1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی الگوی بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپنها و تری ترپنها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاهدانه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
بیان ژن، ترپنها، سیاهدانه، گیاه دارویی، متابولیتهای ثانویه
سال 1394
مجله تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران ریزان الیاسی ، محمد مجدی ، بهمن بهرام نژاد ، قادر میرزاقادری

چکیده

سیاهدانه (.Nigella sativa L) متعلق به خانواده آلاله، یکی از گیاهان دارویی مهم میباشد که انواع متعددی از متابولیتهای ثانویه گیاهی از جمله ترپنها را تولید میکند. مونوترپنها و تری ترپنها از مهمترین گروههای تشکیل دهنده ترپنها میباشند. در مسیر بیوسنتزی مونوترپنها تحت عنوان مسیرMEP واقع در پلاستید، ژنهای مختلفی دخیل میباشند که مونوترپن سنتازها تحت عنوان ژنهای محدودکننده سرعت واکنش در این مسیر شناخته شدهاند. در طی مسیر بیوسنتزی مونوترپنها، آنزیم ژرانیل دیفسفات سنتاز مسئول کاتالیز ژرانیل دیفسفات به عنوان پیش ماده عمومی مونوترپنها میباشد . اکسیدواسکوآلن سیکلازها از مهمترین آنزیمهای کاتالیزکننده مسئول بیوسنتز تریترپنوییدها میباشند که بتاآمیرین سنتاز و اسکوآلن اپوکسیداز از جمله ی این آنزیمها هستند. در این پژوهش بیان ژنهای مختلف شامل یک ژن مونوترپن سنتازی، ژرانیل دیفسفات سنتاز، بتاآمیرین سنتاز و اسکوآلن اپوکسیداز تحت تیمار اسیدسالیسیلیک بررسی شد. بیان نیمه کمی ژنهای مونوترپن سنتاز، ژرانیل دیفسفات سنتاز، بتاآمیرین سنتاز و اسکوآلن اپوکسیداز در سطح رونوشت در برگهای تیمارشده با اسیدسالیسیلیک نشان دهنده تغییر بیان متفاوت این ژنها در پاسخ به اسیدسالیسیلیک میباشد.