1403/03/05
هدیه بدخشان

هدیه بدخشان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25926316800
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ژنتیک بیومتری (1381 - 1387)
    عنوان رساله: بررسی مولکولی مقاومت به زنگ زرد در گندم نان
  • کارشناسی ارشد اصلاح نباتات (1378 - 1380)
    عنوان رساله: بررسی گلیادین های دانه در گندم های پاییزه شمال غرب کشور و ارتباط آن ها با کیفیت نانوایی
  • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات (1373 - 1377)
    عنوان پایان‌نامه: .
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و صفات مورفولوژیک برخی ارقام گلرنگ ندا زندی نوا، شیوا خالص رو، هدیه بدخشان، غلامرضا حیدری (1400)
تاثیر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی پایه رویشی GF677 در شرایط محیط کشت مایع محمد گردکانه، مریم محمدی، هدیه بدخشان، عیسی ارجی (1399)
ارزیابی تنوع ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) بر اساس محتوای بتاگلوکان و نشانگرهای ISSR راحله عزیزنیا، هدیه بدخشان، تیمور جوادی، سوما زمانی (1398)
Characterization of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars using SCoT, ISSR and IRAP markers Hedieh Badakhshan, Mohammad Sedigh kamangar, Ali akbar Mozafari (2018)
SSR assessment of the genetic diversity of emmer wheat with emphasis on Iranian landraces Triticum dicoccon Schrank Mostafa Rafiepour, Ghader Mirzaghaderi, Salar Shaaf, Hedieh Badakhshan (2016)
Population structure and genotypic variation of Crataegus pontica inferred by molecular markers Mohammad Shafih Rahmani, Naghi Shabanian, Abdollah Khadivi-Khub, Keith E.Woeste, Hedieh Badakhshan, Liela Alikhani (2015)
DNA methylation changes in fusarium wilt resistant and sensitive chickpea genotypes (Cicer arietinum L.) Parvin Mohammadi, Bahman Bahramnejad, Hedieh Badakhshan, Homayon Kanouny (2015)
Genetic variability and structure of Quercus brantii assessed by ISSR, IRAP and SCoT markers Liela Alikhani, Mohammad Shafih Rahmani, Naghi Shabanian, Hedieh Badakhshan, Abdollah Khadivi-Khub (2014)
Effects of zinc application on growth, absorption and distribution of mineral nutrients under salinity stress in soybean (Glycine max L.) Voriya Vaisani, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Adel Siosemardeh, Hedieh Badakhshan (2014)
Grain Quality of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo subsp Pepo var. styriaca) Affected by Type and Amount of Fertilizers Aghzam Habibi, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi, Hedieh Badakhshan, Khosro Mohammadi (2014)
Assessment of genetic diversity and identification of SSR markers associated with grain iron content in Iranian prevalent wheat genotypes Namdar Moradi, Hedieh Badakhshan, Hadi Mohamadzadeh, mohammad reza Zakeri, Ghader Mirzaghaderi (2014)
Effect of Different Fertilization Systems on Yield and Seed Mineral Elements of Pumpkin Aghzam Habibi, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi, Hedieh Badakhshan (2014)
Genome structure and salt stress response of some segregated lines from wheat and Tritipyrum crosses Ghodratollah zeinali, Ghader Mirzaghaderi, Hedieh Badakhshan (2013)
Genetic Variability Analysis of Grains Fe, Zn and Beta-carotene Concentration of Prevalent Wheat Varieties in Iran Hedieh Badakhshan, Namdar Moradi, Hadi Mohamadzadeh, mohammad reza Zakeri (2013)
Influence of bio, organic and chemical fertilizers on medicinal pumpkin traits Aghzam Habibi, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi, Hedieh Badakhshan, MOHAMMADI Khosro (2012)
Influence of bio, organic and chemical fertilizers on medicinal pumpkin traits Aghzam Habibi, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi, Hedieh Badakhshan, Khosro Mohammadi (2011)
ارتباط گلیادین ها و شاخص های کیفیت نانوایی در ارقام گندم زمستانه و بهاره شمال غرب کشور و مقایسه با ارقام اصلاح شده مصطفی ولی زاده، هدیه بدخشان، امید سفالیان، صفر نصراله زاده، بهروز پیرایش فر (1388)
Quantitative trait loci in bread wheat (Triticum aestivum) associated with resistance to stripe rust Hedieh Badakhshan, Seyed Abolghasem Mohammadi, Saeid Aharizad, Mohammad Moghadam Vahed, mohammad reza Jalal Kamali, Manoochehr Khodarahmi (2008)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اثر اکسین و سیتوکینین بر باززایی و ریشه زایی پایه رویشی GF677 در محیط های کشت مختلف محمد گردکانه، هدیه بدخشان، مریم محمدی، عیسی ارجی (1398)
Effects of fire on lizards in forest habitats Arman kamangar, Hanyeh Ghaffari, Shahram Kaboodvandpour, Hedieh Badakhshan (2018)
بررسی اثر فاصله جغرافیایی بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridianaبا استفاده از نشانگرISSR حجت الله غلامی، حامد غباری، هدیه بدخشان، جواد ناظمی رفیع، هیمن صالحی (1396)
بررسی اثر فاصله جغرافیایی و تنوع میزبان بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانهخوار بلوطTortrix viridiana حجت الله غلامی، حامد غباری، هدیه بدخشان، جواد ناظمی رفیع، هیمن صالحی (1396)
بررسی اثر فاصله جغرافیایی و تنوع میزبان بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانهخوار بلوطTortrix viridiana حجت الله غلامی، حامد غباری، هدیه بدخشان، جواد ناظمی رفیع، هیمن صالحی (1396)
