26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بین پویایی های محیط خانواده با سبک های هویت یابی (با بررسی نقش واسطه ایی سبک فرزند پروری)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پویایی های محیط خانواده، سبک های هویت یابی و سبک فرزند پروری)
پژوهشگران فرزین قلعه شیخانی (دانشجو)، احمد امانی(استاد راهنما) ، ناصر یوسفی(استاد مشاور)

چکیده

جامعه آماری مورد مطالعه، دانشجویان رده ی سنی 22 – 18 سال دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 94 – 93 بودند. به منظور جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین دانشجویان رده ی سنی 22 – 18 سال دانشگاه کردستان نمونه ای به حجم 300 نفر گردآوری شد و به وسیله پرسش نامه داده های موردنیاز برای تحلیل جمع آوری شدند و برای انجام تحلیل داده ها از دو نرم افزار آماری SPSS و LESREL استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان دادند که بین پویایی های محیط خانواده و سبک های هویت یابی چه به صورت مستقیم و چه به صورت نقش واسطه ای سبک فرزندپروری و غیر مستقیم رابطه معناداری وجود دارد.