26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر رویکرد نظریه عقلانی، هیجانی و رفتاری (REBT) برآشفتگی زناشویی، باورهای ارتباطی و نگرش های ناکارامد در زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای سنندج
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نظریه عقلانی، هیجانی و رفتاری (REBT)، برآشفتگی زناشویی، باورهای ارتباطی، نگرش های ناکارامد، زنان متأهل
پژوهشگران فاروق محمدی (دانشجو)، ناصر یوسفی(استاد راهنما) ، احمد امانی(استاد مشاور)

چکیده

دف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری (REBT) برآشفتگی زناشویی، باورهای ارتباطی و نگرش های کارامد در زنان متأهل بود. جامعه ی آماری در این پژوهش کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای سنندج در سال 1394 می باشد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس از بین زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره ایی سنندج 24 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام 12 نفر) قرار داده شدند. مداخله بر اساس رویکرد درمان عقلانی، هیجانی و رفتاری به صورت پروتکل 8 جلسه ای 90 دقیقه ای و هفته ای یک بار به شیوه گروهی اجرا گردید. پرسشنامه ی به کاربرده شده شامل پرسشنامه آشفتگی زناشویی، باورهای ارتباطی و نگرش های ناکارامد بود نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد درمان عقلانی، هیجانی و رفتاری (REBT) تأثیر معنی داری برآشفتگی زناشویی (P<0/0001)، باورهای ارتباطی (P<0/0001) و نگرش های ناکارامد (P<0/0001) داشته است.