1403/01/28

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات درس

عنوان اصول اصلاح نباتات
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز ژنتیک، آمار و طرح های آزمایشی I
توضیحات هدف اصلاح نباتات ایجاد ارقام برتر و سازگار به شرایط محیطی ویژه است که با هدف بهره وری اقتصادی مورد کشت و کار قرار می گیرند که خوب به سه قسمت اصلی قابل تفکیک است: تولید یا شناسایی منابع ژنتیکی متنوع: به طور کلی روش ها به گونه ای هستند که ابتدا حجم زیادی از گیاهان متنوع انتخاب یا تولید می شود تا شانس شناسایی ژنوتیپ های برتر افزایش یابد. اعمال روش های مناسب انتخاب برای شناسایی ژنوتیپ های دارای صفات مطلوب تر. تثبیت و تکثیر ژتوتیپ های انتخابی و آزادسازی آنها در قالب ارقام (کولتیوارهای) تجاری