1402/12/15

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بیوتکنولوژی گیاهی - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک ، تربیت مدرس ، ایران (1382 - 1387)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد بهنژادی گیاهان زراعی (1378 - 1380)
  عنوان رساله: مطالعه میزان فعالیت پروموتور 35S CaMV در بافت های مختلف کلزای تراریخت طی مراحل رشد گیاه
 • کارشناسی بهنژادی گیاهان زراعی (1373 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Meiotic segregation and post‑meiotic drive of the Festuca pratensis B chromosome Rahman Ebrahimzadegan, Jörg Fuchs, Jianyong Chen, Veit Schubert, Armin Meister, Ghader Mirzaghaderi, Andreas Houben (2023)
The use of Rhizobia in Improving the Protective Mechanisms of Wheat under Limited Water Conditions Zahra Najafi Vafa, Yousef Sohrabi, Ghader Mirzaghaderi, Gholamreza Heidari (2022)
Genetic dissection of the powdery mildew resistance in wheat breeding line LS5082 using BSR-Seq Liru Wu, Tong Zhu, Huagang He, Xinyou Cao, Haosheng Li, Pengtao Ma, Cheng Liu, Ghader Mirzaghaderi, Jiancheng Song, Lipei Zhang, Hongxing Xu, Mengshu Jia (2022)
Karyology and Genome Size Analyses of Iranian Endemic Pimpinella (Apiaceae) Species Shaghayegh Mehravi, Gholam Ali Ranjbar, Hamid Najafi-Zarrini, Ghader Mirzaghaderi, Mehrdad Hanifei, Jacqueline Batley, David Edwards, Anita Alice Severn-Ellis (2022)
تنوع ژنتیکی نهال های گردو ی ایرانی ( Juglans regia L.‎ ) با استفاده از نشانگرهای SSR آیدا طاهری، نسرین سیدی، بابک عبدالهی مندولکانی، قادر میرزاقادری، سولماز نجفی، کورش وحدتی (1401)
Differentially Amplified Repetitive Sequences Among Aegilops tauschii Subspecies and Genotypes Rahman Ebrahimzadegan, Fatemeh Orooji, Pengtao Ma, Ghader Mirzaghaderi (2021)
De Novo SNP Discovery and Genotyping of Iranian Pimpinella Species Using ddRAD Sequencing Shaghayegh Mehravi, Gholam Ali Ranjbar, Ghader Mirzaghaderi, Anita Alice Severn-Ellis, Armin Scheben, Jacqueline Batley, David Edwards (2021)
بررسی تحمل و سازگاری به تنش خشکی در ژنوتیپ های انیسون (.L anisum Pimpinella) بومی ایران شقایق مهروی، غلامعلی رنجبر، حمید نجفی زرینی، قادر میرزاقادری (1399)
Karyotype Analysis in Six Species of Lolium and Festuca (Poaceae) Parisa Shafiee, Fatemeh Amini, Ghader Mirzaghaderi, Seyed Mohammad Mehdi Mortazavian, ُSeyed Ahmad Sadat Nouri (2020)
Production of synthetic wheat lines to exploit the genetic diversity of emmer wheat and D genome containing Aegilops species in wheat breeding Ghader Mirzaghaderi, Zinat Abdolmaleki, Rahman Ebrahimzadegan, Farshid Bahmani, Fatemeh Orooji, Ali akbar Mozafari, Mohammad Majdi (2020)
Repetitive DNA landscape in essential A and supernumerary B chromosomes of Festuca pratensis Huds Rahman Ebrahimzadegan, Andreas Houben, Ghader Mirzaghaderi (2019)
KARYOTYPIC VARIATION IN FIVE SPECIES OF THE GENUS FRITILLARIA (LILIACEAE) Fatemeh Hazbavi, Shahla Hosseini, Ghader Mirzaghaderi, Mahfouz Advay (2019)
Molecular cytogenetic analysis reveals evolutionary relationships between polyploid Aegilops species Zinat Abdolmaleki, Ghader Mirzaghaderi, Annalise Mason, Ekaterina Badaeva (2019)
