1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تلاقی پذیری برخی ارقام مختلف گندم نان و آجیلوپس سیلیندریکا (Ae cylindrica L)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آمفی پلوئید، تلاقی بین گونه ای، تلاقی پذیری، گندم نان، هیبریداسیون
سال 1393
پژوهشگران سمیرا احمدیان ، قادر میرزاقادری ، هدیه بدخشان

چکیده

به منظور بررسی تلاقی پذیریT چند رقم مختلف گندم نان با گونه آجیلوپس سیلیندریکا، ارقام زرین، امید، نوید، پیشگام و MV17 به عنوان والد مادری با گونه آجیلوپس تریانسیالیس تلاقی داده شده و تعداد 250 بذر F1 برداشت شد. شمارش کروموزومی در نمونه ای از بذرهای F1 وجد 35 کروموزوم را نشان داد. رقم پیشگام، بیشترین درصد تلاقی پذیری را به خود اختصاص داد. در حال حاضر برخی از بذرهای 1F در مزرعه کشت شده است تا در بهار سال آینده از آمفی پلوئیدهای ایجاد شده بذرگیری به عمل آید و از نظر سیتولوژیکی و مولکولی بررسی گردد.