31 خرداد 1397
بهمن بهرام نژاد

بهمن بهرام نژاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان کدپستی: 15175-66177
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی گیاهی
تلفن: 09188723697
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بیوتکنولوژی گیاهی (1382 - 1386)
  عنوان رساله: The Relationship of Genes for Defensin, 4, 5-DOPA Dioxygenase and a Ribonuclease-like Protein to Diseases and Abiotic Stresses
 • کارشناسی ارشد اصلاح نباتات (1373 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی تنوع ژنتیکی گندم های بومی غرب کشور
 • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات (1369 - 1373)
  عنوان پایان‌نامه: ندارد
بیشتر

علایق پژوهشی

 • روش های مولکولی برای بررسی و بهبود گیاهان دارویی و بومی
 • پاسخ اپی ژنتیکی گیاهان به تنشهای زیستی و غیر زیستی
 • تولید و مهندسی پروتیین های درمانی در گیاهان
 • تولید گیاهان ترانسژنیک
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Heman Salehi, Bahman Bahramnejad, Mohammad Majdi (2017) Induction of two cyclotide-like genes Zmcyc1 and Zmcyc5 by abiotic and biotic stresses in Zea mays ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM: 39; 131-146
3
سید محمد دبیری، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد (1396) بررسی بیان ژن 1 -دئوکسی-دی-زایلوز 5-فسفات سنتاز و ژن چند عملکردی TcGLIP در گیاه پیرتروم در پاسخ به متیل جاسمونات تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران: 33; 13-24
4
sayed mehdi hosseini(دانشجو), Bahman Bahramnejad, Hamed Doulati Baneh, Aryou EmamiFar, P. H. Goodwin (2017) Hairy root culture optimization and resveratrol production from Vitis vinifera subsp. sylvesteris WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY: 33; 1
5
ژیلا حسین پناهی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد (1395) جداسازی و الگوی بیان ژن -βآمیرین سنتاز در سطح رونوشت در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L) ژنتیک نوین-انجمن ژنتیک ایران: 11-33; 399-409
6
سمیرا ترکمن، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده، نازنین کودری (1395) همسانه سازی و بررسی ژن های شبه سایکلوتاید در گندم نان (Triticum aestivum) ژنتیک نوین-انجمن ژنتیک ایران: 2; 293-305
7
ریزان الیاسی، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد، قادر میرزاقادری (1395) بررسی بیان ژنهای درگیر در مسیر بیوسنتزی ترپنها تحت تأثیر متیل جاسمونات در سیاهدانه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران: 24; 54-65
8
Rizan Elyasi, Mohammad Majdi, Bahman Bahramnejad, Ghader Mirzaghaderi (2016) Spatial modulation and abiotic elicitors responses of the biosynthesis related genes of mono/triterpenes in black cumin (Nigella sativa Industrial Crops and Products: 79; 240-247
9
nazanin koodari, Bahman Bahramnejad, Jalal Rostamzadeh, Hosayn Maarofi, Samira Torkaman (2015) Molecular Cloning and Characterization of a Cyclotide Gene Family in Viola modesta Fenzl Journal of Agricultural Science and Technology: 17; 1637-1649
10
Bahman Bahramnejad, Sirwan Nasri, Ali akbar Mozafari, Adel Siosemardeh (2015) Agrobacterium tumefaciens-Mediated Transformation of Two Economically Important Strawberry Cultivars with P5CS Gene Journal of Plant Physiology and Breeding فیزیولوژی و اصلاح گیاهان (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز: 5; 55-66
11
ریزان الیاسی، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد، قادر میرزاقادری (1394) بررسی الگوی بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپنها و تری ترپنها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاهدانه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران: 23; 164-174
12
Parvin Mohammadi, Bahman Bahramnejad, Hedieh Badakhshan, Homayon Kanouny (2015) DNA methylation changes in fusarium wilt resistant and sensitive chickpea genotypes (Cicer arietinum L.) PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY: 91; 72-80