Broadening the bread wheat D genome Ghader Mirzaghaderi, Annalise Mason (2019)
ارزیابی فعالیت برخی از آنزیمهای دفاعی مهم در برنج جهش یافته ی مقاوم به بیماری بلاست داریوش عبادی الماس، سعید نواب پور، احد یامچی، خلیل زینلی نژاد، علی مومنی، قادر میرزاقادری (1397)
Revisiting pivotal-differential genome evolution in wheat Ghader Mirzaghaderi, Annalise Mason (2017)
Dynamic nucleolar activity in wheat × Aegilops hybrids: Evidence of C genome dominance Ghader Mirzaghaderi, Zinat Abdolmaleki, Mohsen Zohuri, Zeynab Moradi, Annalise Mason (2017)
The evolution of meiotic sex and its alternatives Ghader Mirzaghaderi, Elvira Hörandl (2016)
Modification of antioxidant enzymes activation and membrane lipid peroxidation in mutant rice resistant to Magnaportheoryzae Dariush Ebadi-Almas, Said Navabpour, Ahad Yamchi, Khalil Zeynali Nezhad, Ali Moumeni, Ghader Mirzaghaderi (2016)
Expression patterns of pathogenesis-related genes in a mutant rice esistant to blast disease Dariush Ebadi-Almas, Said Navabpour, Ahad Yamchi, Khalil Zeynali Nezhad, Ali Moumeni, Ghader Mirzaghaderi (2016)
بررسی بیان ژنهای درگیر در مسیر بیوسنتزی ترپنها تحت تأثیر متیل جاسمونات در سیاهدانه ریزان الیاسی، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد، قادر میرزاقادری (1395)
SSR assessment of the genetic diversity of emmer wheat with emphasis on Iranian landraces Triticum dicoccon Schrank Mostafa Rafiepour, Ghader Mirzaghaderi, Salar Shaaf, Hedieh Badakhshan (2016)
IdeoKar: An ideogram constructing and karyotype analyzing software Ghader Mirzaghaderi, Karim Marzangi (2015)
Assessment of genetic diversity and identification of SSR markers associated with grain iron content in Iranian prevalent wheat genotypes Namdar Moradi, Hedieh Badakhshan, Hadi Mohamadzadeh, mohammad reza Zakeri, Ghader Mirzaghaderi (2014)
Genome structure and salt stress response of some segregated lines from wheat and Tritipyrum crosses Ghodratollah zeinali, Ghader Mirzaghaderi, Hedieh Badakhshan (2013)
Karyotypic Variation and Karyomorphology in Iranian Endemic Ecotypes of Plantago ovata Forsk Dariush Ebadi-Almas, Ghasem Karimzadeh, Ghader Mirzaghaderi (2012)
Wheat-Rye Translocation in Iranian Bread Wheats and their Ion Distribution in Response to Salinity Stress Ghader Mirzaghaderi, Ghodratollah zeinali, Mostafa Rafiepour, Ghasem Karimzadeh (2011)
مطالعه سیتوژنتیکی برخی از گونه های گندم وحشی آجیلوپس ایران و نواربندی OR قاسم کریم زاده، صادق اشکانی، پریچهره احمدیان تهران، داریوش داودی، قادر میرزاقادری (1389)
C-banded karyotype of Thinopyrum bessarabicum and identification of its chromosomes in wheat background Ghader Mirzaghaderi, Hossien Shahsavanhassani, Ghasem Karimzadeh (2010)
Cytogenetic analysis of hybrids derived from wheat and Tritipyrum crosses using conventional staining and genomic in situ hybridization (GISH) Ghader Mirzaghaderi, Ghasem Karimzadeh, h.s hassani, Mokhtar Jalalijavaran, Amin Baghizadeh (2010)
