1403/01/26

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و بررسی الگوی بیان یک ژن مونوترپن سنتازی از گیاه دارویی سیاه دانه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
سیاه دانه، مونوترپن سنتاز، بیان ژن، گیاه دارویی
سال 1393
پژوهشگران ریزان الیاسی ، محمد مجدی ، بهمن بهرام نژاد ، قادر میرزاقادری

چکیده

سیاه دانه یکی از گیاهان دارویی مهم می باشد که انواع متعددی از متابولیت های ثانویه مانند ترپن ها را تولید می کند. مونوترپن ها دارای کاربردهای فراوانی در صنعت و پزشکی می باشند. در مسیر بیوسنتزی مونوترپن ها تحت عنوان مسیرMEP واقع در پلاستید ژن های مختلفی دخیل می باشند که مونوترپن سنتازها تحت عنوان ژن های محدودکننده سرعت واکنش در این مسیر شناخته شده اند. در این تحقیق یک ژن مونوترپن‎سنتازی از گیاه سیاه دانه برای اولین بار جداسازی والگوی بیان آن بررسی شد. به منظورجداسازی ژن، آغازگرها براساس نواحی حفظ شده پروتیینی طراحی شدند. با استفاده از تکنیک رونوشت بردار معکوس و سپس واکنش زنجیره ای پلی مراز با استفاده از cDNA بافت برگ به عنوان الگو، ژن کدکننده ی مربوط به یک مونوترپن سنتاز در سیاه دانه تعیین توالی شد. مقایسه توالی به دست آمده با توالی های موجود در پایگاه های اطلاعاتی نشان داد که توالی های گیاهان سیاه دانه و تاج الملوک مربوط به خانواده آلاله بسیار به هم نزدیک می باشند. نتایج حاصل از بررسی بیان ژن مونوترپن سنتاز در تیمار با متیل جاسمونات 1/0 میلی مولار نشان داد که بیان این ژن در اثر تیمار با متیل جاسمونات افزایش می یابد و در 72 ساعت به حداکثر بیان خود می رسد. با توجه به اینکه میزان بیان ژن مونوترپن سنتازها در سطح رونوشت با میزان مونوترپن مربوطه ارتباط مستقیم دارد بنابراین در مواردی که هدف به دست آوردن و جداسازی یک ترکیب مونوترپنی خاص باشد می توان از این زمان به عنوان زمان مناسب برای برداشت استفاده کرد.