1403/01/31

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین اندازه ی ژنوم هسته ای در بذرهای F2 حاصل از تلاقی گندم نان (Triticum aestivum L) و آجیلوپس تریانسیالیس (Aegilops triuncialis L) با استفاده از روش فلوسایتومتری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آجیلوپس تریانسیالیس، گندم نان، فلوسایتومتری، آمفی پلوئیدی
سال 1394
پژوهشگران ژاله فخری ، قادر میرزاقادری ، هدیه بدخشان

چکیده

گونه های خویشاوندگندم منابع ژنتیکی بی نظیری برای اصلاح کیفیت گندم هستند. یکی از این گونه ها، آلوتتراپلویید آجیلوپس تریانسیالیس است که از منابع ارزشمند مقاومت به بیماری و آفات به حساب می آید. در این تحقیق آجیلوپس تریانسالیس به عنوان والد مادری با ارقام پیشگام و امید گندم نان تلاقی داده شد. بذرهای F1 و F2 به همراه آجیلوپس کاوداتا (به عنوان شاهد) به منظور تخمین اندازه ی ژنوم هسته ای هیبرید ها با روش فلوسایتومتری مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده، میزان2C DNA هیبرید های نسل اول 64/23 پیکوگرم برآورد شد که بر هیبرید بودن بذرها (2n = ABDUtCt) دلالت دارد.مقدار 2C DNAvalue در بذرهای هبیرید نسل دوم از 4/39 تا 3/46 متغییر بود. این موضوع دلالت بر ایجاد آمفی پلوئیدهای خود به خودی در نسل F2 دارد. چنین بذرهای آمفی پلوئیدهای به طور معمول از طریق امتزاج گامت های کاهش نیافته بر روی بوته های F1 به وجود آمده است.