1403/01/31

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کاریوتیپ و شناسایی کروموزومها در گونه آجیلوپس جنیکولاتا (Aegilops geniculata Rath) به روش فیش
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آجیلوپس جنیکولاتا، هیبریداسیون فلوروسنت در محل، توالی ماهواره ای
سال 1395
پژوهشگران زینت عبدالملکی ، قادر میرزاقادری

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی کاریوتیپ و شناسایی کروموزومهای گونه آجیلوپس جنیکولاتا، با فرمول ژنومی MgMgUgUg n=4x=28 از طریق هیبریداسیون فلوروسنس در محل با استفاده از توالی تکراری (CTT)10 انجام گرفت. کروموزومهای همولوگ در هر یک از ژنوم های M و U با استفاده از الگوی باندی تشخیص داده شد. بیشتر باندها در نواحی سانترومری و بازوی بلند مشاهده شد. فرمول کاریوتیپی این گونه به صورت 7m + 6sm + st برآورد شد و سه کروموزوم این گونه دارای ماهواره بودند. نتایج این تحقیق میتواند در حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی آجیلوپس جنیکولاتا و بهره برداری از آن در اصلاح گندم مفید باشد.