فون خزندگان و دوزیستان منطقه برقرو استان کردستان آرمان کمانگر، هانیه غفاری، شهرام کبودوندپور، هدیه بدخشان، خالد زندی، محمد رحمانی، فرید حسن پور، عطاالله احمدی (1396)
ارزیابی مقدماتی مقاومت ارقام گندم به سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hem: Scutelleridae) محمد صالح صالحی، امین صادقی، هدیه بدخشان، مصطفی معروف پور، شیلان نصرالهی (1394)
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به حشره کامل سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hem: Scutelleridae محمد صالح صالحی، امین صادقی، هدیه بدخشان، مصطفی معروف پور، شیلان نصرالهی (1394)
بررسی تلاقی پذیری برخی ازارقام گندم نان با گونه آجیلوپس تریانسیالیس ژاله فخری، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان (1394)
مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام مقاوم و حساس به بیماری فوزاریومی نخود پروین محمدی، بهمن بهرام نژاد، هدیه بدخشان، همایون کانونی (1393)
تنوع ژنتیکی بلوط ایرانی (Quercus brantii) جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از نشانگر ISSR لیلا علی خانی، نقی شعبانیان، هدیه بدخشان، محمد شفیع رحمانی (1393)
مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در رقم مقاوم فوزاریومی نخود بعد و قبل از ایجاد بیماری زایی پروین محمدی، بهمن بهرام نژاد، هدیه بدخشان، همایون کانونی (1392)
Comparison of DNA methylation patterns in Fusarium wilts sensitive pea cultivar Kaka (Cicer arieatinum L.) Parvin Mohammadi, Bahman Bahramnejad, Hedieh Badakhshan, Homayon Kanouny (2013)
Genome structure of segregated Lines from wheat and Tritipyrum crosses Ghodratollah zeinali, Ghader Mirzaghaderi, Hedieh Badakhshan (2013)
Identification of microsatellite markers correlated with grain iron content in Iranian prevalent wheat genotypes Hedieh Badakhshan, Namdar Moradi, Hadi Mohamadzadeh, mohammad reza Zakeri, Ghader Mirzaghaderi (2013)
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای سیاه (Nigella sativa L.) دانه با استفاده از نشانگر SCoT خالد میرزایی، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان، محمد حسن شمسی فرد (1392)
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف توت فرنگی با استفاده از نشانگر IRAP محمد صدیق کمانگر، هدیه بدخشان، علی اکبر مظفری، روژین مرادی (1392)
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف توت فرنگی با استفاده از نشانگر ISSR محمد صدیق کمانگر، هدیه بدخشان، علی اکبر مظفری، روژین مرادی (1392)
اثر کود نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم گندم زمستانه تحت تنش خشکی مسعود کریمپور، عادل سی و سه مرده، هدیه بدخشان، غلامرضا حیدری، حمید فاتح (1390)
Arsenic: dynamisms in and intractions with calcareous soils in Qorveh, western Iran SHIMA Jahangiri, Bubak Souri, Hedieh Badakhshan (2010)
Bread making quality and seed storage gliadins assessment in winter wheats of Iranian northwest region Mostafa Valizadeh, Hedieh Badakhshan, Mohammad Moghadam Vahed, Behrooz Pirayeshfar (2005)
relationships between seed storage gliadins and bread making quality in winter wheat landraces of Iranian northwest region Mostafa Valizadeh, Hedieh Badakhshan, Mohammad Moghaddam, Behrooz Pirayeshfar (2002)
پایان نامه
بررسی مولکولی و مورفولوژیکی پاسخ به تنش خشکی در یولاف معتصم حسینی، هدیه بدخشان، یوسف سهرابی (1402)
بررسی اثر اسید هومیک و ژنوتیپ بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ ندا زندی نوا، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، هدیه بدخشان (1397)
بررسی اثر آتش سوزی بر فراوانی و غنای گونه ای خزندگان منطقه برقرو در استان کردستان آرمان کمانگر، هانیه غفاری، هدیه بدخشان، شهرام کبودوندپور (1396)
مطالعه باروری در هیبرید های بین گونه ای گندم نان × آجیلوپس تریانسیالیس محسن ظهوری، هدیه بدخشان، قادر میرزاقادری، آنالیزا ماسون (1396)
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به سن گندم Eurygaster integriceps (Hem: Scutelleridae) در شرایط مزرعه محمد صالح صالحی، امین صادقی، مصطفی معروف پور، هدیه بدخشان (1394)
بررسی تنوع ژنتیکی و سیتوژنتیکی در برخی از ژنوتیپ های وحشی و زراعی یولاف پرستو زارعی، هدیه بدخشان، قادر میرزاقادری (1393)
ارزیابی اثر ریزگردها بر میزان کلروفیل در غرب ایران فواد وفادار، بابک سوری، هدیه بدخشان (1393)
مقایسه الگوی متیلاسیون در ژنوم ارقام مقاوم وحساس نخود نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی پروین محمدی، هدیه بدخشان، بهمن بهرام نژاد، همایون کانونی (1392)
مطالعه تنوع ژنتیکی جوامع بلوط جنگل های زاگرس شمالی ایران لیلا علی خانی، هدیه بدخشان، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی (1392)
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توت فرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولی محمد صدیق کمانگر، هدیه بدخشان، علی اکبر مظفری (1392)
بررسی مقاومت به شوری و ساختار ژنومی لاین های BC1F4 حاصل از تلاقی گندم و تریتی پایروم قدرت اله زینلی، قادر میرزاقادری، علی اکبر مظفری، هدیه بدخشان (1391)
تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت کدوی تخم کاغذی اعظم حبیبی، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، هدیه بدخشان (1389)

علایق پژوهشی

  • ژنتیک جمعیت- مکان یابی ژن های کمی
بیشتر