29 خرداد 1397
هديه بدخشان

هدیه بدخشان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک بیومترى
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ژنتیک بیومترى (1381 - 1387)
    عنوان رساله: بررسى مولکولى مقاومت به زنگ زرد در گندم نان
  • کارشناسی ارشد اصلاح نباتات (1378 - 1380)
    عنوان پایان‌نامه: بررسى گلیادین هاى دانه در گندم هاى پاییزه شمال غرب کشور و ارتباط آن ها با کیفیت نانوایى
  • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات (1373 - 1377)
    عنوان پایان‌نامه: .
بیشتر

علایق پژوهشی

  • ژنتیک جمعیت- مکان یابى ژن هاى کمى
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
روژین مرادی، جهانشیر امینی، غلام حسین احمدی، هدیه بدخشان (1396) بررسی مقاومت نژادگان انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل نسبت به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه در استان کرمانشاه دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 48; 127-137
3
ژاله فخری، قادر میرزاقادری، سمیرا احمدیان، هدیه بدخشان (1395) اثر ژنوم های هومولوگ بر تولید گامت های کاهش نیافته در هیبریدهای حاصل از تلاقی گندم و آجیلوپس به نژادی نهال و بذر: 32; 369-381
4
روژین مرادی، جهانشیر امینی، غلام حسین احمدی، هدیه بدخشان (1395) ارزیابی مقاومت گیاه کامل تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان به پاتوتیپ 6E158A+ عامل بیماری زنگ زرد گندم گیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز: 39; 23-36
5
لیلا علی خانی، نقی شعبانیان، هدیه بدخشان، محمد شفیع رحمانی (1395) ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت های مازو دار (Quercus infectoria) جنگلهای زاگرس شمالی با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT و خصوصیات ریخت شناسی و بیوشیمیایی ژنتیک نوین-انجمن ژنتیک ایران: 1; 737-739
6
Somayeh Ardalani, Ghader Mirzaghaderi, Hedieh Badakhshan (2016) A Robertsonian translocation from Thinopyrum bessarabicum into bread wheat confers high iron and zinc contents PLANT BREEDING: 135; 286-290
7
نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، لیلا علی خانی، هدیه بدخشان (1394) بررسی تنوع ژنتیکی و فنوتیپی جمعیت های وی ول (Quercus libani) در جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT و مشخصه های ریخت شناختی‏‏ و بیوشیمیایی پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان: 22; 55-77
8
Mostafa Rafiepour, Ghader Mirzaghaderi, Salar Shaaf, Hedieh Badakhshan (2016) SSR assessment of the genetic diversity of emmer wheat with emphasis on Iranian landraces Triticum dicoccon Schrank GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION: 63; 595-600
9
Mohammad Shafih Rahmani, Naghi Shabanian, Abdollah Khadivi-Khub, Keith E.Woeste, Hedieh Badakhshan, Liela Alikhani (2015) Population structure and genotypic variation of Crataegus pontica inferred by molecular markers GENE: Volume 572, Issue 1; 123–129
10
Parvin Mohammadi, Bahman Bahramnejad, Hedieh Badakhshan, Homayon Kanouny (2015) DNA methylation changes in fusarium wilt resistant and sensitive chickpea genotypes (Cicer arietinum L.) PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY: 91; 72-80
11
ندا فتحی، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان، علی اکبر مظفری (1393) تولید آمفی پلوئیدهای مصنوعی از تلاقی برخی ارقام گندم نان با آجیلوپس تریانسیالیس (.Aegilops triuncialis L) به نژادی گیاهان زراعی و باغی: 2; 227-240
12
فوزیه بیگ محمدی، بابک سوری، هدیه بدخشان (1393) بررسی اثر کود فسفات آمونیوم بر آبشویی ارسنیک در خاک های آهکی با استفاده از ستون های خاک نشریه پژوهش های خاک (علوم خاک و آب سابق): 28; 647-658
13
نقی شعبانیان، لیلا علی خانی، هدیه بدخشان، محمد شفیع رحمانی (1393) بررسی تنوع در جمعیت های بلوط ایرانی (Quercus brantii) جنگل های زاگرس شمالی براساس نشانگرهای ریخت شناختی و مولکولی ISSR و IRAP جنگل ایران-انجمن جنگلبانی ایران: 3; 321-338
14
