1403/01/26

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تلاقی پذیری برخی ازارقام گندم نان به عنوان والد پدری با گونه آجیلوپس سیلیندریکا
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آجیلوپس سیلیندریکا، تلاقی پذیری گندم، هیبرید
سال 1395
پژوهشگران زینب مرادی ، قادر میرزاقادری

چکیده

علیرغم این که گونه ی وحشی آجیلوپس سیلیندریکا مورد مطالعه وسیعی قرار نگرفنه است، ولی به نظر میرسد منبع ژنتیکی مهمی برای انتقال ژن های مقاومت به تنش های زیستی وغیر زیستی به گندم باشد. برای بهره برداری از این امکان در این مطالعه دو اکسشن 387 و 236 آجیلوپس سیلیندریکا به عنوان والد مادری با پنج رقم مختلف گندم نان به نام های امید، پیشگام، زرین، نوید و MV17 تلاقی داده شد و تعداد بذرهای تشکیل شده به ازای تعداد گلچه های اخته شده و تلاقی داده شده به عنوان شاخصی از میزان تلاقی پذیری در هر کدام از خوشه ها اندازه گیری شد. نتایج حاصل از شمارش کروموزوم ها در هیبرید های F1 طبق انتظار 35 کروموزوم را نشان داد. تلاقی رقم MV17 و اکسشن 236 آجیلوپس سیلیندریکا با 83% بیشترین میزان تلاقی پذیری و تلاقی رقم نوید با هر دو اکسشن 236 و387 آجیلوپس سیلیندریکا با 26% کمترین میزان تلاقی پذیری را نشان داد. به طور کلی گندم MV17 با هر دو اکسشن آجیلوپس سیلیندریکا میزان تلاقی پذیری قابل توجهی داشت، اما ارقام امید وپیشگام در تلاقی با اکسشن 236 آجیلوپس سیلیندریکا درصد تلاقی پذیری ناچیزی داشتند.