26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین مدل معادلات ساختاری براساس نظام ارزشی و کمال گرایی با تمایل به ازدواج در دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه کردستان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نظام ارزشی، کمال گرایی، تمایل به ازدواج، دانشجویان مجرد
پژوهشگران رازیا پالانی (دانشجو)، ناصر یوسفی(استاد راهنما) ، احمد امانی(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به منظور تبیین مدلی برای تمایل به ازدواج بر اساس نظام ارزشی و کمال گرایی انجام شده است. مواد و روش: در این پژوهش روش و طرح تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی و ارائه ی معادلات ساختاری می باشد. جامعه پژوهشی در این تحقیق کلیه دانشجویان مجرد شاغل به تحصیل، مقطع کارشناسی دانشگاه کردستان سال تحصیلی 93- 94 تشکیل می دهند. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده است. پرسشنامه های مورد استفاده شامل مقیاس کمال گرایی هیل (HPS)، مقیاس بررسی ارزش های شوارتز (SVS) و پرسشنامه رغبت به ازدواج بود. نتایج به کمک نرم افزارهای SPSS نسخه 17 وAMOS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد. روش آماری شامل آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه و فراوانی) و آمار استنباطی (معنی داری همبستگی و معادلات ساختاری) بود. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین نظام ارزشی (جمعی) و تمایل به ازدواج رابطه مثبت معناداری وجود دارد، در حالی که بین نظام ارزشی (فردی) و تمایل به ازدواج رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، بین نظام ارزشی (جمعی) و کمال گرایی (بهنجار و نابهنجار) رابطه معناداری وجود ندارد؛ در حالی که بین نظام ارزشی فردی و کمال گرایی (بهنجار و نابهنجار) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل نشان داد بین کمال گرایی (بهنجار) و تمایل به ازدواج رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین کمال گرایی (نابهنجار) و تمایل به ازدواج رابطه منفی معناداری وجود دارد. بنابر این و با توجه به آنچه که گفته شد، بین نظام ارزشی (جمعی) و تمایل به ازدواج با میانجیگری کمال گرایی رابطه معناداری وجود ندارد، در حالی که بین نظام ارزشی (فردی) و تمایل به ازدواج با میانجیگری کمال گرایی رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، تلاش افراد کمال گرا جهت دستیابی به معیارها و اهداف ارزشمند فردی صورت می گیرد، که در این میان کمال گرایان (نابهنجار) در معیارهای خود از جمله در زمینه ی ازدواج دچار افراط می شوند، و همین امر باعث بالاتر رفتن سن ازدواج در آنها می شود.