق آتشین و همچنین سبک دلبستگی با عشق آتشین رابطه ی منفی معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج تحلیل نشان داد که بین رابطه ی دختر و پدر و سبک دلبستگی رابطه ی مثبت معنی داری وجود داشت . نتایج پژوهش حاضر فرضیه رابطه ی دختر و پدر به واسطه ی دلبستگی بر عشق آتشین را تایید کرد.