1403/01/28

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تحمل و سازگاری به تنش خشکی در ژنوتیپ های انیسون (.L anisum Pimpinella) بومی ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
انیسون، تنش خشکی، عملکرد میوه، میزان اسانس، نمودار دو وجهی، همبستگی ژنوتیپی
سال 1399
مجله پژوهش هاي ژنتيك گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران شقایق مهروی ، غلامعلی رنجبر ، حمید نجفی زرینی ، قادر میرزاقادری

چکیده

انیسون گیاهی یکساله و متعلق به خانواده چتریان است و از اسانس حاصل از میوه آن در صنایع مختلف داروسازی، آرایشی و نوشیدنی استفاده میشود. تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محدودکننده تولید انیسون در سراسر دنیاست. در این تحقیق برای بررسی رابطه های متقابل میان صفات مختلف و همچنین ارزیابی عملکرد ژنوتیپ های انیسون از روش با یپلات استفاده شد. در این بررسی 18 ژنوتیپ انیسون در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه وسترن استرالیا، در دو شرایط معمولی و تنش خشکی هرکدام در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. پانزده صفت پدیدشناختی، ریختشناسی، فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که همبستگی ژنوتیپی مثبت و معنی داری بین عملکرد و تعداد میوه و وزن هزار میوه در هر دو شرایط معمولی و تنش خشکی وجود داشت. با توجه به همبستگی منفی و معنیدار بین صفات فنولوژیک و عملکرد میوه در دو تیمار متفاوت آبیاری، می توان نتیجه گرفت که برای دستیابی برای ژنوتی پهایی با عملکرد میوه بالا، باید به دنبال انتخاب ژنوتیپ هایی زودرس در انیسون بود. در این مطالعه، همبستگی معنی داری بین صفت محتوای رطوبت نسبی با عملکرد میوه، تحت تیمار تنش مشاهده ش د که میتوان از این صفت به عنوان شاخص فیزیولوژیک، برای ارزیابی تحمل خشکی در انیسون استفاده کرد. با توجه به نتایج تجزیه خوش های بر اساس صفات انداز ه گیری شده، تحت هر دو شرایط مورد بررسی ژنوتیپها در سه خوشه گرو هبندی شدند. با توجه به نتایج حاصل از مقایسه میانگین 15 و 16 ب هعنوان متحم لترین ژنوتیپ ها به تنش ،14 ،12 ،11 ،6 ،5 ، خوش هها در شرایط معمولی و تنش، ژنوتیپهای شماره 1 خشکی شناسایی شدند. از این ژنوتیپ ها می توان در برنام مه های اصلاحی بهبود تحمل به خشکی در ژرمپلاسم انیسون استفاده نمود.