لیلا علی خانی، محمد شفیع رحمانی، نقی شعبانیان، هدیه بدخشان (1393) بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مازودار (Quercus infectoria) و وی ول (Q. libani) در جنگل های زاگرس شمالی بر اساس نشانگرهای ISSR و IRAP تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران: 22; 79-90
15
Liela Alikhani, Mohammad Shafih Rahmani, Naghi Shabanian, Hedieh Badakhshan, Abdollah Khadivi-Khub (2014) Genetic variability and structure of Quercus brantii assessed by ISSR, IRAP and SCoT markers GENE: 552; 176-183
16
Voriya Vaisani, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Adel Siosemardeh, Hedieh Badakhshan (2014) Effects of zinc application on growth, absorption and distribution of mineral nutrients under salinity stress in soybean (Glycine max L.) Journal of Plant Nutrition: 37; 2255-2269
17
Aghzam Habibi, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi, Hedieh Badakhshan, Khosro Mohammadi (2014) Grain Quality of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo subsp Pepo var. styriaca) Affected by Type and Amount of Fertilizers Journal of Essential Oil-Bearing Plants: 17; 533-537
18
19
Namdar Moradi, Hedieh Badakhshan, Hadi Mohamadzadeh, mohammad reza Zakeri, Ghader Mirzaghaderi (2014) Assessment of genetic diversity and identification of SSR markers associated with grain iron content in Iranian prevalent wheat genotypes Journal of Plant Molecular Breeding: دوم; 64-73
20
21
Aghzam Habibi, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi, Hedieh Badakhshan (2014) Effect of Different Fertilization Systems on Yield and Seed Mineral Elements of Pumpkin Iran Agricultural Research: 33; 83-94
22
Ghodratollah zeinali, Ghader Mirzaghaderi, Hedieh Badakhshan (2013) Genome structure and salt stress response of some segregated lines from wheat and Tritipyrum crosses Cytologia: 78; 367-377
23
Hedieh Badakhshan, Namdar Moradi, Hadi Mohamadzadeh, mohammad reza Zakeri (2013) Genetic Variability Analysis of Grains Fe, Zn and Beta-carotene Concentration of Prevalent Wheat Varieties in Iran International Journal of Agriculture and Crop Sciences: 6; 57-62
24
Aghzam Habibi, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi, Hedieh Badakhshan, MOHAMMADI Khosro (2012) Influence of bio, organic and chemical fertilizers on medicinal pumpkin traits Journal of Medicinal Plant Research: (23) 5; 5590-5597
25
شیما جهانگیری، بابک سوری، هدیه بدخشان (1390) رابطه خصوصیات مختلف فیزیکوشیمیائی خاکهای آهکی حوزه آبخیز دشت قروه با ارسنیک در خاک نشریه پژوهش های خاک (علوم خاک و آب سابق): 25; 337-348
26
Aghzam Habibi, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi, Hedieh Badakhshan, Khosro Mohammadi (2011) Influence of bio, organic and chemical fertilizers on medicinal pumpkin traits Journal of Medicinal Plant Research: 5; 5590-5597
27
Farzad Ghayasi, Seyed Saied Mirzargar, Hedieh Badakhshan, Jamileh Salar Amoli (2011) Influence of Iranian Natural Zeolite on Accumulation of Cadmium in Cyprinus carpio Tissues Following Exposure to Low Concentration of Cadmium Journal of Animal and Veterinary Advances: 6; 636-641
28
Farzad Ghayasi, Seyed Saied Mirzargar, Hedieh Badakhshan, Shokoufeh Shamsi (2010) Effects Of Low Concentration Of Cadmium On The Level Of Lysozyme In serum, Leukocyte Count And Phagocytic Index In Cyprinus carpio Under The Wintering Conditions Journal of Fisheries and aquatic Science: 5; 113-119
29
مصطفی ولی زاده، هدیه بدخشان، امید سفالیان، صفر نصراله زاده، بهروز پیرایش فر (1388) ارتباط گلیادین ها و شاخص های کیفیت نانوایی در ارقام گندم زمستانه و بهاره شمال غرب کشور و مقایسه با ارقام اصلاح شده مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 40; 91-102
30
Hedieh Badakhshan, Seyed Abolghasem Mohammadi, Saeid Aharizad, Mohammad Moghadam Vahed, mohammad reza Jalal Kamali, Manoochehr Khodarahmi (2008) Quantitative trait loci in bread wheat (Triticum aestivum) associated with resistance to stripe rust Biotechnology & Biotechnological Equipment: 2; 901-906