13
ساقی یونسی، محمد جواد سلیمانی، دوستمراد ظفری، بهمن بهرام نژاد (1393) شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Botrytis cinerea عامل کپک خاکستری توت فرنگی در استان کردستان فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی سابق): 2; 1-10
14
محمد حسن شمسی فرد، خالد میرزایی، بهمن بهرام نژاد (1393) شناسایی، بررسی و مقایسه پروتئین های آرگونات موجود در ژنوم شش گیاه دارویی زیست فناوری - دانشگاه تربیت مدرس: شماره 2; 1-13
15
16
Khaled mirzaei, Bahman Bahramnejad, Mohammad Hasan Shamsifard, Wahid Zamani (2014) In Silico Identification, Phylogenetic and Bioinformatic Analysis of Argonaute Genes in Plants international journal of genomics: 2014; 1-17
17
Bahman Bahramnejad (2014) Identification and characterization of a NBS–LRR class resistance gene analog in Pistacia atlantica subsp. kurdica Molecular Biology Research Communications: 3; 175-185
18
Peyman Aghaei, Bahman Bahramnejad, Ali akbar Mozafari (2014) In vitro Callus Induction and Analysis of Essential Oil Constituents in Leaves and Callus of Pistacia atlantica subsp. kurdica Journal of Medicinal Plants & By-products: 3; 69-77
19
عادل سی و سه مرده، سونیا غلامی، بهمن بهرام نژاد، همایون کانونی، فریده صادقی (1393) اثر تنش خشکی بر محتوای اسمولیتهای سازگار، فعالیتآنزیمی و عملکرد دانه ژنوتیپهای نخود علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات: 16; 109-124
20
عادل سی و سه مرده، فریده صادقی، همایون کانونی، بهمن بهرام نژاد، سونیا غلامی (1393) اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 16; 91-108
21
محمد حسن شمسی فرد، خالد میرزایی، بهمن بهرام نژاد (1393) شناسایی آرگونات جدید در ژنوم توت فرنگی جنگلیFragaria vesca ژنتیک نوین-انجمن ژنتیک ایران: 9; 199-206
22
yaser ahmadi moghadam, Khosro Piri, Bahman Bahramnejad, Maryam Ghiasvand (2014) Dopamine Production in Hairy Root Cultures of Portulaca oleracea (Purslane) Using Agrobacterium rhizogenes Journal of Agricultural Science and Technology: 16; 409-420
23
Peyman Aghaei, Bahman Bahramnejad, Ali akbar Mozafari (2013) Effect of different plant growth regulators on callus induction of stem explants in Pistacia atlantica subsp. kurdica Plant Knowledge Journal: 3; 108-112
24
25
عادل سی و سه مرده، معصومه خالوندی، بهمن بهرام نژاد، ابراهیم روحی (1391) اثر تنش خشکی بر تبادلات گازی، پروتئینهای محلول برگ و میزان کلروفیل در اکوتیپهای گندم سرداری مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 43; 573-588
26
سمیرا ترکمن، بهمن بهرام نژاد، نازنین کودری (1391) همسانه سازی و بررسی ژن های شبه سایکلوتاید در ذرت فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی سابق): 11; 41-59
27
yaser ahmadi moghadam, Khosro Piri, Bahman Bahramnejad, Payman Habibi (2013) Methyl Jasmonate and Salicylic Acid Effects on the Dopamine Production in Hairy Cultures of Portulaca oleracea (Purslan) Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences: Vol 2 (6); 89- 94
28
Kayvan Karimi, Jahanshir Amini, Behrouz Harighi, Bahman Bahramnejad (2012) Evaluation of biocontrol potential of Pseudomonas and Bacillus spp. against Fusarium wilt of chickpea Australian Journal of Crop Science: 6; 695-703
29
Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Adel Siosemardeh, kaveh Alahvordi (2012) Suppression of chickpea (Cicer arietinum L.) Fusarium wilt by Bacillus subtillis and Trichoderma harzianum Plant Omics Journal: 5; 68-84
30
kaveh Alahvordipor, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini (2011) Selection of molecular markers associated with resistance to Fusarium wilt disease in chickpea (Cicer arietinum L.) using multivariate statistical techniques Australian Journal of Crop Science: 5; 1801-1809
31
