1403/01/28

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
القا و معرفی گیاه دارویی-زینتی بابونه کبیر با استفاده از کلشی سین
نوع پژوهش
نوآوری
کلیدواژه‌ها
بابونه کبیر، تتراپلوییدی، گیاه دارویی، کلشی سین
سال 1387
پژوهشگران محمد مجدی ، قاسم کریم زاده ، رضا امیدبیگی ، قادر میرزاقادری

چکیده

تعداد کروموزومهای گیاه دارویی بابونه کبیر برای اولین بار دوبرابر شد و گیاهان بابونه کبیر تتراپلویید با قابلیت بهتر تولید شدند.