1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی بیان ژن ژرانیل دیفسفات سنتاز به روش نیمه کمی در گیاه دارویی سیاهدانه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
سیاهدانه، ژرانیل دیفسفات سنتاز، گیاه دارویی، بیان ژن
سال 1393
پژوهشگران ریزان الیاسی ، محمد مجدی ، بهمن بهرام نژاد ، قادر میرزاقادری

چکیده

سیاهدانه یکی از گیاهان دارویی مهم میباشد که انواع متعددی از متابولیتهای ثانویه مانند ترپنها را تولید میکند. ترپنها یکی از مهمترین گروههای تشکیلدهنده متابولیتهای ثانویه گیاهی هستند که دارای کاربردهای فراوانی در صنعت و پزشکی میباشند. مونوترپنها دستهی مهمی از ترپنها میباشند. یکی از مهمترین ژنهای درگیر در مسیر بیوسنتزی مونوترپنها، ژن ژرانیلدیفسفاتسنتاز است که تولیدکننده پیشساز مونوترپنها یعنی ژرانیلدیفسفات میباشد. هدف از این تحقیق بررسی بیان این ژن در سطح رونوشت در گیاه دارویی سیاهدانه بود. بیان نیمهکمی ژن ژرانیلدیفسفاتسنتاز در سطح رونوشت در اندامهای ریشه، ساقه، برگ، کپسول و بذر بررسی شد و نتایج نشان داد که در شرایط طبیعی بدون وجود عوامل محرک میزان بیان در اندامهای مختلف متفاوت است و بیشترین بیان مربوط به بافت ریشه و پس از آن مربوط به کپسول و بذر میباشد و کمترین بیان مربوط به بافت ساقه است. همچنین بیان ژن ژرانیلدیفسفاتسنتاز در اندام برگ با تیمار اسیدسالیسیلیک مطالعه شد و نتایج بهدستآمده نشاندهنده افزایش بیان در زمانهای متفاوت بوده است.