Adel Mafagheri, Adel Siosemardeh, Bahman Bahramnejad, P c Struik, Yousef Sohrabi (2011) Effect of drought stress and subsequent recovery on protein, carbohydrate contents, catalase and peroxidase activities in three chickpea (Cicer arietinum) cultivars Australian Journal of Crop Science: 5; 1255-1260
32
عادل سی و سه مرده، حمید فاتح، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد (1390) اثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 42; 585-596
33
Xin Zhang, Jingfei Zhang, Ai-Sheng Xiong, Bahman Bahramnejad, Lari Erickson (2011) Isolation and characterization of a harvest-induced promoter of an alfalfa gene, hi7 PLANT GROWTH REGULATION: 64; 119-128
34
Adel Siosemardeh, zhila Osmani, Bahman Bahramnejad, khabat Vahabi, Ebrahim Roohi (2011) Identification of AFLP marker associated with stress tolerance index in Sardari wheat ecotypes Journal of Agricultural Science and Technology: 0; Inpress
35
تیمور جوادی، بهمن بهرام نژاد (1390) اثر تنش آبی بر رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی سه ژنوتیپ گلابی بومی استان کردستان علوم باغبانی ایران: 41; 327-335
36
Akwasi Agyare-Tabbi, Xin Zhang, Ai-Sheng Xiong, Etnasio Chomat, Bahman Bahramnejad, Lari Erickson (2011) A protein coding for a pollen-specific gene in alfalfa (Medicago sativa L.) is localized mainly in the intine of the pollen wall PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE: 104; 277-280
37
تیمور جوادی، بهمن بهرام نژاد (1389) محتوای نسبی آب و تبادلات گازی سه ژنوتیپ وحشی گلابی در شرایط تنش آبی علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد: 24; 223-233
38
مهدی خوشناموند، شهرام کبودوندپور، فرزاد غیاثی، بهمن بهرام نژاد (1389) مقایسه تجمع زیستی جیوه کل در بافت عضله دو گونه ماهی کپور معمولی و کپور نقره ای سد قشلاق سنندج فصلنامه محیط شناسی-دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران: 56; 54-47
39
Adel Mafagheri, Adel Siosemardeh, Bahman Bahramnejad, Estroik Pavel, Yousef Sohrabi (2010) Effect of drought stress on yield, proline and chlorophyll contents in three chickpea cultivars Australian Journal of Crop Science: 4; 580-585
40
علی اکبر مظفری، بهمن بهرام نژاد (1389) تاثیر محیط کشت و ترکیبات هورمونی روی پرآوری شاخساره حاصل از کشت مریستم و تغییرات مورفولوژیکی در مریکلونهای دو رقم توت فرنگی پژوهش کشاورزی(آب، خاک و گیاه در کشاورزی) فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاههای منطقه غرب کشور: 9; 17-28
41
Bahman Bahramnejad, P. H. Goodwin, Xin Zhang, Etnasio Chomat, Lari Erickson (2010) A comparison of two class 10 pathogenesis-related genes from alfalfa and their activation by multiple stresses and stress-related signaling molecules PLANT CELL REPORTS: 29; 1235-1250
42
43
مریم مزیدی، عیسی معروف پور، بهمن بهرام نژاد (1388) بررسی دقت مدلهای انعکاس سنجی حوزه زمانی برای براورد رطوبط خاک مجله پژوهش آب ایران: 5; 41-52
44
Bahman Bahramnejad, Lari Erickson, Etnasio Chomat, P. H. Goodwin (2009) Differential expression of eight defensin genes of N. benthamiana following biotic stress, wounding, ethylene, and benzothiadiazole treatments. PLANT CELL REPORTS: 28; 703-717
45
Bahman Bahramnejad, Lari Erickson, P. H. Goodwin (2006) Response of two Nicotiana benthamiana defensin genes in different plant-pathogen interactions CANADIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY-REVUE CANADIENNE DE PHYTOPATHOLOGIE: 28; 338
46
علیرضا طالعی، بهمن بهرام نژاد (1382) بررسی روابط بین عملکرد و اجزاء آن در گندم های بومی غرب ایران مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 34; 949-959
47
لقمان قهرمانی، حسین معروفی، بهمن بهرام نژاد (1379) بررسی جنگل های بلوط منطقه مریوان مجله علمی پژوهشی دانشگاه کردستان: 1; 20-30
48
علیرضا طالعی، بهمن بهرام نژاد (1378) بررسی تنوع ژنتیکی موجود در گندمهای بومی غرب کشور مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 30; 697-707
مقاله ارائه‌شده
1
محمد اختری، بهمن بهرام نژاد، بهروز حریقی (1395) جداسازی و اندازه گیری تراکم باکتری های اندوفیت دردو رقم توت فرنگی نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، تبریز
