1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شمارش کروموزومی و نواربندی C در لاین های BC1F4 حاصل از تلاقی گندم و تریتی پایروم
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
گندم، تریتی پایرم، تلاقی، ساختار ژنومی، نواربندی C، سیتوژنتیک
سال 1393
پژوهشگران قادر میرزاقادری

چکیده

در این تحقیق ساختار کروموزومی لاین های BC1F4 حاصل از تلاقی یک رقم گندم نان (2n = 6x = 42, AABBDD) ایرانی به نام روشن و یک آلوهگزاپلوئید مصنوعی به نام تریتی پایروم (2n = 6x = 42, AABBEbEb) بررسی شد. گونه دیپلوئید تینوپایروم بسارابیکوم (2n = 2x = 14, EbEb) بومی مناطق دریای سیاه و مدیترانه می باشد که در حضور 350 میلی مولار نمک طعام چرخه زندگی خود را تکمیل می کند. در غلات مقاومت به شوری شامل دو فرایند مستقل از هم، دفع سدیم و مقاومت بافتی می باشد. یکی از راه های تشخیص حضور ژنوم Eb در زمینه ژنتیکی گندم، استفاده از روشهای سیتوژنتیکی همچون نواربندی C و هیبریداسیون DNA ژنومی در محل است. تعداد 16 لاین و دو والد آن ها از نظر ترکیب کروموزومی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. هشت لاین دارای یک جفت کروموزوم جابه جا شده توسط نواربندی C شناسایی شد که یک لاین دارای جابه جایی2Eb(2B) و هفت لاین دیگر دارای جابه جایی6Eb(6D) بودند. لاین دارای جابه جایی گروه دو نسبت به والد روشن دیرتر گل داده و از RDM بیشتری برخوردار بود. بررسی ها نشان داد که روش های سیتوژنتیکی همچون نواربندی C برای شناسایی کروموزومهای گیاهان خویشاوند در بین کروموزوم های گندم مفید است.