Induction of Tetraploidy to Feverfew (Tanacetum parthenium Schulz-Bip.): Morphological, Physiological, Cytological, and Phytochemical Changes Mohammad Majdi, Ghasem Karimzadeh, Mohammad ali Malboobi, Reza Omidbaigi, Ghader Mirzaghaderi (2010)
تولید و بررسی ساختار کروموزومی و باروری ژنوتیپ های ثانویه تریتی پایرم. قادر میرزاقادری، قاسم کریم زاده، حسین شاهسوند حسنی، مختار جلالی جواران، امین باقی زاده (1388)
Development of wheat–Lophopyrum elongatum recombinant lines for enhanced sodium ‘exclusion’ during salinity stress DJ Mullan, Ghader Mirzaghaderi, Ester Walker, Timothy Colmer, Michael G Francki (2009)
Isolation of wheat–rye 1RS recombinants which break the linkage between stem rust resistance gene SrR and secalin DR Anugrahwati, Kenneth W Shepherd, Dawn C Verlin, Peng Zhang, Ghader Mirzaghaderi, Ester Walker (2008)
بررسی وراثت ژن GUS و میزان فعالیت پروموتور CaMV 35S در نسل دوم کلزای تراریخت قادر میرزاقادری، مختار جلالی جواران، علی محمد شکیب (1383)
بررسی پروموتور CaMV 35S با استفاده از ژن گزارشگر GUS در کلزای تراریخت مختار جلالی جواران، قادر میرزاقادری، علی محمد شکیب (1383)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تأثیر کودهای زیستی بر روی صفات فیزیولوژیکی نخود تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی یوسف سهرابی، زهرا نجفی وفا، قادر میرزاقادری، غلامرضا حیدری (1402)
بررسی سیتوژنتیکی گیاه فسکیوی بلند با استفاده از روش کلاسیک و هیبریداسیون فلورسنت در محل پریسا شفیعی، فاطمه امینی، قادر میرزاقادری، سید محمد مهدی مرتضویان، سید احمد سادات نوری (1398)
Revisiting Pivotal-Differential Genome Evolution Ghader Mirzaghaderi, Annalise Mason (2018)
FISH based karyotype analysis in some Aegilops species Zinat Abdolmaleki, Ghader Mirzaghaderi (2017)
بررسی تلاقی پذیری برخی ازارقام گندم نان با گونه آجیلوپس تریانسیالیس ژاله فخری، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان (1394)
بررسی تنوع ژنتیکی گندم امر وحشی با استفاده از نشانگر SCoT مریم مرادی وحدت، قادر میرزاقادری (1393)
جداسازی و بررسی الگوی بیان یک ژن مونوترپن سنتازی از گیاه دارویی سیاه دانه ریزان الیاسی، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد، قادر میرزاقادری (1393)
بررسی بیان ژن ژرانیل دیفسفات سنتاز به روش نیمه کمی در گیاه دارویی سیاهدانه ریزان الیاسی، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد، قادر میرزاقادری (1393)
Genome structure of segregated Lines from wheat and Tritipyrum crosses Ghodratollah zeinali, Ghader Mirzaghaderi, Hedieh Badakhshan (2013)
Wheat-Aegilops triuncialis hybridization, a potential way of gene transference Neda Fathi, Samira Ahmadian, Ghader Mirzaghaderi (2013)
Molecular genetic diversity of wild emmer wheat Maryam Moradi-Vahdat, Ghader Mirzaghaderi (2013)
Ideokar: an ideogram constructing and karyotype analyzing software Darioush Zandi, Ghader Mirzaghaderi, Khaled mirzaei (2013)
Identification of microsatellite markers correlated with grain iron content in Iranian prevalent wheat genotypes Hedieh Badakhshan, Namdar Moradi, Hadi Mohamadzadeh, mohammad reza Zakeri, Ghader Mirzaghaderi (2013)