2
سهیلا فاطمی، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1394) شناسایی بیوانفورماتیکی ژن های هدف چند میکروRNA جدید در انگور سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، ایران، همدان
3
عرفان شاه منصوری، بهمن بهرام نژاد، حسین معروفی، محمد مجدی (1394) شناسایی و توالی یابی ژن UDP-گلوکوزیل ترانسفراز در زعفران وحشی Crocus kurdistanicus هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
4
عرفان شاه منصوری، بهمن بهرام نژاد، حسین معروفی، محمد مجدی (1394) بررسی فیلوژنتیکی گونه جدید Crocus kurdistanicus از طریق توالی یابی ناحیه ITS هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
5
سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1394) بررسی الگوی بیان ژن TaSC تحت تنش شوری در دو رقم گندم هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
6
سعید احدی، اسعد معروفی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1394) بررسی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر تجمع پرولین در دو رقم گندم هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
7
سید محمد دبیری، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد (1394) اثرات متیل جاسمونات،اسیدسالیسیلیک و اسید ترانس سینامیک روی بیان ژن کریزانتمیل دی-فسفات سنتاز در گیاه پیرتروم هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
8
سهیلا فاطمی، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1393) شناسایی بیوانفورماتیکی میکروRNAها در انگور اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران (الکترونیکی)، ایران، تهران
9
بهروز خورنگ، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، زینب رحیمی، بهمن بهرام نژاد (1393) اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران، کرج
10
بهروز خورنگ، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، زینب رحیمی، بهمن بهرام نژاد (1393) اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم دومین همایش ملی گیاهان داروئی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
11
پریسا خالدیان، بهمن بهرام نژاد، امجد فرزین پور (1393) مقایسه فیلوژنی توالی برخی جدایههای ویروس برونشیت عفونی پرندگان ایران اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
12
پروین محمدی، بهمن بهرام نژاد، هدیه بدخشان، همایون کانونی (1393) مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام مقاوم و حساس به بیماری فوزاریومی نخود اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
13
سید محمد دبیری، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد (1393) بررسی بیوانفورماتیکی ژن 1-دئوکسی-دی-زایلوز 5-فسفات سنتاز در چندین گونه گیاهی به منظور جداسازی ژن در پیرتروم اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
14
ریزان الیاسی، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد، قادر میرزاقادری (1393) جداسازی و بررسی الگوی بیان یک ژن مونوترپن سنتازی از گیاه دارویی سیاه دانه اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
15
پریسا خالدیان، بهمن بهرام نژاد، امجد فرزین پور (1393) مقایسه فیلوژنی توالی برخی جدایه های ویروس برونشیت عفونی پرندگان ایران اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
16
ریزان الیاسی، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد، قادر میرزاقادری (1393) بررسی بیان ژن ژرانیل دیفسفات سنتاز به روش نیمه کمی در گیاه دارویی سیاهدانه هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
17
پروین محمدی، بهمن بهرام نژاد، هدیه بدخشان، همایون کانونی (1392) مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در رقم مقاوم فوزاریومی نخود بعد و قبل از ایجاد بیماری زایی اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی، ایران، همدان
18
هیمن صالحی، بهمن بهرام نژاد، محمد مجدی (دانشجو) (1392) بررسی بیان ژن های شبه سایکلوتاید در گیاه ذرت تحت اثر حمله شته، تیمار با جاسمونیک اسید و زخم اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی، ایران، همدان
19
