26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
طرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان عوامل پیشگویی بلوغ عاطفی دانشجویان پسر دارای تجربه شکست عشقی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
طرحوراه های ناسازگار، بلوغ عاطفی، شکست عشقی
پژوهشگران احمد امانی ، حجت اسفندیاری

چکیده

نیاز به دوست داشتن و دوس داشته شدن همواره از دغدغه های اساسی انسان در روابط بین فردی می باشد و در این میان تمایلات امرو.ز او بدون شک ریشه در رسوبات هیجانی، شناختی و رفتاری گذشته اش دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه و سهم طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی بلوغ عاطفی دانشجویان پسر دارای تجربه شکست عشقی می باشد. جامعه آماری تمام دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه کردستان می باشد که شکست عشقی را تجربه کرده اند که به روش نمونه گیری در دسترس 60 نفر از آنها انتخاب و توسط پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه و پرسشنامه بلوغ عاطفی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد 90 درصد دانشجویان در زمینه بلوغ عاطفی بی ثبات و بسیار بی ثبات می باشند. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که طرحواره های حوزه طرد وبریدگی به میزان بلایی قدرت پیشبینی بلوغ عاطفی (کلی) و ابعاد بازگشت عاطفی و ناسازگاری عاطفی را داراست. همچنین حوزه محدودیت های مختل به همراه حزه طرد و بریدگی ابعاد ثبات عاطفی و فروپشی شخصیت را پیشبینی می کنند. با توجه به نتایج پژوهش به کمک طرحواره های ناسازگار اولیه میتوان بلوغ عاطفی را به عنوان عامل تعیین کننده در شکست عشقی پیشبینی کرد. همچنین یافته های تحقیق حاضر میتواند یراریگر رواندرمانگران و مشاوران در محیطهای بالینی و مشاوره ای برای کمک به افراد دارای مشکلات عاطفی باشد.