مقاله ارائه‌شده
1
حجت الله غلامی، حامد غباری، هدیه بدخشان، جواد ناظمی رفیع، هیمن صالحی (1396) بررسی اثر فاصله جغرافیایی و تنوع میزبان بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانهخوار بلوطTortrix viridiana دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، کرج
2
حجت الله غلامی، حامد غباری، هدیه بدخشان، جواد ناظمی رفیع، هیمن صالحی (1396) بررسی اثر فاصله جغرافیایی بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridianaبا استفاده از نشانگرISSR دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، کرج
3
حجت الله غلامی، حامد غباری، هدیه بدخشان، جواد ناظمی رفیع، هیمن صالحی (1396) بررسی اثر فاصله جغرافیایی و تنوع میزبان بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانهخوار بلوطTortrix viridiana دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، کرج
4
آرمان کمانگر، هانیه غفاری، شهرام کبودوندپور، هدیه بدخشان، خالد زندی، عطاالله احمدی، فرید حسن پور، محمد رحمانی (1396) فون خزندگان و دوزیستان منطقه برقرو استان کردستان چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، ایران، تهران
5
محسن ظهوری، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان (1395) بررسی تلاقی پذیری برخی ارقام گندم نان با گونه آجیلوپس تریانسیالیس (Aegilops triuncialis) دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، رشت
6
7
8
ژاله فخری، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان (1394) تخمین اندازه ی ژنوم هسته ای در بذرهای F2 حاصل از تلاقی گندم نان (Triticum aestivum L) و آجیلوپس تریانسیالیس (Aegilops triuncialis L) با استفاده از روش فلوسایتومتری اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
9
محمد صالح صالحی، امین صادقی، هدیه بدخشان، مصطفی معروف پور، شیلان نصرالهی (1394) ارزیابی مقدماتی مقاومت ارقام گندم به سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hem: Scutelleridae) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران، ایران، تهران
10
محمد صالح صالحی، امین صادقی، هدیه بدخشان، مصطفی معروف پور، شیلان نصرالهی (1394) ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به حشره کامل سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hem: Scutelleridae اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران، ایران، تهران
11
ژاله فخری، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان (1394) بررسی تلاقی پذیری برخی ازارقام گندم نان با گونه آجیلوپس تریانسیالیس هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
12
سمیرا احمدیان، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان (1393) مطالعه تلاقی پذیری برخی ارقام مختلف گندم نان و آجیلوپس سیلیندریکا (Ae cylindrica L) دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست، ایران، تهران
13
روژین مرادی، جهانشیر امینی، غلام حسین احمدی، هدیه بدخشان (1393) بررسی مقاومت ژنوتیپ های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه استان کرمانشاه دومین همایش ملی گیاهان داروئی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
14
ندا فتحی، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان (1393) بررسی تلاقی پذیری چند رقم گندم نان ایرانی (Triticum aestivum L.) با گونه آجیلوپس تریانسیالیس (Aegilops triuncialis L. ) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
15
پروین محمدی، بهمن بهرام نژاد، هدیه بدخشان، همایون کانونی (1393) مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام مقاوم و حساس به بیماری فوزاریومی نخود اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
16
پرستو زارعی، هدیه بدخشان، قادر میرزاقادری (1393) بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های وحشی و زراعی یولاف با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
17