Parvin Mohammadi, Bahman Bahramnejad, Hedieh Badakhshan, Homayon Kanouny (2013) Comparison of DNA methylation patterns in Fusarium wilts sensitive pea cultivar Kaka (Cicer arieatinum L.) The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources, Iran, Kermanshah
20
sayed mehdi hosseini(دانشجو), Bahman Bahramnejad, Aryou EmamiFar, hamed daolati baneh (2013) The effect of different concentrations of Agrobacterium rhizogenes and explants type on induction of hairy roots of grape The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources, Iran, Kermanshah
21
سید مهدی حسینی، بهمن بهرام نژاد، آریو امامی فر، حامد دولتی بانه (1392) اثر محیط کشت بر کشت درون شیشه ایی ارقام محلی و وحشی انگور(Vitis vinifera L) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، ایران، ساوه
22
Adel Siosemardeh, maghsome Khalvandi, Bahman Bahramnejad, Ebrahim Roohi (2013) Responses of proline, lipid peroxidation, cell membrane stability and antioxidative enzymes in wheat landraces under drought stress The 1st International Scientific Agricultural Conference, Iraq, Sulaimani
23
Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Adel Siosemardeh, Kaywan Karimi (2013) Effect of biofertilizers on yield and the suppression of Fusarium wilt in chickpea (Cicerarietinum L.) 11th lranian Mycological Congress, Iran, Rasht
24
بهزاد ظهیرنژاد، بهمن بهرام نژاد، مونا نصری (1392) شناسایی ژن های دفنسین در گیاه توت فرنگی(Fragaria vesca) با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، ایران، تهران
25
بهزاد ظهیرنژاد، بهمن بهرام نژاد، مونا نصری (1392) بررسی های بیوانفورماتیکی برای شناسایی میکروRNA های حفظ شده در گیاه توت فرنگی هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، ایران، تهران
26
محمد حسن شمسی فرد، بهمن بهرام نژاد، خالد میرزایی (1391) طراحی siRNA برای ایجاد مقاومت عمومی در توت فرنگی (Fragaria vesca) نسبت به ویروس vein banding از طریق روش in silico siRNA search دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور، ایران، تهران
27
محمد حسن شمسی فرد، خالد میرزایی، بهمن بهرام نژاد (1391) مطالعه ی پروتئین های آرگونات موجود در گیاه اکالیپتوس(Eucalyptus grandis) با استفاده از ابزار بیوانفورماتیکی هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، کرمان
28
محمد حسن شمسی فرد، خالد میرزایی، بهمن بهرام نژاد (1391) شناسایی و بررسی پروتئین های آرگونات موجود در پروتئوم لوبیا (Phaseolus vulgari سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، ایران، مشهد
29
سیروان نصری، بهمن بهرام نژاد، علی اکبر مظفری، پیمان آقایی (1391) جوانه زنی بذر سه رقم توت فرنگی بر روی محیط کشت درون شیشه ای و کاغذ صافی پس از خراش دهی با اسید سولفوریک اولین همایش ملی توت فرنگی ایران، ایران، سنندج
30
محمد حسن شمسی فرد، خالد میرزایی، بهمن بهرام نژاد (1391) بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین های آرگونات در گیاه خیار (Cucumis sativus L) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
31
سمیرا ترکمن، بهمن بهرام نژاد، نازنین کودری (1391) کلونینگ و بررسی ژن کد کننده پروتئین شبه سایکلوتاید در ذرت دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
32
نازنین کودری، بهمن بهرام نژاد، سمیرا ترکمن، بهزاد ظهیرنژاد (1391) کلونینگ و بررسی ژن های کد کننده پروتئین سایکلوتاید در Viola modesta بومی غرب ایران دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
33
kaveh Alahvordi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Haidar Moradi, Mohammad Ghasemi (2012) Study of genetic variation in chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes based on ISSR markers and evaluation of resistance to Fusarium wilt 12th Iranian Genetics Congress, Iran
34
Peyman Aghaei, Bahman Bahramnejad, Ali akbar Mozafari (2012) Effect of different plant hormones on callus induction in Pistacia atlantica subsp. kurdica The 4th Kurdistan conference on Biological sciences
35
پیمان آقایی، بهمن بهرام نژاد، علی اکبر مظفری (1390) Pistacia atlantica subsp. kurdica القای کالوس از محور گل آذین گیاه پسته وحشی هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، تهران
