1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید و مطالعه باروری هیبرید­های بین گونه­ای گندم نان × آجیلوپس جنیکولاتا
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آجیلوپس جنیکولاتا، گندم نان، تلاقی بین گونه ای، هیبریداسیون فلورسنت در محل
سال 1398
پژوهشگران زینت عبدالملکی ، قادر میرزاقادری

چکیده

آجیلوپس جنیکولاتا گونه ای تتراپلویید با فرمول ژنومی MgMgUgUg دارای صفات مقاومت به تنش های زنده و غیرزنده بوده که از طریق تلاقی قابل انتقال به گندم می باشد. در این تحقیق سه رقم گندم نان "نوید"، "امید" و "زرین" با دو ژنوتیپ "387" و "386" آجیلوپس جنیکولاتا تلاقی داده شد. تلاقی پذیری هیبریدهای حاصل (نسل F1) از 93/11 (در هیبریدهای زرین × آجیلوپس جنیکولاتا 387) درصد تا 25/48 درصد (در هیبریدهای نوید × آجیلوپس جنیکولاتا 386) متغیر بودند. تعدادی از گیاهچه های هیبرید، با کلشی سین تیمار شدند که همگی بذر تولید کردند و با هیبریدهای تیمار نشده با کلشی سین مورد مقایسه قرار گرفتند. هیبریدهای تیمار نشده با کلشی سین غیر از هیبرید زرین× آجیلوپس جنیکولاتا نیز بذر F2 تولید کردند. تشکل های کروموزومی در متافاز I میوز گیاهان F1 عمدتاً یونی والنت و به ندرت بی والنت های میله ای بودند. تعداد کروموزوم ها در سلول های متافازی نوک ریشه نمونه ای از بذور F2 از 45 تا 65 متغیر بود. روش هیبریداسیون فلورسنت در محل با کاوشگرهای (GAA)10 و pTa535 توانست کروموزوم های گندم و آجیلوپس جنیکولاتا را در بذور F2 شناسایی کند. تعدادی از آمفی پلوئیدهای تولید شده با گندم تلاقی برگشتی داده شدند تا در مسیر اصلاح گندم قرار گیرند.