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای سیاه (Nigella sativa L.) دانه با استفاده از نشانگر SCoT خالد میرزایی، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان، محمد حسن شمسی فرد (1392)
بیان ژن ژرانیل دی فسفات سنتاز (Geranyl diphosphate synthase) در سطح رونوشت در بافتهای مختلف گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L) محمد حسن شمسی فرد، قادر میرزاقادری، محمد مجدی (دانشجو)، خالد میرزایی (1391)
Wheat–rye translocation 1RS.1BL in some bread wheat cultivars of Iran Ghader Mirzaghaderi, Ghasem Karimzadeh, h.s hassani, Mokhtar Jalalijavaran (2009)
الگوی نواربندی گیمسا در کروموزوم های تریتی پایرم قادر میرزاقادری، قاسم کریم زاده، حسین شاهسوند حسنی، مختار جلالی جواران، امین باقی زاده (1387)
Study of the chromosome constitution, stability and fertility of the second generation of plants derived from crosses between wheat and Tritipyrum Ghader Mirzaghaderi, Ghasem Karimzadeh, Hossien Shahsavanhassani, Mokhtar Jalalijavaran, Amin Baghizadeh (2007)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
Tools for Drawing Informative Idiograms Shoaeib Mahmoudi, Ghader Mirzaghaderi (2023)
مقدمه ای بر آمار و احتمال قادر میرزاقادری، محمد مرادی، افشین فلاح (1389)
نوآوری
القاء و معرفی گیاه دارویی-زینتی بابونه کبیر تتراپلوئید با استفاده از کلشی سین محمد مجیدی، قاسم کریم زاده، رضا امیدبیگی، قادر میرزاقادری (1387)
القا و معرفی گیاه دارویی-زینتی بابونه کبیر با استفاده از کلشی سین محمد مجدی، قاسم کریم زاده، رضا امیدبیگی، قادر میرزاقادری (1387)
جذب گرنت
پایان نامه
تولید و بررسی باروری لاین های گندم نان مصنوعی فرشید بهمنی، قادر میرزاقادری، آنالیزا ماسون (1398)
بررسی کاریوتیپی برخی گونه ها ی جنس فستوکا با استفاده از روش های سیتوژنتیکی معمول و دورگه سازی فلورسنت در محل (FISH) پریسا شفیعی، قادر میرزاقادری، فاطمه امینی، سید احمد سادات نوری، سید محمد مهدی مرتضویان (1398)
بررسی کاریوتیپ اکوتیپ های گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L.) با استفاده از روش های کلاسیک و دورگه سازی فلورسنت در محل (FISH) زینب سادات جلالی، قادر میرزاقادری، سید احمد سادات نوری، علی ایزدی دربندی، مریم نوروزی (1397)
بررسی کروموزومی و کاریوتیپی گونه هایی از جنس Fritillari در ایران فاطمه حزباوی، شهلا حسینی، قادر میرزاقادری (1396)
مطالعه کاریوتیپ و بررسی تغییرات کروموزومی در برخی گونه های آجیلوپس زینت عبدالملکی، قادر میرزاقادری، آنالیزا ماسون (1396)
مطالعه باروری در هیبرید های بین گونه ای گندم نان × آجیلوپس تریانسیالیس محسن ظهوری، هدیه بدخشان، قادر میرزاقادری، آنالیزا ماسون (1396)
بررسی تنوع ژنتیکی و سیتوژنتیکی در برخی از ژنوتیپ های وحشی و زراعی یولاف پرستو زارعی، هدیه بدخشان، قادر میرزاقادری (1393)
بررسی مقاومت به شوری و ساختار ژنومی لاین های BC1F4 حاصل از تلاقی گندم و تریتی پایروم قدرت اله زینلی، قادر میرزاقادری، علی اکبر مظفری، هدیه بدخشان (1391)
بررسی تنوع سیتوژنتیکی در برخی از اکوتی پهای گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) داریوش عبادی الماس، قاسم کریم زاده، قادر میرزاقادری (1390)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • ژنومیکس گیاهی
 • بیوتکنولوژی گیاهی
 • پلی پلوییدی
بیشتر