1403/01/28

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های وحشی و زراعی یولاف با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
چند شکلی، یولاف، ضریب ژاکارد، نشانگر SCoT، PIC
سال 1393
پژوهشگران پرستو زارعی ، هدیه بدخشان ، قادر میرزاقادری

چکیده

هشت آغازگر SCoT برای بررسی تنوع ژنتیکی در بین 17 ژنوتیپ مختلف زراعی و وحشی یولاف مورد استفاده قرار گرفتند. تعداد کل نوارهای ایجاد شدخ به وسیله این آغازگرها برابر با 71 عدد بود که 58 عدد (69/81%) از آن ها چندشکل بودند. درصد چند شکلی از 71 درصد تا 100 درصد متغیر بود. بیشترین و کمترین مقدار PIC (شاخص اطلاعات چندشکلی) مربوط به آغازگرهای 12(31/0) و 34 (17/0)، با میانگین برابر با 23/0 برآورد شد. ژنوتیپ های یولاف مورد مطالعه بر اساس روش UPGMA و ضریب تشابه ژاکارد به شش گروه تفکیک شدند. دامنه مشابهت بر اساس ضریب ژاکارد از 48% تا 87% متفاوت بود. نتایج این تحقیق بیانگر وجود تنوع قابل ملاحظه ای بین ژنوتیپ های یولاف بود.