شیوا زندی، هدیه بدخشان، قادر میرزاقادری (1393) بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونه های دیپلوئید تریتیکوم (Triticum spp.) و آجیلوپس (Aegilops spp.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی SCoT اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
18
شیوا زندی، هدیه بدخشان، قادر میرزاقادری (1393) بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونه های دیپلوئید تریتیکوم (Triticum spp.) و آجیلوپس (Aegilops spp.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی IRAP هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
19
پرستو زارعی، هدیه بدخشان، قادر میرزاقادری (1393) بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های وحشی و زراعی یولاف با استفاده از نشانگر مولکولی IRAP هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
20
سمیرا ویس کرمی، هدیه بدخشان، پیام پزشکپور (1393) ارزیابی خصوصیات کمی ژنوتیپ های پیشرفته عدس به صورت کاشت پائیزه در شرایط دیم خرم آباد هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
21
سمیرا ویس کرمی، هدیه بدخشان، پیام پزشکپور (1393) ارزیابی عملکرد دانه و اجزا عملکرد و همبستگی ساده بین ژنوتیپ های مختلف عدس در شرایط دیم به صورت کاشت پاییزه هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
22
روژین مرادی، جهانشیر امینی، غلام حسین احمدی، هدیه بدخشان (1393) بررسی مقاومت ژنوتیپ های انتخابی گندم نان نسبت به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis f.sp. tritici) در شرایط گلخانه در استان کرمانشاه هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
23
لیلا علی خانی، نقی شعبانیان، هدیه بدخشان، محمد شفیع رحمانی (1393) تنوع ژنتیکی بلوط ایرانی (Quercus brantii) جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از نشانگر ISSR دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل، ایران، سنندج
24
پروین محمدی، بهمن بهرام نژاد، هدیه بدخشان، همایون کانونی (1392) مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در رقم مقاوم فوزاریومی نخود بعد و قبل از ایجاد بیماری زایی اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی، ایران، همدان
25
Parvin Mohammadi, Bahman Bahramnejad, Hedieh Badakhshan, Homayon Kanouny (2013) Comparison of DNA methylation patterns in Fusarium wilts sensitive pea cultivar Kaka (Cicer arieatinum L.) The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources, Iran, Kermanshah
26
Ghodratollah zeinali, Ghader Mirzaghaderi, Hedieh Badakhshan (2013) Genome structure of segregated Lines from wheat and Tritipyrum crosses The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources, Iran, Kermanshah
27
Hedieh Badakhshan, Namdar Moradi, Hadi Mohamadzadeh, mohammad reza Zakeri, Ghader Mirzaghaderi (2013) Identification of microsatellite markers correlated with grain iron content in Iranian prevalent wheat genotypes 8th National Biotechnology Congress of I.R. Iran, 4th National Biosafety Congress of Iran, Iran, Tehran
28
خالد میرزایی، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان، محمد حسن شمسی فرد (1392) بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای سیاه (Nigella sativa L.) دانه با استفاده از نشانگر SCoT هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، ایران، تهران
29
محمد صدیق کمانگر، هدیه بدخشان، علی اکبر مظفری، روژین مرادی (1392) بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف توت فرنگی با استفاده از نشانگر IRAP هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، ایران، تهران
30
محمد صدیق کمانگر، هدیه بدخشان، علی اکبر مظفری، روژین مرادی (1392) بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف توت فرنگی با استفاده از نشانگر ISSR هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، ایران، تهران
31
نامدار مرادی، هدیه بدخشان، هادی محمدزاده، قادر میرزاقادری (1391) ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف گندم نان ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ژنومی و EST هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، کرمان
32
