1403/01/26

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تلاقی پذیری برخی ارقام گندم نان با گونه آجیلوپس تریانسیالیس (Aegilops triuncialis)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آجیلوپس تریانسیالیس، تلاقی پذیری، گندم، هیبریداسیون بین گون های
سال 1395
پژوهشگران محسن ظهوری ، قادر میرزاقادری ، هدیه بدخشان

چکیده

گندم هزاران سال است که در دنیا کشت شده و به سبب انتخاب ژنوتیپهای سازگار نسبت به شرایط محیطی خاص و نیز جنبههای مختلف تغذیهای آن، در جایگاه مهمی در بین گیاهان زراعی قرار گرفته است. از بین گونههای زراعی بیشترین تلاقی های بین گونهای در گندم انجام گرفته و اطلاعات زیادی در زمینه انتقال ژن از گونههای وحشی به گندم به دست آمده است . گونههای خویشاوند حاوی ژنهای با ارزشی برای بهبود گندم هستند. یکی از این گونه ها، گونه آلوتتراپلویید آجیلوپس تریانسیالیس است که از منابع ارزشمند مقاومت به بیماری و آفات به حساب میآید. در این تحقیق آجیلوپس تریانسیالیس به عنوان والد پدری با ارقام گندم نان شامل امید، زرین، نوید، پیشگام تلاقی داده شده و میزان بذرهای هیبرید حاصل به عنوان شاخصی از میزان تلاقیپذیری ارقام مختلف گندم در نظر گرفته شد. ارقام مختلف از نظر تلاقی پذیری تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند. نتایج بررسیها نشان داد که از مجموع 2599 گلچه اخته شده برای همه ارقام، رقم امید با میزان 54 % بیشترین درصد تلاقی پذیری و پیشگام با میزان 16,26 % کمترین درصد تلاقی پذیری را با آجیلوپس تریانسیالیس داشتند.