1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید و مطالعه باروری هیبرید های بین گونه ای گندم نان × آجیلوپس جنیکولاتا (Aegilops geniculata Roth)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
آمفی پلوئید باروری تلاقی بین گونه ای دورگه سازی فلورسنت در محل (FISH)
سال 1401
مجله توليد و ژنتيك گياهي (نشريه پژوهشهاي گندم سابق)
شناسه DOI
پژوهشگران زینت عبدالملکی ، قادر میرزاقادری

چکیده

Aegilops geniculata گونه ای تتراپلویید با فرمول ژنومی MgMgUgUg دارای صفات مقاومت به تنش های زنده و غیرزنده بوده که از طریق تلاقی قابل انتقال به گندم است. در این تحقیق سه رقم گندم نان 'نوید'، 'امید' و 'زرین' با دو ژنوتیپ 386 و 387 گونه Ae. geniculata تلاقی داده شدند. تلاقی پذیری هیبریدهای حاصل (نسل F1) از 11/93 درصد (در هیبریدهای زرین × Ae. geniculata '387' ) تا 48/25 درصد (در هیبریدهای نوید × Ae. geniculata '386') متغیر بود. تعدادی از گیاهچه های هیبرید با کلشی سین تیمار شدند که همگی بذر تولید کردند و با هیبریدهای تیمار نشده با کلشی سین مورد مقایسه قرار گرفتند. هیبریدهای تیمار نشده با کلشی سین غیر از هیبرید زرین × Ae. geniculata نیز بذر F2 (آمفی پلوئید)تولید کردند. الگوی جفت شدگی کروموزوم ها در متافاز I میوز گیاهان F1 عمدتاً یونی والنت و به ندرت بی والنت های میله ای بودند. تعداد کروموزوم ها در سلول های متافازی نوک ریشه نمونه ای از بذور F2 از 45 تا 65 متغیر بود. روش دورگه سازی فلورسنت در محل با کاوشگرهای (GAA)10 و pTa535-1 توانست کروموزوم های گندم و Ae. geniculata را در بذور F2 شناسایی کند.