36
Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, kaveh Alahvordipor (2010) Effect of biofertilizer (Trichodermin and Subtilin) on control of Fusarium wilt of chickpea (Fusarium oxysporum f. sp. cicieris) 19th Iranian Plant Protection Congress, Iran, Tehran
37
kaveh Alahvordipor, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Kayvan Karimi (2010) Evaluation of Fusarium wilt resistance in three chickpea cultivars in greenhouse condition 19th Iranian Plant Protection Congress, Iran, Tehran
38
معصومه خالوندی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1389) اثر تنش خشکی در زمان گلدهی بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپهای گندم سرداری چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان(غرب ایران)، ایران، سنندج
39
کاوه اللاهوردیپور، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی، کیوان کریمی (1389) ارزیابی مقاومت چند رقم و لین نخود به بیماری پژمردگی فوزاریومی در شراط گلخانه ای چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان(غرب ایران)، ایران، سنندج
40
حیدر مرادی، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی، عادل سی و سه مرده، کاوه اللهوردی پور (1389) اثر مواد بیولوژیک و تریکودرمین-b بر کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود (Fusarium oxysporum f.sp ciceris)پژوهش ثبت شده تحت شرایط مزرع ای در استان کردستان چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان(غرب ایران)، ایران، سنندج
41
علی اکبر مظفری، بهمن بهرام نژاد (1388) ریشه زایی قلمه نرم دو رقم توت فرنگی در شرایط غیراستریل ششمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، ایران، رشت
42
مریم مزیدی، عیسی معروف پور، بهمن بهرام نژاد (1387) مقایسه منحنی کالیبراسیون دستگاهTDRبا مدل های دیگر برای اندازه گیری رطوبت خاک در درصد های مختلف ماده آلی سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
43
گوران یمین مشرفی، عیسی معروف پور، بهمن بهرام نژاد، ارسلان فاریابی (1387) بررسی فرآیند نفوذ با استفاده از استوانه های مضاعف و منفرد سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
44
45
بهمن بهرام نژاد (1386) بررسی یک پروموتور القا پذیر توسط برداشت با استفاده از ژن GUSدرگیاه Nicotiana benthamiana دومین همایش یافتهای کشاورزی و..، ایران، سنندج
46
Bahman Bahramnejad, Lari Erickson, P. H. Goodwin (2006) Response of two Nicotiana benthamiana defensin genes in different plant-pathogen interactions Canadian Journal of Plant Pathology
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
برزان بهرامی کمانگر، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده، ادریس قادری، آرتم پروکوویف، تئودور نعلبنت (1394) تهیه DNA بارکد و طبقه بندی ذخایر ماهی استان کردستان استانداری کردستان
2
بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1389) جمع آوری و شناسایی ذخایر توارثی گندم و مطالعات سیتوژنتیک دراستان کردستان سازمان برنامه و بودجه استان کردستان
3
4
لقمان قهرمانی، بهمن بهرام نژاد، حسین معروفی (1378) بررسی و مقایسه ساختار سه توده نیمه انبوه، تنک و مخروبه در جنگل های منطقه مریوان دانشگاه کردستان
پایان‌نامه
1
2
بهاره حسین پناهی، بهمن بهرام نژاد، محمد مجدی، مراحم آشنگرف، دارا دستان (1395) اثر الیسیتورهای مختلف روی زیست توده ریشه مویین و تولید رسوراترول در انگور وحشی
3
4
5
6
پریسا خالدیان، بهمن بهرام نژاد، امجد فرزین پور (1394) بیان موقت پروتئین اسپایک ویروس برونشیت عفونی طیور در گیاه توتون
7
سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1394) بررسی الگوی بیان برخی از ژن های تنظیمی تحت تیمار سدیم کلرید در دو رقم گندم (Triticum aestivum)
8
9
بهروز خورنگ، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، بهمن بهرام نژاد (1393) اثرات سطوح تنش خشکی بر روابط آبی و تنظیم اسمزی در سه رقم گندم تحت شرایط مزرعه
10
عرفان شاه منصوری، بهمن بهرام نژاد، حسین معروفی، محمد مجدی (1393) همسانه سازی و بررسی بیان ژن گلوکوزیل ترانسفراز درگونه Crocus danfordiae Mawsubsp. kurdistanicus Maroofi&Assadi
