26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی غنی سازی روابط(RE) بر سبک های حل تعارض و الگوهای ارتباطی در زنان متاهل مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی( ره)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
غنی سازی روابط(RE)، الگوهای ارتباطی، سبک های حل تعارض
پژوهشگران لیلا احمدی (دانشجو)، ناصر یوسفی(استاد راهنما) ، احمد امانی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی غنی سازی روابط(RE) بر سبک های حل تعارض و الگوهای ارتباطی زنان متاهل بوده است. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه ی آماری مورد مطالعه کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره کمیته امداد با سابقه 2 الی 3 سال تاهل بودند. از بین کسانی که نمرات پایین تری را به تناسب سلبک های حل تعارض و الگوی ارتباطی کسب کردند به شکل تصادفی30 نفر برگزیده شدند و نهایتا با انتخاب تصادفی15نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل گمارده شدند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه مداخله را تجربه کردند و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. داده های پرسش نامه های پژوهش با استفاده از نرم افزار 16spss و روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است پس از مداخله به به شیوه غنی سازی روابط(RE) ، آزمودنی های گروه آزمایش در متغیرالگوی ارتباطی سازنده متقابل افزایش و در متغیر متوقع/کناره گیر و اجتناب متقابل کاهش معناداری را در مقایسه با گروه کنترل نشان می دهند همچنین در متغیر سبک های حل تعارض، سبک یکپارچگی و سبک مصالحه افزایش و سبک های ملزم شده، مسلط و اجتنابی کاهش معناداری را در مقایسه با گروه کنترل نشان می دهد. یافته ها حاکی از آن است که غنی سازی روابط(RE) شیوه ای اثربخش و سودمند در جهت بهبود الگوهای ارتباطی و سبک های حل تعارض در زنان متاهل می باشد.