1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی فعالیت برخی از آنزیمهای دفاعی مهم در برنج جهش یافته ی مقاوم به بیماری بلاست
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
آنزیم های دفاعی، رقم جهش یافته، برنج، بیماری بلاست
سال 1397
مجله علوم و فنون هسته اي
شناسه DOI
پژوهشگران داریوش عبادی الماس ، سعید نواب پور ، احد یامچی ، خلیل زینلی نژاد ، علی مومنی ، قادر میرزاقادری

چکیده

بیماری بلاست، که توسط قارچ مگناپورت گریسیا، با فرم غیرجنسی پریکولاریا گریسیا، ایجاد می شود از مهمترین بیماریهای قارچی برنج در منطقه های گرمسیری و معتدل دنیا و همچنین ایران است. گیاهان جهش یافته ی حاصل از اصلاح جهشی به دلیل داشتن زمینه ی ژنتیکی یکسان با والدشان، مواد آزمایشی مناسبی برای تجزیه های مقایسه ای و تشریح سازوکارهای مولکولی هستند. بدین منظور در آزمایشی بذرهای دو ژنمانه ی برنج شامل رقم جهشیافته ی (پویا) و رقم والد مربوط به آن (موسیطارم) از مؤسسه ی تحقیقات برنج ایران تهیه شده و در آزمایش های گلخانه ای مورد استفاده قرار گرفتند. ارزیابی مؤلفه های مقاومت نشان داد که رقم جهشیافته ی پویا دارای نوع مقاوم و رقم موسیطارم دارای نوع حساس هستند. بررسی های زیستشیمیایی در شرایط کنترل و القای بیماری نشان داد که میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و پلیفنول اکسیداز در رقم جهشیافتهی پویا بیشتر از رقم موسیطارم بود، درحالیکه میزان اکسایش سلولی کمتری نسبت به آن داشت. با توجه به نقش مثبت آنزیم های دفاعی در کنترل پیشرفت بیماری بلاست، رقم جهشیافته ی پویا با فعالیت بیشتر آنزیم های دفاعی وضعیت بهتری نسبت به رقم والد خود نشان داد که بیانگر مقاومت آن در برابر بیماری بلاست است.