11
12
ابوالفضل حیدرنژاد، جلال رستم زاده، بهمن بهرام نژاد (1393) بررسی ساختار ژن اوو کالکسین- 32 در بلدرچین ژاپنی
13
ژیلا حسین پناهی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد (1392) جداسازی و الگوی بیان ژن β-آمیرین سنتاز در گیاه دارویی کاسنی
14
هیمن صالحی، بهمن بهرام نژاد، محمد مجدی (1392) بررسی بیان ژنهای شبه سایکلوتاید Zm cycl 1 و Zm cycl 5 در گیاه ذرت
15
سیروان حسینی، محمد حاجی زاده، بهمن بهرام نژاد (1392) ردیابی نپوویروس های مهم انگور با روش RT-PCR از تاکستان های استان کردستان
16
پروین محمدی، هدیه بدخشان، بهمن بهرام نژاد، همایون کانونی (1392) مقایسه الگوی متیلاسیون در ژنوم ارقام مقاوم وحساس نخود نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی
17
سید مهدی حسینی، بهمن بهرام نژاد، آریو امامی فر، حامد دولتی بانه (1392) القای ریشه مویین و تولید رسوراترول در چند ژنوتیپ انگور با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز
18
19
شیوا قاسمی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد، فرزاد حسین پناهی قروچای (1392) اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و روابط آبی ژنوتیپهای نخود در ارتباط با عملکرد
20
بهزاد ظهیرنژاد، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1392) همسانه سازی و مطالعه ژن های دفنسین در توت فرنگی (Fragaria × ananassa
21
ناصر بیگلری، جلال رستم زاده، بهمن بهرام نژاد (1391) ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب کردی با استفاده از نشانگر (ISSR)
22
23
24
25
26
پیمان آقایی، بهمن بهرام نژاد، علی اکبر مظفری (1391) کشت بافت و انتقال ژن پسته وحشی Pistacia atlantica subsp. kurdica
27
سمیرا ترکمن، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1391) همسانه سازی و مطالعه ژن های شبه سایکلوتاید در گندم
28
نازنین کودری، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده، حسین معروفی (1391) کلونینگ و بررسی ژن های کد کننده پروتئین های سایکلوتاید در گیاه FenzelViolamodesta
29
حدیث خنده رو، بابک سوری، بهمن بهرام نژاد، سعید سماوات (1390) مقایسه کیفیت کمپوست زباله جامد شهری کارخانجات کمپوست سازی تهران و کرمانشاه
30
31
32
33
حیدر مرادی، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی، عادل سی و سه مرده (1389) اثرات کاربرد مواد بیولوژیک حاوی باسیلوس و تریکودرما بر روی صفات کمّی و کیفی نخود در استان کردستان
34
کاوه اللاهوردیپور، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی (1389) بررسی پیوستگی مارکر مولکولی ISSR با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود
35
عادل مفاخری، سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد، یوسف سهرابی (1389) اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و صفات فیزیولوژیکی ارقام نخود در شرایط کردستان
36
37
38
39
سمیه ونایی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد، یوسف سهرابی (1389) اثرات تنش سرما و یخ زدگی در مراحل مختلف رشد بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در نخود
40
محمد انصاری، سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد، یوسف سهرابی (1388) اثر تنش خشکی بر ویژگی های مورفولوژیکی و آنزیم های پراکسیدازی گلرنگ بهاره در شرایط کردستان
41
Majid Ranjbar, Yousef Sohrabi, Adel Siosemardeh, Bahman Bahramnejad, Alireza Evazi (2010) اثر برگ ریزی بر روابط متقابل منبع و مخزن در آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی
42
ساقی یونسی، جواد سلیمانی، بهمن بهرام نژاد، دوستمراد ظفری (1388) بررسی امکان کنترل غیر شیمیایی عامل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی در استان کردستان
43
مریم مزیدی، عیسی معروف پور، بهمن بهرام نژاد (1388) بررسی دقت مدل های انعکاس سنجی حوزه زمانی برای برآورد رطوبت خاک
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر مرکز نظارت و ارزیابی دانشگاه (1393 - 1395)
 • عضوشورای مرکز پژوهشی گیاهان دارویی (1391 - 1394)
 • رئیس دانشکده کشاورزی (1390 - 1393)
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی (1386 - 1389)
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات (1386 - 1386)
بیشتر