مصطفی رفیعی پور، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان، عادل سی و سه مرده (1391) ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های امر اهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schübl. و Triticum dicoccoides Aschers.) با استفاده از نشانگر ریزماهواره و توزیع یونی آنها در پاسخ به تنش شوری دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
33
نامدار مرادی، هدیه بدخشان، هادی محمدزاده (1391) بررسی تنوع ژنتیکی ارقام ندم رایج در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
34
مصطفی رفیعی پور، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان (1390) ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های امر اهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schubl; Triticum dicoccoides Aschers) با استفاده از نشانگر ریزماهواره کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، ایران، تهران
35
مصطفی رفیعی پور، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان (1390) ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های امر اهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schübl. و Triticum dicoccoides Aschers.) با استفاده از نشانگر ریزماهواره کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، ایران، تهران
36
مسعود کریمپور، عادل سی و سه مرده، هدیه بدخشان، غلامرضا حیدری، حمید فاتح (1390) اثر کود نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم گندم زمستانه تحت تنش خشکی پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، ایران، سنندج
37
SHIMA Jahangiri, Bubak Souri, Hedieh Badakhshan (2010) Arsenic: dynamisms in and intractions with calcareous soils in Qorveh, western Iran 4th National Seminar on Chemistry and Environment, Iran
38
Mostafa Valizadeh, Hedieh Badakhshan, Mohammad Moghadam Vahed, Behrooz Pirayeshfar (2005) Bread making quality and seed storage gliadins assessment in winter wheats of Iranian northwest region International Congress on Information Technology in Agriculture, Food & Environment (ITAFE05
39
Mostafa Valizadeh, Hedieh Badakhshan, Mohammad Moghaddam, Behrooz Pirayeshfar (2002) relationships between seed storage gliadins and bread making quality in winter wheat landraces of Iranian northwest region International workshop of application of molecular markers in studies on plants
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
آرمان کمانگر، هانیه غفاری، هدیه بدخشان، شهرام کبودوندپور (1396) بررسی اثر آتش سوزی بر فراوانی و غنای گونه ای خزندگان منطقه برقرو در استان کردستان
2
3
4
5
6
محمد صالح صالحی، امین صادقی، هدیه بدخشان، مصطفی معروف پور (1394) ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به سن گندم Eurygaster integriceps (Hem: Scutelleridae) در شرایط مزرعه
7
8
پرستو زارعی، هدیه بدخشان، قادر میرزاقادری (1393) بررسی تنوع ژنتیکی و سیتوژنتیکی در برخی از ژنوتیپ های وحشی و زراعی یولاف
9
10
11
فواد وفادار، بابک سوری، هدیه بدخشان (1393) ارزیابی اثر ریزگردها بر میزان کلروفیل در غرب ایران
12
13
پروین محمدی، هدیه بدخشان، بهمن بهرام نژاد، همایون کانونی (1392) مقایسه الگوی متیلاسیون در ژنوم ارقام مقاوم وحساس نخود نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی
14
15
لیلا علی خانی، هدیه بدخشان، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی (1392) مطالعه تنوع ژنتیکی جوامع بلوط جنگل های زاگرس شمالی ایران
16
17
محمد صدیق کمانگر، هدیه بدخشان، علی اکبر مظفری (1392) بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توت فرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولی
18
قدرت اله زینلی، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان، علی اکبر مظفری (1391) بررسی مقاومت به شوری و ساختار ژنومی لاین های BC1F4 حاصل از تلاقی گندم و تریتی پایروم
19
20
21
22
23
24
25
اعظم حبیبی، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی، هدیه بدخشان (1389) تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت کدوی تخم کاغذی
26
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!