1403/01/28

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تنوع ژنتیکی گندم امر اهلی با استفاده از نشانگر مولکولی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
نشانگر مولکولی، تنوع ژنتیکی، گندم امر
سال 1393
پژوهشگران سوما گلسرشت ، قادر میرزاقادری

چکیده

گندم امر یکی از منابع ژرمپلاسمی با ویژگیهای خوب در جهت کمک به توسعه و اصلاح گندم نان است که منشا آن کشورهایی مانند یکی از نشانگرهای جدید میباشد که به منظور مطالعات تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف SCoT ایران، ترکیه و عراق است. نشانگر عمل میکند. در این مطالعه از 8 آغازگر برای بررسی تنوع ژنتیکی 30 ژنوتیپ ATG گیاهی براساس تنوع در ناحیه حفظ شده کدون آغاز گندم امر اهلی که عمدتاً از مناطق مختلف میباشند استفاده شد. کل نوارهای تولید شده به وسیله این آغازگرها 64 عدد بود که 36 عدد دسته بندی UPGMA %56 ) از نوارها چند شکل بودند. در نهایت اکوتیپها در 3 گروه مختلف براساس ضریب تشابه دایس و روش ) شدند که مطابق مناطق جغرافیایی ایران نبود. در نهایت براساس نتایج حاصل این مطالعه ژنوتیپها از مقدار مشابهت کمی برخوردار بودند.