1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های وحشی و زراعی یولاف با استفاده از نشانگر مولکولی IRAP
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
یولاف، ضریب دایس، نشانگر IRAP، PIC
سال 1393
پژوهشگران پرستو زارعی ، هدیه بدخشان ، قادر میرزاقادری

چکیده

برای بررسی تنوع ژنتیکی در بین 19 ژنوتیپ مختلف زراعی و وحشی یولاف پنج آغازگر IRAP مورد استفاده قرار گرفتند. تعداد کل نوارهای ایجاد شده به وسیله این آغازگرها برابر با 61 عدد بود که 55 عدد (16/90%) از آن ها چند شکل بودند. درصد چندشکلی از 67 درصد تا 100 درصد متغیر بود. بیشترین و کمترین مقدارPIC (شاخص اطلاعات چند شکلی) مربوط به آغازگرهای -LTR'3 (27/0) و 6150LTR (09/0)، با میانگین برابر با 19/0 بر آورد شد. ژنوتیپ های یولاف مورد مطالعه بر اساس روش UPGMA و ضریب تشابه دایس به پنج گروه تفکیک شدند. دامنه مشابهت بر اساس ضریب دایس از 66% تا 91% متفاوت بود. نتایج این تحقیق بیانگر وجود تنوع قابل ملاحظه ای بین ژنوتیپ های یولاف بود.