1403/01/31

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تلاقی پذیری برخی ازارقام گندم نان با گونه آجیلوپس تریانسیالیس
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آجیلوپس تریانسیالیس، گندم، تلاقی پذیری، هیبرید
سال 1394
پژوهشگران ژاله فخری ، قادر میرزاقادری ، هدیه بدخشان

چکیده

گونههای خویشاوندگندم منابع ژنتیکی بینظیری برای اصلاح کیفیت گندم بوده یکی از این گونهها آلوتتراپلویید آجیلوپس تریانسیالیس 1 است که از منابع ارزشمند مقاومت به بیماری و آفات به حساب میآید. در این تحقیق آجیلوپس تریانسالیس به عنوان والد مادری با ارقام گندم نان امید، زرین، نوید، به عنوان شاخصی از )F تلاقی داده شده و میزان بذرهای هیبرید حاصل )بذرهای 1 Mv پیشگام و 17 میزان تلاقیپذیری آجیلوپس تریانسیالیس با ارقام مختلف گندم با آزمون کایدو مورد مقایسه قرار را تایید )n = 5x = 35; ABDUtCt( وجود 33 کروموزوم F گرفتند. شمارش کروموزومی در 11 بذر 1 کرد که نشانه صحت انجام تلاقیها بود. نتایج بررسیها نشان داد که از مجموع 091 گلچه اخته شده برای همه ارقام، رقم پیشگام با میزان 35 % بیشترین درصد تلاقی پذیری و زرین با میزان 22 % کمترین درصد تلاقی پذیری را با آجیلوپس تریانسیالیس داشت.